Navamangali Mantra (Prayer to Kali Mata)

Bhadrakali

Bhadrakali

Navamangali Mantra is a prayer dedicated to Kali Mata, who steps over Lord Shiva for Loka Kalyana.

Navamangali Mantra begins like… Kathyayanee mahamaye bhavani buvaneswaree

Kathyayanee mahamaye bhavani buvaneswaree

Danyoham athibakyoham baavithoham mahathmabi

yahprushtam soomahath punyam puranam vethavithkrutham

Namodevyai prakruthyaisa vthathryai thaitham namaha

Kalyanyai kamadaayai sa vruthyai sithyai namo nama:

Sath sithananda roopinyai samsararanaye nama:

Panchakruthyai vthaatryi buvaneswaryai namo nama:

Greedathe logarasana sagathe sinmaya: siva:

Aahaarasthyai sathaananda: vaasasthe hruthyam mama

Nama: sivayai kalyanyai santhyai bushtyai namo nama:

Bagavathyai namodevyai ruthrayai sathatham nama:

Jaya jaya jayadare jayaseela jayaprathe

Yagna soogara jaye thvam jayadevi jayavahe

Soogathe mosoothe devi prassanna bava sundari

Pushpasaaranandaneeya thulaseekrishna jeevani

Namasthe thulaseeroobe namo lakshmi saraswathi

Namo durge bagavathy namasthe sarva roopini

Write Your Comment