Nitya Sandhya Vandanam in Kannada

ರಚನ: ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿ

ಆಚಮನಃ
ಓಂ ಆಚಮ್ಯ – ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ
ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು | ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾ | ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ | ಯೇ ತೇಷಾ ಮವಿರೋಧೇನ | ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ | ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ |
ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ
ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ |
ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||
ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ ||

ಸಂಕಲ್ಪಃ
ಮಮೋಪಾತ್ತ, ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ, ಶೋಭನೇ, ಅಭ್ಯುದಯ ಮುಹೂರ್ತೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ರಾಙ್ಞಯಾ, ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ, ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ, ವೈವಶ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ, (ಭಾರತ ದೇಶಃ – ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ, ಭರತ ವರ್ಷೇ, ಭರತ ಖಂಡೇ, ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ; ಅಮೇರಿಕಾ – ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪೇ, ರಮಣಕ ವರ್ಷೇ, ಐಂದ್ರಿಕ ಖಂಡೇ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಂತರೇ, ಕಪಿಲಾರಣ್ಯೇ), ಶೋಭನ ಗೃಹೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣ ಸನ್ನಿಥೌ, ಅಸ್ಮಿನ್, ವರ್ತಮಾನ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, … ಸಂವತ್ಸರೇ, … ಅಯನೇ, … ಋತೇ, … ಮಾಸೇ, … ಪಕ್ಷೇ, … ತಿಥೌ, … ವಾಸರೇ, … ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಭ ಕರಣ, ಏವಂಗುಣ, ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ, ಶುಭ ತಿಥೌ, ಶ್ರೀಮಾನ್, … ಗೋತ್ರಃ, … ನಾಮಧೇಯಃ, … ಗೋತ್ರಸ್ಯ, … ನಾಮಧೇಯೋಹಂಃ ಪ್ರಾತಃ/ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಮ್ ಉಪಾಸಿಷ್ಯೇ ||

ಮಾರ್ಜನಃ
ಓಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ’ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಃ’ | ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಶತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರ’ಂಗ ಮಾಮ ವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿನ್ವ’ಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ |

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಸೂರ್ಯ ಶ್ಚ, ಮಾಮನ್ಯು ಶ್ಚ, ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ, ಮನ್ಯು’ಕೃತೇಭ್ಯಃ | ಪಾಪೇಭ್ಯೋ’ ರಕ್ಷಂತಾಮ್ | ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯಾ ಪಾಪ’ ಮಕಾರ್ಷಮ್ | ಮನಸಾ ವಾಚಾ’ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮ್ | ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ’ಣ ಶಿಶ್ಂಚಾ | ರಾತ್ರಿ ಸ್ತದ’ವಲುಂಪತು | ಯತ್ಕಿಂಚ’ ದುರಿತಂ ಮಯಿ’ | ಇದಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ’ತ ಯೋ ನೌ | ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ’ಮಿ ಸ್ವಾಹಾ” ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಆಪಃ’ ಪುನಂತು ಪೃಥಿವೀಂ ಪೃ’ಥಿವೀ ಪೂತಾ ಪು’ನಾತು ಮಾಮ್ | ಪುನಂತು ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಸ್ಪತಿ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ’ ಪೂತಾ ಪು’ನಾತು ಮಾಮ್ | ಯದುಚ್ಛಿ’ಷ್ಟ ಮಭೋ”ಜ್ಯಂ ಯದ್ವಾ’ ದುಶ್ಚರಿ’ತಂ ಮಮ’ | ಸರ್ವಂ’ ಪುನಂತು ಮಾ ಮಾಪೋ’‌உಸತಾ ಂಚ’ ಪ್ರತಿಗ್ರಹಗ್ಗ್ ಸ್ವಾಹಾ” ||

ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಅಗ್ನಿ ಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯು ಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ ಮನ್ಯು’ಕೃತೇಭ್ಯಃ | ಪಾಪೇಭ್ಯೋ’ ರಕ್ಷಂತಾಮ್ | ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ’ ಮಕಾರ್ಷಮ್ | ಮನಸಾ ವಾಚಾ’ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಾಮ್ | ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ’ಣ ಶಿಶ್ಂಚಾ | ಅಹ ಸ್ತದ’ವಲುಂಪತು | ಯ ತ್ಕಿಂಚ’ ದುರಿತಂ ಮಯಿ’ | ಇದ ಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ’ತ ಯೋನೌ | ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರ್ಜನಃ
ದಧಿ ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’ ಅಕಾರಿಷಮ್ | ಜಿಷ್ಣೋ ರಶ್ವ’ಸ್ಯ ವಾಜಿ’ನಃ |
ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ’ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯಾಗ್‍ಮ್’ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ||

