March 2022 Amavasya Tharpanam Sankalpam Mantras

Amavasya Sankalpa Mantras – 2 March, 31 March 2022. The No Moon of March 2022 are –  Phalgun Amavasya, Magha Amavasya, Maasi Amavasai, Kumbham Maasa Karthu Vavu as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang, Tamil calendars and Malayalam calendars respectively and Chaitra Amavasya, Phalguna Amavasya, Panguni Amavasya, Meena Masa Karthu Vavu as per North Indian Hindi calendars, Amavasyant Panchang, Tamil calendars and Malayalam calendars respectively.

31 March 2022 Amavasya is the penultimate Amavasya in Plava Nama Samvatsara (2021-2022 Hindu year).

2 March 2022, Sarva Amavasya, Wednesday

Plava nama samvathsare, Utharayane, Shishira rithou, kumbha mase, Krishna pakshe, adhya Amavasyam punya thidhou, saumya vasara yukthayam, Sathabishak  nakshatra yukthayam, shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasyam punya thidhou, Amavasya  punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye (Amavasya up to 11.06  pm and later prathama and sathabishak  up to 2.39 am next day and afterwards poorvabadhra)

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே, உத்தராயணே, சிசிர ருதௌ,  கும்ப மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, ஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம், சதயபிஷ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷன, விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, அமாவாஸ்யா புண்யகாலே தர்ச ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேண கரிஷ்யே.

31 March 2022, Sarva Amavasya, Thursday

Plava nama samvathsare, Utharayane, Shishira rithou, meena mase, Krishna pakshe, adhya Chathurdasyam punya thidhou, guru vasara yukthayam, poorva proshtapada nakshatra yukthayam shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Chanthurdasyam punya thidhou, Chathurdasyam punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye

(Chathurdasi  up to 1.21 pm  after that amavasya  and poorva proshtapadha up to 10.31  am that day and afterwards Uthara proshtapadha )

ப்லவ நாம ஸம்வத்ஸரே, உத்தராயணே, சிசிர ருதௌ,  மீன மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, குரு வாஸர யுக்தாயாம், பூர்வப்ரௌஷ்டபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷன, விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, அமாவாஸ்யா புண்யகாலே தர்ச ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேண கரிஷ்யே.

Write Your Comment