Magha Puranam 28th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 28th Chapter (Telugu) is explained here. The 28th chapter of Magha Purana describes the story of a Lord Vishnu’s hithabodha to Brahma and Lord Shiva.. మాఘపురాణము 28వ అధ్యాయం విష్ణువు బ్రహ్మ రుద్రాదులకు చేసిన హితబోధ పూర్వము బ్రహ్మ, ఈశ్వరులకు వాదోపవాదం జరిగింది నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని. నేను సర్వేశ్వరుడను, పధ్నాలుగు లోకములకు అధిపతిని నేనే అన్నాడు శివుడు. కాదు, ఈ […]

Magha Puranam 27th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 27th Chapter (Telugu) is explained here. The 27th chapter of Magha Purana describes the story of a Brahmin kanya named ‘Rukshaka’.. మాఘపురాణం – 27వ అధ్యాయము ఋక్షక యను బ్రాహ్మణ కన్య వృత్తాంతము పూర్వము భృగుమహాముని వంశమందు ఋక్షకయను కన్య జన్మించి దిన దినాభివృద్ధి పొందుచుండెను. ఆమె దురదృష్టవంతురాలు కాబోలు. పెండ్లి అయిన వెంటనే పెండ్లి కుమారుడు చనిపోయెను. ఋక్షక తన దురదృష్టమునకు దుఃఖించి విరక్తి భావముతో […]

Magha Puranam 26th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 26th Chapter (Telugu) is explained here. The 26th chapter of Magha Purana describes the story of Sudharma.. మాఘపురాణం – 26వ అధ్యాయము సుధర్ముడు తండ్రిని చేరుట పాపమా బాలుని జాతకము ఎటువంటిదో గాని తన తల్లి అడవిలో పులిచే చంపబడింది. ఇప్పుడు పెంపుడు తల్లి అడవిలో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినది. ఇక ఆ పిల్లవానిని దీన రక్షకుడగు శ్రీహరియే రక్షించాలి. ఆ రాత్రి బాలుడు ఏడ్చీ ఏడ్చీ అలసి నిద్రపోయాడు. […]

Magha Puranam 25th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 25th Chapter (Telugu) is explained here. The 25th chapter of Magha Purana describes the story of ‘Sulakshana Maharaju Vrutthantham (Story of King Sulakshana of Vangadesa) .. మాఘపురాణం – 25వ అధ్యాయము సులక్షణ మహారాజు వృత్తాంతము వంగదేశమును సూర్యవంశపు రాజగు సులక్షణ మహారాజు పరిపాలించుచుండెను. అతనికి నూర్గురు భార్యలు గలరు. అతడు గొప్ప ధైర్యవంతుడు, బలవంతుడు, ధర్మపాలకుడు. తన దేశ ప్రజల కేయాపద వచ్చిననూ తనదిగా […]

Magha Puranam 24th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 24th Chapter (Telugu) is explained here. The 24th chapter of Magha Purana describes the story of ‘Vishwamitra Maharshi getting Vanara mukha’ and the story of a Shudra woman .. మాఘపురాణం – 24వ అధ్యాయము విశ్వామిత్రునికి వానరముఖము కలుగుట శూద్ర స్త్రీ వృత్తాంతము మాఘమాసమందలి నదీస్నానం మనుజులకే కాక దేవతలకు గంధర్వులకు కూడ పరమ పవిత్రమైనది. ఒక మాఘమాసంలో నొక గంధర్వుడు తన భార్యతో భూలోకానికి […]

Magha Puranam 23rd Chapter (Telugu)

Magha Puranam 23rd Chapter (Telugu) is explained here. The 23rd chapter of Magha Purana describes the story of Magha Snana Mahatmya (Significance of Magha Snanam).. మాఘపురాణం – 23వ అధ్యాయము బ్రాహ్మణ కన్యల విమోచనము కొంతకాలం క్రిందట మగధరాజ్యంలో పురోహిత వృత్తిచే జీవించుచున్న నలుగురు బ్రాహ్మణులుండిరి. నల్గురకు నల్గురు కుమార్తెలుండిరి. వారు నిండు యవ్వనవతులై ఉండిరి. కొన్నాళ్ళకు ఆ గ్రామపు కోనేటిలో స్నానం చేయుటకొక గురుకుల విద్యార్ధి వచ్చెను. బ్రాహ్మణ […]

Magha Puranam 22nd Chapter (Telugu)

Magha Puranam 22nd Chapter (Telugu) is explained here. The 22nd chapter of Magha Purana describes the story of Lord Dattatreya’s explanation to Kartaveeryarjuna (Sahasrabahu) about Gangajala Mahatmyam (Significance of Gangajal).. మాఘపురాణం – 22వ అధ్యాయం గంగాజల మహాత్మ్యము ఓ కార్తవీర్యార్జునా! శివపూజ గురించి శివమహాత్మ్యమును గురించి వివరించెదను వినుము. మున్ను శ్రీరామచంద్రుడు రావణుని చంపుటకు సముద్రంపై వారధి కట్టినచోట శివలింగమును ప్రతిష్ఠించి శివుని ధ్యానించి వారధిని దాటి […]