ಓಂ ಆಪೋ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ’ಯೋಭುವಃ’ | ತಾ ನ’ ಊರ್ಜೇ ದ’ಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾ’ಯ ಚಕ್ಷ’ಸೇ | ಯೋ ವಃ’ ಶಿವತ’ಮೋ ರಸಃ’ | ತಸ್ಯ’ ಭಾಜಯತೇ ಹ ನಃ | ಉಷತೀರಿ’ವ ಮಾತರಃ’ | ತಸ್ಮಾ ಅರ’ಂಗ ಮಾಮ ವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾ’ಯ ಜಿನ್ವ’ಥ | ಆಪೋ’ ಜನಯ’ಥಾ ಚ ನಃ |

ಪುನಃ ಮಾರ್ಜನಃ
ಹಿರ’ಣ್ಯವರ್ಣಾ ಶ್ಶುಚ’ಯಃ ಪಾವಕಾಃ ಯಾ ಸು’ಜಾತಃ ಕಶ್ಯಪೋ ಯಾ ಸ್ವಿಂದ್ರಃ’ | ಅಗ್ನಿಂ ಯಾ ಗರ್ಭ’ನ್-ದಧಿರೇ ವಿರೂ’ಪಾ ಸ್ತಾನ ಆಪಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾ ಸಾಗ್ಂ ರಾಜಾ ವರು’ಣೋ ಯಾತಿ ಮಧ್ಯೇ’ ಸತ್ಯಾನೃತೇ ಅ’ವಪಶ್ಯಂ ಜನಾ’ನಾಮ್ | ಮಧು ಶ್ಚುತಶ್ಶುಚ’ಯೋ ಯಾಃ ಪಾ’ವಕಾ ಸ್ತಾನ ಆಪಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಸಾಂ” ದೇವಾ ದಿವಿ ಕೃಣ್ವಂತಿ’ ಭಕ್ಷಂ ಯಾ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷೇ ಬಹುಥಾ ಭವ’ಂತಿ | ಯಾಃ ಪೃ’ಥಿವೀಂ ಪಯ’ಸೋಂದಂತಿ’ ಶ್ಶುಕ್ರಾಸ್ತಾನ ಆಪಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋನಾ ಭ’ವಂತು | ಯಾಃ ಶಿವೇನ’ ಮಾ ಚಕ್ಷು’ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿವಯಾ’ ತನು ವೋಪ’ಸ್ಪೃಶತ ತ್ವಚ’ ಮ್ಮೇ | ಸರ್ವಾಗ್’ಮ್ ಅಗ್ನೀಗ್‍ಮ್ ರ’ಪ್ಸುಷದೋ’ ಹುವೇ ವೋ ಮಯಿ ವರ್ಚೋ ಬಲ ಮೋಜೋ ನಿಧ’ತ್ತ ||

ಪಾಪವಿಮೋಚನಂ
ದ್ರುಪದಾ ದಿ’ವ ಮುಂಚತು | ದ್ರುಪದಾ ದಿವೇ ನ್ಮು’ಮುಚಾನಃ |
ಸ್ವಿನ್ನ ಸ್ಸ್ನಾತ್ವೀ ಮಲಾ’ ದಿವಃ | ಪೂತಂ ಪವಿತ್ರೇ’ಣೇ ವಾಜ್ಯ”ಮ್ ಆಪ’ ಶ್ಶುಂದಂತು ಮೈನ’ಸಃ ||

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ಯ

ಲಘುಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || 3 ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಹಗ್ಂ ಸಶ್ಶು’ಚಿಷ ದ್ವಸು’ರಂತರಿಕ್ಷಸ ದ್ದೋತಾ’ ವೇದಿಷದತಿ’ಥಿ ರ್ದುರೋಣಸತ್ | ನೃಷ ದ್ವ’ರಸ ದೃ’ತಸ ದ್ವ್ಯೋ’ಮ ಸದಬ್ಜಾ ಗೋಜಾ ಋ’ತಜಾ ಅ’ದ್ರಿಜಾ ಋತಮ್-ಬೃಹತ್ ||

