Sri Hanumath Stotram: Prayer to Lord Hanuman

Sri Hanuman Stotram is a prayer to Lord Hanuman. You can get the lyrics of Hanuman Stotram here.

The characteristics and importance of Lord Hanuman in Ramayana are explained in verse-form in this stotram.

Akshadhi rakshasa haram, Dasa kanda darpa,
Nirmoolanam, Raghuvarangri saroja bhaktham,
Seetha vishahya Ghana dukha nivarakam tham,
Vayo sutha, galitha bhanu maham namami. //1//

Maama pasya pasya dayaya nija drushti pathair,
Maam raksha raksha paritho ripu dukha punjaan,
Vasyam kuru trijagatham vasudadhi paanaam,
May dehi dehi mahatheem vasudhaam sriyam cha. //2//

Aapadbhyo raksha sarvathra, aanjaneya namosthuthe,
Bandhanam cchedhaya muktha kapi varya, namosthuthe. //3//

May dehi sampadho nithyam trilochana, namosthuthe,
Dushta rogaan hana hana Rama dhootha namosthuthe. //4//

Uchataya ripoon sarvaan, mohanam kuru bhoobhujaam,
Vidweshino maaraya thwam trinethrathmaka sarvada. //5//

Sanjeeva parvathoddhara, mama dukhaan nivaraya,
Ghoraan upadhravan nasaya, Aksha suranthaka. //6//

Markatesa mahothsaha, Sarva soka vinasaka,
Sathroon samhara maam raksha, sriyam dathwacha maam hara. //7//

Evam sthuthwa hanumantham, nara sradha samanwitha,
Puthra pouthradhi sahitha, sarvaan kamaan vapunuyath. //8//

Write Your Comment