Magha Puranam 21st Chapter (Telugu)

Magha Puranam 21st Chapter (Telugu) is explained here. The 21st chapter of Magha Purana describes the story of Lord Dattatreya’s Upadesham to Kartaveeryarjuna (Sahasrabahu). మాఘపురాణం – 21వ అధ్యాయము దత్తాత్రేయుడు కార్తవీర్యార్జునకు ఉపదేశమిచ్చుట దత్తాత్రేయుడు బ్రహ్మ విష్ణు, మహేశ్వరుల యొక్క అంశమున జన్మించిన ఆడు. అతడు కూడా లోక కళ్యాణం కొరకు ఘనకార్యములు చేసినాడు. త్రిమూర్తులు దత్తాత్రేయుని రూపమున జన్మించి వున్నారు. దత్తాత్రేయుని కాలంలో కార్తవీర్యార్జునుడను క్షత్రియ […]

Magha Puranam 20th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 20th Chapter (Telugu) is explained here. The 20th chapter of Magha Purana describes the story of Bheema’s Ekadashi Vratham and Shivaratri Mahatmyam. మాఘపురాణం – 20వ అధ్యాయము భీముడు ఏకాదశీ వ్రతము చేయుట పాండవులలో ద్వితీయుడు భీముడు. అతడు మహాబలుడు. భోజనప్రియుడు. ఆకలికి ఏమాత్రం ఆగనివాడు. బండెడన్నము అయినను చాలదు. అటువంటి భీమునకు ఏకాదశీ వ్రతము చేయవలయునని కుతూహలం పుట్టెను. కానీ ఒక విషయంలో బెంగతో […]

Magha Puranam 19th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 19th Chapter (Telugu) is explained here. The 19th chapter of Magha Purana describes the story of a Ekadashi Mahatmyam – the significance of Ekadashi Vratham. మాఘ పురాణం – 19వ అధ్యాయము ఏకాదశీ మహాత్మ్యము సంవత్సరములో వచ్చు పండ్రెండు మాసములలోను మాఘమాసం అతి ప్రశస్తమైనది. అటువంటి మాఘమాసంలో నదిలో గాని, నదిలేని చోట తటాకమందు గాని, తటాకం కూడా అందుబాటులో లేనియెడల నూతి దగ్గర […]

Magha Puranam 18th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 18th Chapter (Telugu) is explained here. The 18th chapter of Magha Purana describes the story of a stingy businessman who was blessed with the magha masam phalam. మాఘ పురాణం – 18వ అధ్యాయం పిసినిగొట్టు వ్యాపారికి మాఘమాస ఫలము కలుగుట వశిష్ఠ మహాఋషి దిలీపునకు పార్వతీదేవితో పరమేశ్వరుడు చెప్పిన పిసినారి వృత్తాంతమును యిట్లు తెలియజేసెను. “పార్వతీ! చాలాకాలం క్రిందట దక్షిణప్రాంతమందలి వసంతవాడయను నామము […]

Magha Puranam 17th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 17th Chapter (Telugu) is explained here. The 17th chapter of Magha Purana describes the story of a frog who a woman once. మాఘపురాణం – 17వ అధ్యాయము కప్పరూపము వదలిన స్త్రీ తన వృత్తాంతమును చెప్పుట మునిశ్రేష్ఠా! నా వృత్తాంతమును తెలియజేయుదును. కావున ఆలకింపుము. నా జన్మస్థానము గోదావరి నదికి సమీపమందున్న ఒక కుగ్రామము. నా తండ్రి పేరు హరిశర్మ. నా పేరు మంజుల. నన్ను […]

Magha Puranam 16th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 16th Chapter (Telugu) is explained here. The 16th chapter of Magha Purana describes the story of a dog which gets liberation. మాఘ పురాణం – 16వ అధ్యాయం ఆడకుక్కకు విముక్తి కలుగుట దిలీప మహారాజా! సుమిత్రుని కథ ఈశ్వరుడు పార్వతీదేవి చెప్పిన రీతిగా విన్నావు కదా! ఇంకొక కథను పార్వతికి ఈశ్వరుడు ఈవిధముగా చెప్పెను. అదెట్లన – మాఘమాసములో మాఘస్నానములు చేయువాడు గొప్ప ధనశాలి యగును. […]