ಸಾಯಂ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ ||

ಸಜಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ
ಓಂ ಉದ್ಯಂತ’ಮಸ್ತಂ ಯಂತ’ ಮಾದಿತ್ಯ ಮ’ಭಿಥ್ಯಾಯ ನ್ಕುರ್ವನ್-ಬ್ರಾ”ಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ ತ್ಸಕಲ’ಮ್-ಭದ್ರಮ’ಶ್ನುತೇ ಅಸಾವಾ’ದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ || ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಸನ್-ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ || ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ||

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ತರ್ಪಣಂ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಗಾಯತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ರೌದ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಸಾಯಂಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರಸ್ವತೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ವೈಷ್ಣವೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಅವಾಹನ
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ’ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ | ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಇತ್ಯಾರ್ಷಮ್ | ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ’ ಸರೂಪಮ್ | ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ’ನಿಯೋಗಮ್ ||

ಆಯಾ’ತು ವರ’ದಾ ದೇವೀ ಅಕ್ಷರಂ’ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಮಿತಮ್ | ಗಾಯತ್ರೀಂ” ಛಂದ’ಸಾಂ ಮಾತೇದಂ ಬ್ರ’ಹ್ಮ ಜುಷಸ್ವ’ ಮೇ | ಯದಹ್ನಾ”ತ್-ಕುರು’ತೇ ಪಾಪಂ ತದಹ್ನಾ”ತ್-ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯ’ತೇ | ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ”ತ್-ಕುರು’ತೇ ಪಾಪಂ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ”ತ್-ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯ’ತೇ | ಸರ್ವ’ ವರ್ಣೇ ಮ’ಹಾದೇವಿ ಸಂಧ್ಯಾವಿ’ದ್ಯೇ ಸರಸ್ವ’ತಿ ||

ಓಜೋ’‌உಸಿ ಸಹೋ’‌உಸಿ ಬಲ’ಮಸಿ ಭ್ರಾಜೋ’‌உಸಿ ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮನಾಮಾ’ಸಿ ವಿಶ್ವ’ಮಸಿ ವಿಶ್ವಾಯು-ಸ್ಸರ್ವ’ಮಸಿ ಸರ್ವಾಯು-ರಭಿಭೂರೋಮ್ | ಗಾಯತ್ರೀ-ಮಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಸಾವಿತ್ರೀ-ಮಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಸರಸ್ವತೀ-ಮಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಛಂದರ್ಷೀ-ನಾವಾ’ಹಯಾಮಿ ಶ್ರಿಯ-ಮಾವಾಹ’ಯಾಮಿ ಗಾಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ಛಂದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿ ಸ್ಸವಿತಾ ದೇವತಾ‌உಗ್ನಿರ್-ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್-ಹೃದಯಗ್‍ಮ್ ರುದ್ರ-ಶ್ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಗ್‍ಮ್ ಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ’ ಷಟ್-ಕುಕ್ಷಿಃ ಪಂಚ-ಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ’ನಿಯೋಗಃ | ಓಂ ಭೂಃ | ಓಂ ಭುವಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸುವಃ | ಓಂ ಮಹಃ | ಓಂ ಜನಃ | ಓಂ ತಪಃ | ಓಗ್‍ಮ್ ಸತ್ಯಮ್ | ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ | ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ || ಓಮಾಪೋ ಜ್ಯೋತೀ ರಸೋ‌உಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂ-ರ್ಭುವ-ಸ್ಸುವರೋಮ್ ||

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಜಪಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ವರೇ”ಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಙ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ’ವಿತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ |
ವರೇ”ಣ್ಯಂ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ |
ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ |
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಙ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ |
ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ |
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳಚ್ಚಾಯೈರ್-ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ |
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿ ಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಮ್ |
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂಕಪಾಲಂಗದಾಮ್ |
ಶಂಖಂಚಕ್ರ ಮಧಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ||

