Shailputri Mantras – Moola Mantra, Dhyana Sloka, Stotra

Here are the lyrics of Shailputri Mantra, Shailputri Navadurga Moola Mantra, Shailputri Dhyana Sloka and other Stotras related to the 1st Navadurga aspect.

Know about Shailaputri Navadurga Mata

Shailaputri Navadurga Alankaram

Maa Shailaputri Puja Vidhi with Mantras 

Shailputri Mool Mantra

Vande Vanchhitlabhaya Chandradhakritshekhram |
Vrisharudhaa Shooldharan Shailputree Yashaswineem ||

Shailputri Dhayana Sloka

Vande Vanchhitlabhaya Chandradhakritshekhram |
Vrisharudhaa Shooldharan Shailputree Yashaswineem ||
Punenandunibhan Gauri Muladhar Stithta Pratham Durga Trinetram |
Patambar Paridhanam Ratrakireetha Nanalankar Bhushita ||
Prafull Vandana Pallavdharam Kantakpola Tug Kucham ||
Kamniyam Lavanya Snehmukhi Shinmadhyan Nitambneem ||

Shailputri Strotra

Pratham Durga Tvamhibhavsagar Tarnim |
Dhan Aishwarya Dayini Shailputri Pranmamham ||
Charachareshwari Tyahimhamoha Vinashani |
bhukti mukti Dayni Shailputri Pramnamyaham ||

Shailputri Kavach

Omkar Maishir Patumooladhar Nivasini |
Hinkar Patu Lalate Beejrupi Maheshwari ||
Hrikarpatu lalate beeharupaam Maheshwai |
shreekaarpaatu vadanelajja rupaa Maheshwari ||
Hunkar Patu Hridya Tarini Shakti swaghrit |
Fatkar Paatu Swarge Sarv Siddhi Falprada ||

Write Your Comment