Bhagavad Gita in English – Chapter 2

Bhagavad Gita in English – Chapter 2 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 2 in English. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. saMjaya uvaacha taM tathaa kRupayaaviShTamaSrupoorNaakulEkShaNam | viSheedantamidaM vaakyamuvaacha madhusoodanaH […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 2

సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ | విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః || 1 || శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ | అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున || 2 || క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే | క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప || 3 || అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సాంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన | ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన || 4 || గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్శ్రేయో భోక్తుం […]

Bhagavad Gita in Sanskrit – Chapter 2

सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ 1 ॥ श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ 2 ॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ 3 ॥ अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ 4 ॥ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्श्रेयो भोक्तुं […]

Bhagavad Gita in Tamil – Chapter 2

ஸம்ஜய உவாச தம் ததா க்றுபயாவிஷ்டமஶ்ருபூர்ணாகுலேக்ஷணம் | விஷீதன்தமிதம் வாக்யமுவாச மதுஸூதனஃ || 1 || ஶ்ரீபகவானுவாச குதஸ்த்வா கஶ்மலமிதம் விஷமே ஸமுபஸ்திதம் | அனார்யஜுஷ்டமஸ்வர்க்யமகீர்திகரமர்ஜுன || 2 || க்லைப்யம் மா ஸ்ம கமஃ பார்த னைதத்த்வய்யுபபத்யதே | க்ஷுத்ரம் ஹ்றுதயதௌர்பல்யம் த்யக்த்வோத்திஷ்ட பரம்தப || 3 || அர்ஜுன உவாச கதம் பீஷ்மமஹம் ஸாங்க்யே த்ரோணம் ச மதுஸூதன | இஷுபிஃ ப்ரதியோத்ஸ்யாமி பூஜார்ஹாவரிஸூதன || 4 || குரூனஹத்வா ஹி மஹானுபாவான்ஶ்ரேயோ போக்தும் […]

Bhagavad Gita in Oriya – Chapter 2

ସଂଜୟ ଉଵାଚ ତଂ ତଥା କୃପୟାଵିଷ୍ଟମଶ୍ରୁପୂର୍ଣାକୁଲେକ୍ଷଣମ | ଵିଷୀଦନ୍ତମିଦଂ ଵାକ୍ୟମୁଵାଚ ମଧୁସୂଦନଃ || 1 || ଶ୍ରୀଭଗଵାନୁଵାଚ କୁତସ୍ତ୍ଵା କଶ୍ମଲମିଦଂ ଵିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ | ଅନାର୍ୟଜୁଷ୍ଟମସ୍ଵର୍ଗ୍ୟମକୀର୍ତିକରମର୍ଜୁନ || 2 || କ୍ଲୈବ୍ୟଂ ମା ସ୍ମ ଗମଃ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ତ୍ଵୟ୍ୟୁପପଦ୍ୟତେ | କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ଵୋତ୍ତିଷ୍ଠ ପରଂତପ || 3 || ଅର୍ଜୁନ ଉଵାଚ କଥଂ ଭୀଷ୍ମମହଂ ସାଙ୍ଖ୍ୟେ ଦ୍ରୋଣଂ ଚ ମଧୁସୂଦନ | ଇଷୁଭିଃ ପ୍ରତିୟୋତ୍ସ୍ୟାମି ପୂଜାର୍ହାଵରିସୂଦନ || 4 || ଗୁରୂନହତ୍ଵା ହି ମହାନୁଭାଵାନ୍ଶ୍ରେୟୋ ଭୋକ୍ତୁଂ […]

Bhagavad Gita in Kannada – Chapter 2

ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಮಶ್ರುಪೂರ್ಣಾಕುಲೇಕ್ಷಣಮ್ | ವಿಷೀದಂತಮಿದಂ ವಾಕ್ಯಮುವಾಚ ಮಧುಸೂದನಃ || 1 || ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ | ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮಸ್ವರ್ಗ್ಯಮಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ || 2 || ಕ್ಲೈಬ್ಯಂ ಮಾ ಸ್ಮ ಗಮಃ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ತ್ವಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೇ | ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ || 3 || ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಾಂಖ್ಯೇ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ | ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹಾವರಿಸೂದನ || 4 || ಗುರೂನಹತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ […]

Bhagavad Gita in Malayalam – Chapter 2

സംജയ ഉവാച തം തഥാ കൃപയാവിഷ്ടമശ്രുപൂര്ണാകുലേക്ഷണമ് | വിഷീദന്തമിദം വാക്യമുവാച മധുസൂദനഃ || 1 || ശ്രീഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതമ് | അനാര്യജുഷ്ടമസ്വര്ഗ്യമകീര്തികരമര്ജുന || 2 || ക്ലൈബ്യം മാ സ്മ ഗമഃ പാര്ഥ നൈതത്ത്വയ്യുപപദ്യതേ | ക്ഷുദ്രം ഹൃദയദൗര്ബല്യം ത്യക്ത്വോത്തിഷ്ഠ പരംതപ || 3 || അര്ജുന ഉവാച കഥം ഭീഷ്മമഹം സാങ്ഖ്യേ ദ്രോണം ച മധുസൂദന | ഇഷുഭിഃ പ്രതിയോത്സ്യാമി പൂജാര്ഹാവരിസൂദന || 4 || ഗുരൂനഹത്വാ ഹി മഹാനുഭാവാന്ശ്രേയോ ഭോക്തും […]

Bhagavad Gita in Gujarati – Chapter 2

સંજય ઉવાચ તં તથા કૃપયાવિષ્ટમશ્રુપૂર્ણાકુલેક્ષણમ | વિષીદન્તમિદં વાક્યમુવાચ મધુસૂદનઃ || 1 || શ્રીભગવાનુવાચ કુતસ્ત્વા કશ્મલમિદં વિષમે સમુપસ્થિતમ | અનાર્યજુષ્ટમસ્વર્ગ્યમકીર્તિકરમર્જુન || 2 || ક્લૈબ્યં મા સ્મ ગમઃ પાર્થ નૈતત્ત્વય્યુપપદ્યતે | ક્ષુદ્રં હૃદયદૌર્બલ્યં ત્યક્ત્વોત્તિષ્ઠ પરંતપ || 3 || અર્જુન ઉવાચ કથં ભીષ્મમહં સાઙ્ખ્યે દ્રોણં ચ મધુસૂદન | ઇષુભિઃ પ્રતિયોત્સ્યામિ પૂજાર્હાવરિસૂદન || 4 || ગુરૂનહત્વા હિ મહાનુભાવાન્શ્રેયો ભોક્તું […]

Bhagavad Gita in Bengali – Chapter 2

সংজয় উবাচ তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম | বিষীদন্তমিদং বাক্য়মুবাচ মধুসূদনঃ || 1 || শ্রীভগবানুবাচ কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম | অনার্য়জুষ্টমস্বর্গ্য়মকীর্তিকরমর্জুন || 2 || ক্লৈব্য়ং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয়্য়ুপপদ্য়তে | ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্য়ং ত্য়ক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরংতপ || 3 || অর্জুন উবাচ কথং ভীষ্মমহং সাঙ্খ্য়ে দ্রোণং চ মধুসূদন | ইষুভিঃ প্রতিয়োত্স্য়ামি পূজার্হাবরিসূদন || 4 || গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্শ্রেয়ো ভোক্তুং […]

Bhagavad Gita in Hindi – Chapter 2

संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् । विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् । अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥ क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन । इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥ गुरूनहत्वा हि महानुभावान्श्रेयो भोक्तुं […]