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುಮುಖಂ ಸಂಪುಟಿಂಚೈವ ವಿತತಂ ವಿಸ್ತೃತಂ ತಥಾ |
ದ್ವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಮುಖಂಚೈವ ಚತುಃ ಪಂಚ ಮುಖಂ ತಥಾ |
ಷಣ್ಮುಖೋ‌உಥೋ ಮುಖಂ ಚೈವ ವ್ಯಾಪಕಾಂಜಲಿಕಂ ತಥಾ |
ಶಕಟಂ ಯಮಪಾಶಂ ಚ ಗ್ರಥಿತಂ ಸಮ್ಮುಖೋನ್ಮುಖಮ್ |
ಪ್ರಲಂಬಂ ಮುಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಕಮ್ |
ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮುದ್ಗರಂ ಪಲ್ಲವಂ ತಥಾ |

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ವೈ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ |
ಇತಿಮುದ್ರಾ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ ||

ಯೋ ದೇವ ಸ್ಸವಿತಾ‌உಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ |
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತ ದ್ವರೇಣ್ಯ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ’ || ತಥ್ಸ’ವಿತುರ್ವರೇ”ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಧೀಮಹಿ |
ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ’ ಪ್ರಚೋದಯಾ”ತ್ ||

ಅಷ್ಟಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುರಭಿರ್-ಙ್ಞಾನ ಚಕ್ರೇ ಚ ಯೋನಿಃ ಕೂರ್ಮೋ‌உಥ ಪಂಕಜಮ್ |
ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುದ್ರಾ ಚೇತ್ಯಷ್ಟ ಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ||
ಓಂ ತತ್ಸದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, … ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿಃ ಪರಿಮುಜ್ಯ |
ಸಕೃದುಪ ಸ್ಪೃಶ್ಯ |
ಯತ್ಸವ್ಯಂ ಪಾಣಿಮ್ |
ಪಾದಮ್ |
ಪ್ರೋಕ್ಷತಿ ಶಿರಃ |
ಚಕ್ಷುಷೀ |
ನಾಸಿಕೇ |
ಶ್ರೋತ್ರೇ |
ಹೃದಯಮಾಲಭ್ಯ |

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಮಿತ್ರಸ್ಯ’ ಚರ್ಷಣೀ ಧೃತ ಶ್ರವೋ’ ದೇವಸ್ಯ’ ಸಾನ ಸಿಮ್ | ಸತ್ಯಂ ಚಿತ್ರಶ್ರ’ ವಸ್ತಮಮ್ | ಮಿತ್ರೋ ಜನಾನ್’ ಯಾತಯತಿ ಪ್ರಜಾನನ್-ಮಿತ್ರೋ ದಾ’ಧಾರ ಪೃಥಿವೀ ಮುತದ್ಯಾಮ್ | ಮಿತ್ರಃ ಕೃಷ್ಟೀ ರನಿ’ಮಿಷಾ‌உಭಿ ಚ’ಷ್ಟೇ ಸತ್ಯಾಯ’ ಹವ್ಯಂ ಘೃತವ’ದ್ವಿಧೇಮ | ಪ್ರಸಮಿ’ತ್ತ್ರ ಮರ್ತ್ಯೋ’ ಅಸ್ತು ಪ್ರಯ’ಸ್ವಾ ನ್ಯಸ್ತ’ ಆದಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷ’ತಿ ವ್ರತೇನ’ | ನ ಹ’ನ್ಯತೇ ನ ಜೀ’ಯತೇ ತ್ವೋತೋನೈನ ಮಗ್ಂಹೋ’ ಅಶ್ನೋ ತ್ಯಂತಿ’ತೋ ನ ದೂರಾತ್ ||

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಆ ಸತ್ಯೇನ ರಜ’ಸಾ ವರ್ತ’ಮಾನೋ ನಿವೇಶ’ಯ ನ್ನಮೃತಂ ಮರ್ತ್ಯ’ಂಚ | ಹಿರಣ್ಯಯೇ’ನ ಸವಿತಾ ರಥೇನಾ‌உದೇವೋ ಯಾ’ತಿ ಭುವ’ನಾ ನಿಪಶ್ಯನ್’ ||

ಉದ್ವಯ ಂತಮ’ಸ ಸ್ಪರಿ ಪಶ್ಯ’ಂತೋ ಜ್ಯೋತಿ ರುತ್ತ’ರಮ್ | ದೇವನ್-ದೇ’ವತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ ಮಗ’ನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ’ ರುತ್ತಮಮ್ ||

