Som Pradosh 2023 dates | Soma Pradosham

Shiva Puran 7 37-42.mp4-172

Shiva Puran 7 37-42.mp4-172

The list of Som Pradosh 2022 dates..

Monday, 14 February 2022 – Som Pradosh Vrat | Shukla Paksha Trayodashi Pradosham

Monday, 28 February 2022 – Som Pradosh Vrat | Krishna Paksha Trayodashi Pradosham

Monday, 11 July 2022 – Som Pradosh Vrat | Shukla Paksha Trayodashi Pradosham

Monday, 25 July 2022 – Som Pradosh Vrat | Krishna Paksha Trayodashi Pradosham

Monday, 21 November 2022 – Som Pradosh Vrat | Krishna Paksha Trayodashi Pradosham

Monday, 5 December 2022 – Som Pradosh Vrat | Shukla Paksha Trayodashi Pradosham

The list of Som Pradosh 2021 dates..

Monday, 24 May 2021 – Som Pradosh Vrat – Shukla Paksha Trayodashi

Monday, 7 June 2021 – Soma Pradosh Vrat – Krishna Paksha Trayodashi

Monday, 4 October 2021 – Soma Pradosh Vrat – Krishna Paksha Trayodashi

Write Your Comment