Kanaka Dhaaraa Stotram in Oriya

ରଚନ: ଆଦି ଶଂକରାଚାର୍ୟ

ଅଂଗଂ ହରେଃ ପୁଲକ ଭୂଷଣ ମାଶ୍ରୟନ୍ତୀ
ବୃଂଗାଂଗନେଵ ମୁକୁଳାଭରଣଂ ତମାଲମ |
ଅଂଗୀକୃତାଖିଲ ଵିଭୂତି ରପାଂଗଲୀଲା
ମାଂଗଲ୍ୟଦାସ୍ତୁ ମମ ମଂଗଳ ଦେଵତାୟାଃ || 1 ||

ମୁଗ୍ଦା ମୁହୁର୍ଵିଦଧତୀ ଵଦନେ ମୁରାରେଃ
ପ୍ରେମତ୍ରପା ପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି |
ମାଲାଦୃଶୋ ର୍ମଧୁକରୀଵ ମହୋତ୍ପଲେ ୟା
ସା ମେ ଶ୍ରିୟଂ ଦିଶତୁ ସାଗର ସଂଭାଵା ୟାଃ || 2 ||

ଵିଶ୍ଵାମରେଂଦ୍ର ପଦ ଵିଭ୍ରମ ଦାନଦକ୍ଷ
ମାନଂଦ ହେତୁ ରଧିକଂ ମୁରଵିଦ୍ଵିଷୋପି |
ଈଷନ୍ନିଷୀଦତୁ ମୟି କ୍ଷଣ ମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ
ଇଂଦୀଵରୋଦର ସହୋଦର ମିଂଦିୟା ୟାଃ || 3 ||

ଆମୀଲିତାକ୍ଷ ମଧିଗ୍ୟମ ମୁଦା ମୁକୁଂଦ
ମାନଂଦ କଂଦ ମନିଷେଷ ମନଂଗ ନେତ୍ରମ |
ଅକେକର ସ୍ଥିତ କନୀନିକ ପଦ୍ମନେତ୍ରଂ
ଭୂତ୍ୟୈ ଭଵନ୍ମମ ଭୁଜଂଗ ଶୟାଂଗନା ୟାଃ || 4 ||

ବାହ୍ଵଂତରେ ମଧୁଜିତଃ ଶ୍ରିତକୌସ୍ତୁଭେ ୟା
ହାରାଵଳୀଵ ହରିନୀଲମୟୀ ଵିଭାତି |
କାମପ୍ରଦା ଭଗଵତୋ‌உପି କଟାକ୍ଷମାଲା
କଳ୍ୟାଣ ମାଵହତୁ ମେ କମଲାଲୟା ୟାଃ || 5 ||

କାଲାଂବୁଦାଳି ଲଲିତୋରସି କୈଟଭାରେଃ
ଦାରାଧରେ ସ୍ଫୁରତି ୟା ତଟିଦଂଗ ନେଵ |
ମାତସ୍ସମସ୍ତ ଜଗତାଂ ମହନୀୟମୂର୍ତିଃ
ଭଦ୍ରାଣି ମେ ଦିଶତୁ ଭାର୍ଗଵ ନଂଦନା ୟାଃ || 6 ||

ପ୍ରାପ୍ତଂ ପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଖଲୁ ୟତ୍ପ୍ରଭାଵାତ
ମାଂଗଲ୍ୟ ଭାଜି ମଧୁମାଥିନି ମନ୍ମଥେନ |
ମୟ୍ୟପତେ ତ୍ତଦିହ ମଂଥର ମୀକ୍ଷଣାର୍ଥଂ
ମଂଦାଲସଂ ଚ ମକରାଲୟ କନ୍ୟକା ୟାଃ || 7 ||

ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦୟାନୁ ପଵନୋ ଦ୍ରଵିଣାଂବୁ ଧାରା
ମସ୍ମିନ୍ନ କିଂଚନ ଵିହଂଗ ଶିଶୌ ଵିଷଣ୍ଣେ |
ଦୁଷ୍ମର୍ମ ଘର୍ମ ମପନୀୟ ଚିରାୟ ଦୂରଂ
ନାରାୟଣ ପ୍ରଣୟିନୀ ନୟନାଂବୁ ଵାହଃ || 8 ||

ଇଷ୍ଟା ଵିଶିଷ୍ଟ ମତୟୋପି ୟୟା ଦୟାର୍ଦ୍ର
ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ରିଵିଷ୍ଟ ପପଦଂ ସୁଲଭଂ ଲଭଂତେ |
ଦୃଷ୍ଟିଃ ପ୍ରହୃଷ୍ଟ କମଲୋଦର ଦୀପ୍ତି ରିଷ୍ଟାଂ
ପୁଷ୍ଟି କୃଷୀଷ୍ଟ ମମ ପୁଷ୍କର ଵିଷ୍ଟରା ୟାଃ || 9 ||