ಉದುತ್ಯಂ ಜಾತವೇ’ದಸಂ ದೇವಂ ವ’ಹಂತಿ ಕೇತವಃ’ | ದೃಶೇ ವಿಶ್ವಾ’ ಯ ಸೂರ್ಯ”ಮ್ || ಚಿತ್ರಂ ದೇವಾನಾ ಮುದ’ಗಾ ದನೀ’ಕಂ ಚಕ್ಷು’ರ್-ಮಿತ್ರಸ್ಯ ವರು’ಣ ಸ್ಯಾಗ್ನೇಃ | ಅಪ್ರಾ ದ್ಯಾವಾ’ ಪೃಥಿವೀ ಅಂತರಿ’ಕ್ಷಗ್‍ಮ್ ಸೂರ್ಯ’ ಆತ್ಮಾ ಜಗ’ತ ಸ್ತಸ್ಥುಷ’ಶ್ಚ ||

ತಚ್ಚಕ್ಷು’ರ್-ದೇವಹಿ’ತಂ ಪುರಸ್ತಾ”ಚ್ಚುಕ್ರ ಮುಚ್ಚರ’ತ್ | ಪಶ್ಯೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೀವೇ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ನಂದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಮೋದಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಭವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಗ್‍ಮ್ ಶೃಣವಾ’ಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಪಬ್ರ’ವಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಮಜೀ’ತಾಸ್ಯಾಮ ಶರದ’ಶ್ಶತಂ ಜೋಕ್ಚ ಸೂರ್ಯಂ’ ದೃಷೇ || ಯ ಉದ’ಗಾನ್ಮಹತೋ‌உರ್ಣವಾ” ದ್ವಿಭ್ರಾಜ’ಮಾನ ಸ್ಸರಿರಸ್ಯ ಮಧ್ಯಾಥ್ಸಮಾ’ ವೃಷಭೋ ಲೋ’ಹಿತಾಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ’ ವಿಪಶ್ಚಿನ್ಮನ’ಸಾ ಪುನಾತು ||

ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಇಮಮ್ಮೇ’ ವರುಣ ಶೃಧೀ ಹವ’ ಮದ್ಯಾ ಚ’ ಮೃಡಯ | ತ್ವಾ ಮ’ವಸ್ಯು ರಾಚ’ಕೇ || ತತ್ವಾ’ ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ’ಣಾ ವಂದ’ಮಾನ ಸ್ತ ದಾಶಾ”ಸ್ತೇ ಯಜ’ಮಾನೋ ಹವಿರ್ಭಿಃ’ | ಅಹೇ’ಡಮಾನೋ ವರುಣೇಹ ಬೋಧ್ಯುರು’ಶಗ್ಂ ಸಮಾ’ನ ಆಯುಃ ಪ್ರಮೋ’ಷೀಃ ||

ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿತೇ ವಿಶೋಯಥಾ ಪ್ರದೇವ ವರುಣವ್ರತಮ್ | ಮಿನೀಮಸಿದ್ಯ ವಿದ್ಯವಿ | ಯತ್ಕಿಂಚೇದಂ ವರುಣದೈವ್ಯೇ ಜನೇ‌உಭಿದ್ರೋಹ ಮ್ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚರಾಮಸಿ | ಅಚಿತ್ತೇ ಯತ್ತವ ಧರ್ಮಾಯುಯೋಪಿ ಮಮಾನ ಸ್ತಸ್ಮಾ ದೇನಸೋ ದೇವರೀರಿಷಃ | ಕಿತವಾಸೋ ಯದ್ರಿರಿಪುರ್ನದೀವಿ ಯದ್ವಾಘಾ ಸತ್ಯಮುತಯನ್ನ ವಿದ್ಮ | ಸರ್ವಾತಾವಿಷ್ಯ ಶಿಧಿರೇವದೇವಾ ಥಾತೇಸ್ಯಾಮ ವರುಣ ಪ್ರಿಯಾಸಃ ||

ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ’ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರತೀ”ಚ್ಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ಉದೀ”ಚ್ಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮಃ ಊರ್ಧ್ವಾಯೈ’ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮೋ‌உಧ’ರಾಯೈ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |
ಓಂ ನಮೋ‌உವಾಂತರಾಯೈ’ ದಿಶೇ ಯಾಶ್ಚ’ ದೇವತಾ’ ಏತಸ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿ’ವಸಂತ್ಯೇ ತಾಭ್ಯ’ಶ್ಚ ನಮಃ’ |

ಮುನಿ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮಧ್ಯೇ ಯೇ’ ವಸಂತಿ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನ ಶ್ಚಿರಂಜೀವಿತಂ ವ’ರ್ಧಯಂತಿ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ’ಭ್ಯಶ್ಚ ನಮೋ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ’ಭ್ಯಶ್ಚ ನ’ಮಃ ||

ಸಂಧ್ಯಾದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ಸಂಧ್ಯಾ’ಯೈ ನಮಃ’ | ಸಾವಿ’ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ’ | ಗಾಯ’ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ’ | ಸರ’ಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ’ | ಸರ್ವಾ’ಭ್ಯೋ ದೇವತಾ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಋಷಿ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಮುನಿ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಗುರು’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಪಿತೃ’ಭ್ಯೋ ನಮಃ’ | ಕಾಮೋ‌உಕಾರ್ಷೀ” ರ್ನಮೋ ನಮಃ | ಮನ್ಯು ರಕಾರ್ಷೀ” ರ್ನಮೋ ನಮಃ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇಜೋ ವಾಯು’ರಾಕಾಶಾತ್ ನಮಃ | ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸು’ದೇವಾಯ | ಯಾಗ್‍ಮ್ ಸದಾ’ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಚರಾಣಿ’ ಸ್ಥಾವರಾಣಿ’ ಚ | ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತ ರ್ನ’ಮಸ್ಯಂತಿ ಸಾ ಮಾ ಸಂಧ್ಯಾ’‌உಭಿರಕ್ಷತು ||

ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ |
ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಶಿವಃ ||
ಯಥಾ ಶಿವಮಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಃ ಶಿವಃ |
ಯಥಾ‌உಂತರಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಾಯುಷಿ ||
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ |
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ||

ಗಾಯತ್ರೀ ಉದ್ವಾಸನ (ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ)
ಉತ್ತಮೇ’ ಶಿಖ’ರೇ ಜಾತೇ ಭೂಮ್ಯಾಂ ಪ’ರ್ವತಮೂರ್ಥ’ನಿ | ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ”ಭ್ಯೋ‌உಭ್ಯ’ನು ಙ್ಞಾತಾ ಗಚ್ಚದೇ’ವಿ ಯಥಾಸು’ಖಮ್ | ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ’ದಮಾತಾ ಪ್ರಚೋದಯಂತೀ ಪವನೇ” ದ್ವಿಜಾತಾ | ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ’ಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಜಾತುಂ ಬ್ರ’ಹ್ಮಲೋಕಮ್ ||

ನಮೋ‌உಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ |
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ||

ಇದಂ ದ್ಯಾ’ವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸತ್ಯಮ’ಸ್ತು | ಪಿತರ್-ಮಾತರ್ಯದಿ ಹೋಪ’ ಬೃವೇವಾ”ಮ್ |
ಭೂತಂ ದೇವಾನಾ’ ಮವಮೇ ಅವೋ’ಭಿಃ | ವಿದ್ಯಾ ಮೇಷಂ ವೃಜಿನಂ’ ಜೀರದಾ’ನುಮ್ ||

ಆಕಾಶಾತ್-ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಮ್ |
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ||
ಶ್ರೀ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತ್ಯೋನ್ನಮ ಇತಿ |

ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಮ್ | ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಮ್ |
ತತ್ಫಲಂ ಪುರುಷ ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನಮ್ ||
ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ||
ವಾಸನಾದ್-ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಯತ್ರಯಮ್ |
ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋ‌உಸಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ||
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಮೋ‌உಸ್ತುತೇ ಓಂ ನಮ ಇತಿ |

ಅಭಿವಾದಃ (ಪ್ರವರ)
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು | … ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ … ಗೋತ್ರಃ … ಸೂತ್ರಃ … ವೇದ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ … ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ||

ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಂ
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ | ಬುದ್ಧ್ಯಾ‌உ‌உತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ |
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್-ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ | ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು |

Nitya Sandhya Vandanam in Other Languages

Write Your Comment