108 Sacred Names of Surya Deva in Brahma Purana

Surya deva

Surya deva

Brahma once recounted to the sages the one hundred and eight sacred names of Surya. The Brahma Purana lists these names and we reproduce them in nine groups of twelve names each.

1. Surya, Archana, Bhagavana, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastimana, Aja, Kala, Mrityu.

2. Dhata, Prabhakara, Prithivi, Jala, Teja, Akasha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati, Shukra, Budha.

3. Angaraka, Indra, Vivasvana, Diptamshu, Shuchi, Shouri, Shanaishvara, Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaishravana.

4. Yama, Vaidyutam, Jathara, Agni, Aindhana, Tejohpati, Dharmadhvaja, Vedakarta, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta.

5. Dvapara, Kali, Sarvasurashraya, Kala, Kashtha, Muhurta, Kshapa, Yama, Kshana, Samvatsara, Ashvattha, Kalachakra.

6. Vibhavasu, Shashvata, Purusha, Yogi, Vyaktavyakta, Prajadhyaksha, Vishvakarama, Tamonuda, Varuna, Sagara, Sanatana, Kaladhyaksha,

7. Amsha, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Sarvalokanamaskrita, Shrashta, Samvartaka, Vahni, Sarvadi, Alolupa.

8. Ananta, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvotamukha, Jaya, Vishala, Varada, Sarvabhutasevita, Mana, Suparna, Bhutadi.

9. Shighraga, Pranadharana, Dhanvantari, Dhumakety, Adideva, Aditinandana, Dvadashatma, Ravi, Daksha, Pita, Mata, Pitamaha.

Surya deva

Surya deva

Write Your Comment