Shanti Mantram in English

aapO hiShThaa ma’yObhuvaH | taa na’ oorjE da’dhaatana | mahEraNaa’ya chakSha’sE | yO va’H Sivata’mO rasastasya’ bhaajayatE ha naH | uShateeri’va maatara’H | tasmaa ara’MgamaamavO yasya kShayaa’ya ji’nvatha | aapO’ janaya’thaa cha naH |

pRuthivee Saantaa saagninaa’ Saantaa saamE’ Saantaa Suchag’M Samayatu | antari’kShagM SaantaM tadvaayunaa’ SaantaM tanmE’ SaantagM Suchag’M Samayatu | dyauSSaantaa saadityEna’ Saantaa saa mE’ Saantaa Suchag’M Samayatu |

pRuthivee Saanti’rantari’kShagM Saantir-dyau-SSaantir-diSa-SSaanti’-ravaantaradiSaa-SSaanti’ ragni-SSaanti’r-vaayu-SSaanti’-raaditya-SSaanti’-Schandramaa-SSaantir-nakSha’traaNi-SSaanti raapaSSaanti-rOSha’dhaya-SSaantir-vanaspata’ya-SSaantir-gau’-SSaanti’-rajaa-Saanti-raSva-SSaantiH puru’Sha-SSaanti-brahma-Saanti’r-braahmaNa-SSaanti-Saanti’-rEva Saanti-Saanti’-rmE astu Saanti’H |

tayaahagM Saantyaa sa’rvaSaantyaa mahya’M dvipadE chatu’ShpadE cha Saanti’M karOmi Saanti’rmE astu Saanti’H ||

Eha SreeScha hreeScha dhRuti’Scha tapO’ mEdhaa pra’tiShThaa Sraddhaa satyaM dharma’Schaitaani mOtti’ShThanta-manootti’ShThantu maa maag SreeScha hreeScha dhRuti’Scha tapO’ mEdhaa pra’tiShThaa Sraddhaa satyaM dharma’Schaitaani’ maa maa haa’siShuH |

udaayu’Shaa svaayuShOdO’ShadeenaagM rasEnOtparjanya’sya SuShmENOdasthaamamRutaagM anu’ | tacchakShu’r-dEvahi’taM purastaa”cchukramucchara’t |

paSyE’ma Sarada’SSataM jeevE’ma Sarada’SSataM nandaa’ma Sarada’SSataM mOdaa’ma Sarada’SSataM bhavaa’ma Sarada’SSatagM SRuNavaa’ma Sarada’SSataM pabra’vaama Sarada’SSatamajee’taasyaama Sarada’SSataM jOkcha soorya’M dRuShE |

ya uda’gaanmahatOrNavaa”d-vibhraaja’maanassarirasya madhyaathsamaa’ vRuShabhO lO’hitaakShasooryO’ vipaSchinmana’saa punaatu ||

brahma’NaSchOtanyasi brahma’Na aaNeesthO braahma’Na aavapa’namasi dhaaritEyaM pRu’thivee brahma’Naa mahee daa’ritamE’nEna mahadantari’kShaM diva’M daadhaara pRuthiveegM sadEvaaM yadahaM vEda tadahaM dhaa’rayaaNi maamadvEdOthi visra’sat |

mEdhaamaneeShE maaviSataagM sameechee’ bhootasya bhavyasyaava’rudhyai sarvamaayu’rayaaNi sarvamaayu’rayaaNi |

aabhir-geerbhi ryadatO’na oonamaapyaa’yaya harivO vardha’maanaH | yadaa stOtRubhyO mahi’ gOtraa rujaasi’ bhooyiShThabhaajO adha’ tE syaama | brahma praavaa’diShma tannO maa haa’seet ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

OM saM tvaa’ siMchaami yaju’Shaa prajaamaayurdhana’M cha ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

OM SaM nO’ mitraH SaM varu’NaH | SaM nO’ bhavatvaryamaa | SaM na indrO bRuhaspati’H | SaM nO viShNu’rurukramaH | namO brahma’NE | nama’stE vaayO | tvamEva pratyakShaM brahmaa’si | tvaamEva pratyakShaM brahma’ vadiShyaami | RutaM va’diShyaami | satyaM va’diShyaami | tanmaama’vatu | tadvaktaara’mavatu | ava’tu maam | ava’tu vaktaaram” ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

OM tachChaM yOraavRu’NeemahE | gaatuM yagnyaaya’ | gaatuM yagnyapa’tayE | daivee” svastira’stu naH | svastir-maanu’ShEbhyaH | oordhvaM ji’gaatu bhEShajam | SaM nO’ astu dvipadE” | SaM chatuShpadE |

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

OM saha naa’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha veerya’M karavaavahai | tEjasvinaavadhee’tamastu maa vi’dviShaavahai” ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

OM saha naa’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha veerya’M karavaavahai | tEjasvinaavadhee’tamastu maa vi’dviShaavahai” ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

OM saha naa’vavatu | saha nau’ bhunaktu | saha veerya’M karavaavahai | tEjasvinaavadhee’tamastu maa vi’dviShaavahai” ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

Shanti Mantram in Other Languages

Write Your Comment