Pradosh 2013, Pradosha Vrata 2013 dates

Pradosh or Pradosham or Pradoah puja is considered auspicious for Shiva puja. It is observed on every Trayodashi or thirteenth day of Hindu month.

Pradosh Vrat is dedicated to Lord Shiva. Shiva Pujan is performed on Pradosh day during Pradosh time.

Everyday, there is a Pradosh Kaal but, pradosh Kaala puja on Trayodasi Pradosh is an auspicious ritual. Soma Pradosha Puja (Pradosh on Mondays) and Shani Pradosh (Pradosh on Saturdays) are highly meritorious among all Pradosh Vrat..

Here is the list of Pradosh dates in 2013:

Pradosh dates in January 2013

9 January 2013: Pradosh on Wednesday (Krishna Paksha Pradosham)

24 January 2013: Pradosh vrat on Thursday (Shukla Paksha Pradosham)

Pradosh dates in February 2013

8 February 2013: Pradosh Vrat on Friday

23 February 2013: Pradosh Vrat on Saturday (Shani Pradosh)

Pradosh dates in March 2013

9 March 2013: Pradosh on Saturday (Shani Pradosh)

24 March 2013: Pradosh on Sunday (Bhanu Pradosh)

Pradosh dates in April 2013

7 April 2013: Pradosh on Sunday (Bhanu Pradosha)

23 April 2013: Pradosh on Tuesday (Bhauma Pradosh)

Pradosh dates in May 2013

7 May 2013: Pradosh on Tuesday (Bhauma Pradosh)

22 May 2013: Pradosh on Wednesday

Pradosh dates in June 2013

5 June 2013: Pradosh on Wednesday

21 June 2013: Pradosh on Friday

Pradosh dates in July 2013

5 July 2013: Pradosh on Friday

20 July 2013: Pradosh on Saturday (Shani Pradosh)

Pradosh dates in August 2013

4 August 2013: Pradosh on Sunday (Bhanu Pradosh)

18 August 2013: Pradosh on Sunday (Bhanu Pradosh)

Pradosh dates in September 2013

2 September 2013: Pradosh on Monday (Som Pradosh)

17 September 2013: Pradosh on Tuesday (Bhauma Pradosh)

Pradosh dates in October 2013

2 October 2013: Pradosh on Wednesday

16 October 2013: Pradosh on Wednesday

Pradosh dates in November 2013

1 November 2013: Pradosh on Friday

15 November 2013: Pradosh on  Friday

30 November 2013: Pradosh on Saturday (Shani Pradosh)

Pradosh dates in December 2013

14 December 2013: Pradosh on Saturday (Shani Pradosh)

30 December 2013: Pradosh on Monday (Soma Pradosha)