Shivopasana Mantram, Shiva Upasana Stotram

Shivopasana Mantram or stotram is a prayer to Lord Shiva. Chanting Shivopasana Mantram gives immense pleasure, happiness, prosperity, health and wealth. Those who chant Shiva Upasana Mantra are also blessed with Moksha (liberation / salvation) by Lord Shiva.

Om Shambhave Namah.

Namaste astu bhagavan vishveshvaraya mahadevaya

tryambakaya tripurantakaya trikagni kalaya kalagnirudraya

nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya Sadashivaya shriman

mahadevaya namah.

Om Nidhanapataye Namah Nidhanapatantikaya Namah

Urdhvaya Namah Urdhvalingaya Namah

Hiranyaya Namah Hiranyalingaya Namah

Suvarnaya Namah Suvarnalingaya Namah

Divyaya Namah Divyalingaya Namah

Bhavaya Namah Bhavalingaya Namah

Sarvaya Namah Sarvalingaya Namah

Shivaya Namah Shivalingaya Namah

Jwalaya Namah Jwalalingaya Namah

Atmaya Namah Atmalingaya Namah

Paramaya Namah Paramalingaya Namah

Etath Somasya Suryasya Sarvalingaga

Sthapayati Panimantram Pavitram

Sadyo jatam prapadyami sadyojatayavai namo namah

Bhave bave naati bhave bhavasmamam bhavodbhavaya namah

Vama devaya namo jyesthaya nama shresthaya namo

Rudraya nama kalaya nama kalavikaranaya namo

Balavikaranaya namo balaya namo balapramathanaya namah

Sarva bhoota damanaya namo manonmanaya namah

Aghorebhyo thagorebhyo ghora ghora tharebhyah

Sarvebhya sarva sarvebhya namaste astu rudra rupebhya

Tat purshaya vidmahe mahadevaya dheemahi Tanno rudra prachodayaat

Eeshana sarva vidyanaam eeshwara sarva bhootanam

Brahmadhipati brahmanodhipati

Brahma shivome astu sada shivoham

Namo hiranya bahave hiranya varnyaya

Hiranya roopaya hiranya pataye

Vikapataya umapataye pashupataye namo namah

Om hara hara namah parvati pataye hara hara mahadev

Write Your Comment

2 Comments

  1. Kaushalya says:

    Rudra rudra ghora rudraya song for free download

  2. n.girivasan. says:

    excellant mandra, to be follwed by everybody despite caste creed etc.,