Shailputri Kavach (Shailaputri Mata Kavacham)

Shailputri Kavach (Shailaputri Mata Kavacham) is a prayer dedicated to Goddess Shailputri Mata, the first Goddess in Navdurga Mata (Nine aspects of Goddess Durga). Shailputri Mata is worshipped on the first day of Navratri (Vasant Navratri & Ashwin or Sharad Navratri).

Here are the lyrics of Shailputri Kavach..

Omkar Maishir Patumooladhar Nivasini |

Hinkar Patu Lalate Beejrupi Maheshwari ||

Hrikarpatu lalate beeharupaam Maheshwai |

shreekaarpaatu vadanelajja rupaa Maheshwari ||

Hunkar Patu Hridya Tarini Shakti swaghrit |

Fatkar Paatu Swarge Sarv Siddhi Falprada ||

Appearance of Shailputri Mata (Iconography)

Shailputri Dhayana Mantra

During Navratri 2023, Shailaputri Puja is observed on March 22 & October 15 (Ghatasthapana / Kalasha Sthapana).

Write Your Comment