Chandra Kavacham in Bengali

অস্য় শ্রী চংদ্র কবচস্য় | গৌতম ঋষিঃ | অনুষ্টুপ ছংদঃ | শ্রী চংদ্রো দেবতা | চংদ্র প্রীত্য়র্থে জপে বিনিয়োগঃ ||

ধ্য়ানং

সমং চতুর্ভুজং বংদে কেয়ূর মকুটোজ্বলম |
বাসুদেবস্য় নয়নং শংকরস্য় চ ভূষণম ||

এবং ধ্য়াত্বা জপেন্নিত্য়ং শশিনঃ কবচং শুভম ||

অথ চংদ্র কবচম

শশী পাতু শিরোদেশং ভালং পাতু কলানিধিঃ |
চক্ষুষী চংদ্রমাঃ পাতু শ্রুতী পাতু নিশাপতিঃ || 1 ||

প্রাণং ক্ষপকরঃ পাতু মুখং কুমুদবাংধবঃ |
পাতু কংঠং চ মে সোমঃ স্কংধে জৈবাতৃকস্তথা || 2 ||

করৌ সুধাকরঃ পাতু বক্ষঃ পাতু নিশাকরঃ |
হৃদয়ং পাতু মে চংদ্রো নাভিং শংকরভূষণঃ || 3 ||

মধ্য়ং পাতু সুরশ্রেষ্ঠঃ কটিং পাতু সুধাকরঃ |
ঊরূ তারাপতিঃ পাতু মৃগাংকো জানুনী সদা || 4 ||

অব্ধিজঃ পাতু মে জংঘে পাতু পাদৌ বিধুঃ সদা |
সর্বাণ্য়ন্য়ানি চাংগানি পাতু চংদ্রোখিলং বপুঃ || 5 ||

ফলশ্রুতিঃ

এতদ্ধি কবচং দিব্য়ং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়কম |
য়ঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি সর্বত্র বিজয়ী ভবেত || 6 ||

ইতি শ্রীচংদ্র কবচং সংপূর্ণম

Chandra Kavacham in Other Languages

Write Your Comment