Saraswati Dwadashanama Stotra | 12 Names of Goddess Saraswati

Saraswati Devi

Saraswati Devi

Saraswati Dwadashanama Stotra is a prayer about the 12 Names of Goddess Saraswati. Maa Saraswati is the Goddess of wisdom and learning as per Hindu Dharma.

Here is the Saraswati Dwadashanama stotra..

Prathamam Bharathinama, dwitiyam cha Saraswati |

Trutiyam sharadadevi, chaturtham hamsavahini ||

Panchamam jagatikhyatha, sashtam vageshwari tatha |

Saptamam kumudi proktha, ashtamam brahmacharini ||

Navamam buddhidhatri cha dashamam varadaayinee |

Ekadasham chandrakanthi dwadasham bhuvaneshwari ||

Dwadashaithani namani trisandhyam yah patehnnarah ||

Jihwagre vasathe nityam brahmaroopa saraswati ||

Write Your Comment