Skandamata Kavach (Skandamata Kavacham)

skandamata

skandamata

Skandamata Kavach (Skandamata Kavacham) is a prayer dedicated to Goddess Skandamata, the fifth among Navadurga Mata, the nine aspects of Goddess Durga.

Goddess Skandamata is worshipped on the fifth day of Navratri – in Vasant Navratri and Sharad Navratri (Ashwin Maasa Navratri).

Fifth day of Navratri Durga Puja is also observed as Lalitha Panchami or Upang Lalita Vrat.

Here are the lyrics of Skandamata Kavach

Aiem Bijalinka Devi Padyugamdhrapara |

Hridya Patu Sa Devi Kartikayayuta ||

Shri Him Hun Aiem Devi Parvasya Patu Sarvada |

Sarvang Me Sada Patu Skandmata Putraprada ||

Vanavaanaamrite Hun Fat Beej Samvinta |

Uttarsya Tathaganeva Varune Naitrateavatu |

Indrana, Bhairavi Chaivaseettangi Cha Sanharini |

Sarvada Patu Ma Devi Chanyanayasu Hi Diksha Vai ||

During Navratri 2021, Skandamata Puja is observed on October 11 (Panchami Navratri) and in Chaitra Vasant Navratri, it is on 17 April 2021.

Write Your Comment