Shri Surya Ashtakam, Surya Astakam

Shri Surya Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Surya Bhagawan. Surya Ashtakam is popularly chanted while performing Surya Namaskar.

Surya Ashtakam is also chanted during Ratha Saptami Vrat, Bhanu Saptami Vrata, Chhat Puja (Surya Sashti) pujas, etc.

Aadideva namastubyam pradisa mama bhaskara
Divakara namastubyam prabhakara namostute //1//

Sapthashava-radhamarudam prachandam kashya-patmajam
Swetha-padhmadharam devam tam suryam pranmamyaham //2

Lohitam radhamarudam sarwa-loka-pitamaham
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham //3//

Tregunyam cha mahashuram bhrmha vishnumaheshvaram
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham //4//

Bhrumhitham tejasam punjam vayurakashameva cha
Prabhusthvam sarwa-lokanam tam suryam pranamamyaham //5//

Bhandhuka-pushpa sankasham hara-kundala-bhushitam
Yekachakradaram devam tam suryam pranamamyaham //6//

Vishvasham vishvakartharam mahatejah pradipanam
Mahapapaharam devam tam suryam pranammyaham //7//

Sree vishum jagatam nadham gyana-vigyana-moksha-dhham
Mahapapaharam devam tam suryam pranamamyaham //8//

Suryashtakam patennityam grahapida-pranashanam
Aputro labhate putram daridro danavan bhavet //9//

Aamisham madupanam cha yah karoti raverdine
Saptajanma bavedrogi janma janma daaridra ta //10//

Sritaila madhu mansani yastya-jedhi raverdine
Na vyadi shokadaridryam suryalokam sa gachati //11//

Write Your Comment

3 Comments

  1. Tathagat says:

    surya ashtakam for lord shiva lyrics in english

  2. Vartanu says:

    telugu mantras of lord surya bhagawan free download

  3. Arni says:

    lord surya sacred names and its meaning in English