Solar Eclipse in China on May 21, 2012, China Surya Grahan

Solar Eclipse on May 21, 2012 will be visible all over China. Al most all places in China can watch the Partial solar eclipse (Pakshik Surya Grahan) during the sunrise time (any after sunrise)..

Here is a chart detailing the timings of Solar Eclipse May 2012 in Chinese cities: Anshan, Baotou, Beijing, Changchun, Changsha, Chao’an, Chengdu, Chongqing, Dairen, Dongguan, Fushun, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Kirin, Kunming, Lanzhou, Nanchuang, Nanjing, Pingxiang, Qingdao, Qiqihar, Shanghai, Shenyang, Shijiazhuang, Shuicheng, Suining, Taian, Taiyuan, Tangshan, Tianjin, Tsinan, Wuhan, Urumchi, Xian, Xiaogan, Xintai, Yancheng, Yulin, Zaozhuang, Zhengzhou, Zhongshan and Zibo…

Time of Solar Eclipse in Anshan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.30 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.36 AM

Partial Eclipse ends at 7.50 AM

Time of Solar Eclipse in Baotou, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.36 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.34 AM

Partial Eclipse ends at 7.39 AM

Time of Solar Eclipse in Beijing, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.31 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.33 AM

Partial Eclipse ends at 7.42 AM

Time of Solar Eclipse in Changchun, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.35 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.41 AM

Partial Eclipse ends at 7.56 AM

Time of Solar Eclipse in Changsha, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.37 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.16 AM

Partial Eclipse ends at 7.24 AM

Time of Solar Eclipse in Chao’an, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.31 AM

Annular Eclipse begins at 6.07 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.09 AM

Annular Eclipse ends at 6.12 AM

Partial Eclipse ends at 7.20 AM

Time of Solar Eclipse in Chengdu, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.08 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.21 AM

Partial Eclipse ends at 7.25 AM

Time of Solar Eclipse in Chongqing, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.00 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.19 AM

Partial Eclipse ends at 7.24 AM

Time of Solar Eclipse in Dairen, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.27 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.32 AM

Partial Eclipse ends at 7.45 AM

Time of Solar Eclipse in Dongguan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.44 AM

Annular eclipse begins at 6.07 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.09 AM

Annular eclipse ends at 6.11 AM

Partial Eclipse ends at 7.18 AM

Time of Solar Eclipse in Fushun, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.32 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.38 AM

Partial Eclipse ends at 7.52 AM

Time of Solar Eclipse in Fuzhou, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.16 AM

Annular Eclipse starts at 6.10 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.12 AM

Annular eclipse ends at 6.14

Partial Eclipse ends at 7.24 AM

Time of Solar Eclipse in Guangzhou, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.46 AM

Annular eclipse starts at 6.07 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.09 AM

Annular eclipse ends at 6.11 AM

Partial Eclipse ends at 7.18 AM

Time of Solar Eclipse in Guiyang, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.05 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.15 AM

Partial Eclipse ends at 7.21 AM

Time of Solar Eclipse in Hangzou, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.14 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.18 AM

Partial Eclipse ends at 7.31 AM

Time of Solar Eclipse in Harbin, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.39 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.46 AM

Partial Eclipse ends at 8.01 AM

Time of Solar Eclipse in Kirin, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.35 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.42 AM

Partial Eclipse ends at 7.58 AM

Time of Solar Eclipse in Kunming, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.24 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.24 AM

Partial Eclipse ends at 7.19 AM

Time of Solar Eclipse in Lanzhou, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.58 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.29 AM

Partial Eclipse ends at 7.31 AM

Time of Solar Eclipse in Nanchuang, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.12 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.10 AM

Partial Eclipse ends at 7.23 AM

Time of Solar Eclipse in Nanjing, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.17 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.20 AM

Partial Eclipse ends at 7.33 AM

Time of Solar Eclipse in Pingxiang, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.35 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.15 AM

Partial Eclipse ends at 7.23 AM

Time of Solar Eclipse in Qingdao, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.23 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.27 AM

Partial Eclipse ends at 7.40 AM

Time of Solar Eclipse in Qiqihar, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.43 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.47 AM

Partial Eclipse ends at 8.00 AM

Time of Solar Eclipse in Shanghai, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.15 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.19 AM

Partial Eclipse ends at 7.34 AM

Time of Solar Eclipse in Shenyang, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.32 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.37 AM

Partial Eclipse ends at 7.51 AM

Time of Solar Eclipse in Shijiazhuang, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.32 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.37 AM

Partial Eclipse ends at 7.51 AM

Time of Solar Eclipse in Shuicheng, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.13 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.16 AM

Partial Eclipse ends at 7.21 AM

Time of Solar Eclipse in Suining, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.02 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.21 AM

Partial Eclipse ends at 7.25 AM

Time of Solar Eclipse in Taian, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.24 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.27 AM

Partial Eclipse ends at 7.38 AM

Time of Solar Eclipse in Taiyuan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.30 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.30 AM

Partial Eclipse ends at 7.37 AM

Time of Solar Eclipse in Tangshan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.30 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.32 AM

Partial Eclipse ends at 7.43 AM

Time of Solar Eclipse in Tianjin, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.29 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.32 AM

Partial Eclipse ends at 7.42 AM

Time of Solar Eclipse in Tsinan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.25 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.28 AM

Partial Eclipse ends at 7.38 AM

Time of Solar Eclipse in Wuhan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.27 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.19 AM

Partial Eclipse ends at 7.28 AM

Time of Solar Eclipse in Urumchi, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 6.41 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.46 AM

Partial Eclipse ends at 7.37 AM

Time of Solar Eclipse in Xian, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.41 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.25 AM

Partial Eclipse ends at 7.31 AM

Time of Solar Eclipse in Xiaogan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.28 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.19 AM

Partial Eclipse ends at 7.28 AM

Time of Solar Eclipse in Xintai, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.23 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.26 AM

Partial Eclipse ends at 7.38 AM

Time of Solar Eclipse in Yancheng, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.18 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.23 AM

Partial Eclipse ends at 7.36 AM

Time of Solar Eclipse in Yulin, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.59 AM

Annular eclipse begins at 6.08 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.10 AM

Annular eclipse ends at 6.12 AM

Partial Eclipse ends at 7.16 AM

Time of Solar Eclipse in Zaozhuang, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.22 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.25 AM

Partial Eclipse ends at 7.36 AM

Time of Solar Eclipse in Zhengzhou, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.24 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.25 AM

Partial Eclipse ends at 7.34 AM

Time of Solar Eclipse in Zhongshan, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.46 AM

Annular eclipse starts at 6.06 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.09 AM

Annular eclipse ends at 6.11 AM

Partial Eclipse ends at 7.17 AM

Time of Solar Eclipse in Zibo, China on May 21, 2012 (in local time)

Partial Eclipse begins at 5.25 AM

Maximum Solar Eclipse at 6.28 AM

Partial Eclipse ends at 7.39 AM

Surya Grahan Astrology Predictions May 2012: Effects of Solar Eclipse on Various Rashis

Write Your Comment