ଗୀର୍ଧଵ ତେତି ଗରୁଡଦ୍ଵଜ ସୁଂଦରୀତି
ଶାକଂଭରୀତି ଶଶଶେଖର ଵଲ୍ଲଭେତି |
ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କେଳିଷୁ ସଂସ୍ଥିତାୟୈ
ତସ୍ୟୈ ନମ ସ୍ତ୍ରିଭୁଵନୈକ ଗୁରୋ ସ୍ତରୁଣ୍ୟୈ || 10 ||

ଶ୍ରୁତ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଶୁଭକର୍ମ ଫଲପ୍ରଶୂତ୍ୟେ
ରତ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ରମଣୀୟ ଗୁଣାର୍ଣଵାୟୈ |
ଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଶତପତ୍ର ନିକେତନାୟୈ
ପୁଷ୍ଟ୍ୟୈ ନମୋ‌உସ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 11 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ ନାଳୀକ ନିଭାନନାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଦୋଦଧି ଜନ୍ମଭୂମ୍ୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ସୋମାମୃତ ସୋଦରାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 12 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ ହେମାଂବୁଜ ପୀଠିକାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଭୂମଣ୍ଡଲ ନାୟିକାୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦେଵାଦି ଦୟା ପରାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଶାରଂଗାୟୁଧ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 13 ||

ନମୋ‌உସ୍ତୁ କାନ୍ୟୈ କମଲେକ୍ଷଣାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଭୂତ୍ୟୈ ଭୁଵନ ପ୍ରସୂତ୍ୟୈ |
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ଦେଵାଦିଭି ରର୍ଚିତାୟୈ
ନମୋ‌உସ୍ତୁ ନଂଦାତ୍ମଜ ଵଲ୍ଲଭାୟୈ || 14 ||

ସଂପତ୍କରାଣି ସକଲେଂଦ୍ରିୟ ନଂଦନାନି
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦାନ ନିରତାନି ସରୋରୁହାକ୍ଷି |
ତ୍ଵଦ୍ଵଂଦନାନି ଦୁରିତାହରଣୋଦ୍ୟତାନି
ମାମେଵ ମାତରନିଶଂ କଲୟଂତୁ ମାନ୍ୟେ || 15 ||

ୟତ୍କଟାକ୍ଷ ସମୁପାସନା ଵିଧିଃ
ସେଵକସ୍ୟ ସକଲର୍ଥ ସଂପଦଃ |
ସଂତନୋତି ଵଚନାଂଗ ମାନସୈଃ
ତ୍ଵାଂ ମୁରାରି ହୃଦୟେଶ୍ଵରୀଂ ଭଜେ || 16 ||

ସରସିଜନିଲୟେ ସରୋଜହସ୍ତେ
ଦଵଳ ତମାଂଶୁକ ଗଂଧମାଲ୍ୟ ଶୋଭେ |
ଭଗଵତି ହରିଵଲ୍ଲଭେ ମନୋଜ୍ଞେ
ତ୍ରିଭୁଵନ ଭୂତିକରୀ ପ୍ରସୀଦ ମହ୍ୟମ || 17 ||

ଦିଗ୍ଘସ୍ତଭିଃ କନକ କୁଂଭମୁଖାଵ ସୃଷ୍ଟ
ସ୍ଵର୍ଵାହିନୀ ଵିମଲଚାରୁ ଜଲ ପ୍ଲୁତାଂଗୀମ |
ପ୍ରାତର୍ନମାମି ଜଗତାଂ ଜନନୀ ମଶେଷ
ଲୋକଧିନାଥ ଗୃହିଣୀ ମମୃତାବ୍ଦି ପୁତ୍ରୀମ || 18 ||

କମଲେ କମଲାକ୍ଷ ଵଲ୍ଲଭେ ତ୍ଵଂ
କରୁଣାପୂର ତରଂଗିତୈ ରପାଂଗୈଃ |
ଅଵଲୋକୟ ମା ମକିଂଚନାନଂ
ପ୍ରଥମଂ ପାତ୍ର ମକୃତିମଂ ଦୟାୟାଃ || 19 ||

ସ୍ତୁଵଂତି ୟେ ସ୍ତୁତିଭି ରମୂଭି ରନ୍ଵହଂ
ତ୍ରୟୀମୟୀଂ ତ୍ରିଭୁଵନ ମାତରଂ ରମାମ |
ଗୁଣାଧିକା ଗୁରୁତୁର ଭାଗ୍ୟ ଭାଜିନୋ
ଭଵଂତି ତେ ଭୁଵି ବୁଧ ଭାଵିତାଶୟାଃ || 20 ||

ସୁଵର୍ଣଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରଂ ୟଚ୍ଛଂକରାଚାର୍ୟ ନିର୍ମିତଂ ତ୍ରିସଂଧ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟଂ ସ କୁବେର ସମୋ ଭଵେତ

Kanaka Dhaaraa Stotram in Other Languages

Write Your Comment