Magha Puranam 13th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 13th Chapter (Telugu) is explained here. The 13th chapter of Magha Purana describes the ‘story of Lord Shiva explaining the Magha Masa Mahatmya to Goddess Parvati’.. మాఘపురాణం – 13వ అధ్యాయం శివుడు పార్వతికి మాఘమాస మహాత్మ్యమును వివరించుట వశిష్ఠుల వారు మార్కండేయుని వృత్తాంతమును శివలింగాకార వృత్తాంతమును వివరించిన తరువాత ఇంకనూ వినవలెనని కుతూహలుడై దిలీపునకు మరల యిట్లు ప్రశ్నించెను. “మహామునీ! ఈ మాఘమాస […]

Magha Puranam 12th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 12th Chapter (Telugu) is explained here. The 12th chapter describes the significance of Magha Snanam in Punyakshetras (holy places).. మాఘపురాణం – 12వ అధ్యాయము పుణ్యక్షేత్రములలో మాఘస్నానము ఈవిధంగా అనేక పుణ్యపురుషుల వృత్తాంతములను మాఘమాస స్నాన ఫల మహిమను దిలీప మహారాజునకు వశిష్ఠుల వారు వివరించగా “మహర్షీ! మీ కృప వలన అనేక వృత్తాంతములను తెలుసుకొని కృతార్థుడనైతిని. కాని మరొక సంశయం నాకు గలదు. అది ఏమనగా […]

Magha Puranam 11th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 11th Chapter (Telugu) is explained here. The 11th chapter of Magha Purana describes the story of Markandeya (Markandeya Vritthantham).. మాఘపురాణం – 11వ అధ్యాయం మార్కండేయుని వృత్తాంతము వశిష్ఠుడుల వారు దిలీపునకు మృగశృంగుని వివాహం, మృకండు జననం, కాశీవిశ్వనాథుని దర్శనం, విశ్వనాధుని వరము వలన మార్కండేయుని బడయుట మొదలగు వృత్తాంతమును వివరించి – మహారాజా! ఇక మార్కండేయుని గురించి వివరింతును. శ్రద్ధగా ఆలకింపుము అని వశిష్ఠుల వారు […]

Magha Puranam 10th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 10th Chapter (Telugu) is explained here. The 10th chapter of Magha Purana describes about Mrigashrunga Vivaha (Marriage of Mrigashringa), Characters of Grihasthashrama and characteristics of Pativrata, etc.. మృగశృంగుని వివాహము దిలీప మహీజునకు వశిష్ఠువారు ఇట్లు చెప్పసాగిరి – పువ్వు వికసించగానే వాసన వేయును. అది ఒకరు నేర్పవలసిన అవసరము లేదు. అది ప్రకృతినైజము. ఆవిధముగానే మృగశృంగుడు బాల్యదశ నుండియే హరినామ స్మరణయందాసక్తి గలవాడయ్యెను. […]

Magha Puranam 9th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 9th Chapter (Telugu) is explained here. The 9th chapter of Magha Purana tells the story of a brahmin named ‘Pushkara’. మాఘపురాణం -9వ అధ్యాయము పుష్కరుని వృత్తాంతము ఈవిధంగా ఆ ముగ్గురు కన్యలు పునర్జీవుతులైన వృత్తాంతమును దిలీపునకు వివరించగా దిలీపుడు శ్రద్ధగా వినిన తర్వాత తనకు కలిగిన సంశయమును గురువర్యులను వశిష్ఠుల వారితో ఇటుల నుడివెను. – “పూజ్యులైన ఓ మహర్షీ! ఈ భూలోకమునకు, యమలోకమునకు దూరమెంత?” […]

Magha Puranam 8th Chapter (Telugu)

Magha Puranam 8th Chapter is explained here in Telugu. The 8th chapter of Magha Purana describes about the Yamaloka, the abode of Lord Yamadharma Raja (Lord of Death).. మాఘపురాణం – 8వ అధ్యాయము యమలోక విశేషములు మృగశృంగుని పట్టుదల చేతను, యముని కటాక్షము చేతను ఆ మువ్వురు కన్యలు నిద్రనుండి మేల్కాంచినటుల లేచి, వారు యమలోకమందు చూచిన వింతలూ, విశేషాలను వారి తల్లిదండ్రులకు తెలియపరిచిరి. యమలోక […]

Magha Puranam 2nd Chapter in Telugu

Magha Puranam 2nd Chapter in Telugu is explained here. It explains about the Dileepa Maharaja’s hunt. దిలీప మహారాజు వేటకు బయలుదేరుట: దిలీపుడను మహారాజు అనేక యజ్ఞయాగాది క్రతువులొనర్చిన గొప్ప పుణ్యాత్ముడు. అతడు తన రాజ్యమందలి ప్రజలను తండ్రివలె అన్ని విధములా కాపాడుచుండెను. ఒకనాడా భూపాలునకు వేట నిమిత్తం అడవికి పోవలెననెడి కోరిక కలిగెను. మనసున కలిగిన కోరికను ఎట్టి వారలకైననూ నెరవేర్చుకొనుట సహజమే కదా! ఆ విధంగానే దిలీప మహారాజు […]