Shanti Mantras: Verses for universal Peace

Shanti Mantras are the verses intended for Loka kalyanam (universal peace and harmony). The six-verse Shanti Mantras are chanted during every Hindu puja or Vratham…

1.
Swasti prajabhya paripala yantam
Nyayena margena maheem maheesah
Go-Brahmanebhyah shubhamastu nityam
Lokah samastah sukhino bhavantu.

Kale varshantu parjanyah
prithivi sashya shalini
Deshoyam kshoba rahitah
Brahmana santu nirbhaya

Om Sarve bhavantu sukhina
sarveve santu niramaya
Sarve bhdrani pashyantu
maa kaschit dukhabhagbhavet

Om Shanno mitrascham varunah
shanno bhavatparyama
Shanna indro brihaspatih
shanno vishnururukramah

Namo brahmane namaste vayu
twameva pratyaksham brahmadi
Twameva pratyaksham brahma vadishyami

krutam vadishyami
satyam vadishyami
Tanmamavatu tadvaktaramavatu
avatumam avatu vaktaram
Om shanti shanti shanti

2.
Asatoma sadgamaya
Tamasoma jyotirgamaya
Mrityorma amrutamgamaya

3.
Poornamadam poornamidam
Poornaat poorna mudaschate
Poornasya poornamaadaaya
Poornameva vashisyate
Om shanati shanti shanty

4.
Kayena Vacha manasendriyairva
Budhyat manava, prakrute svabhavat
Karomi yadyat sakalam parasmai
Narayanayeti samarpayami
Om Shanti Shanti Shanti

5.
Om ritagum satyam param brahmam, purusam krsnapingalam,
Urdhva retam, virupaksham visvaroopayavai namo namah

6.
Om eeshana sarva vidyanam, eshvarah sarva bhutanam
Brahmadhipatir brahmanodhipatir brahma shivome astu sada shivoham.

Write Your Comment

7 Comments

 1. Pradnya says:

  What is the meaning of the verses kayena vacha

  • RAMUDU VENKATARAMAN says:

   I offer whatever I do by my body, words spoken, mind and various parts of the body, with or without clear perception through intellect to the Divine being, Lord Vishnu
   Venkataraman

 2. Maitreyi says:

  meaning of swasti prajabhya paripala yantam in sanskrit

 3. Kalpak says:

  swasthi praja byam paripala slokam in telugu script

 4. Samriddhi says:

  kayena vacha manasendriyerva where is this verse found

 5. Chakradhar says:

  meaning in English of the prayer : Om shanno mitra sham varuna

 6. Sadanand says:

  english translation of the prayer shano mitra sham