Hari Sarana Sapthakam: 7 Divine Verses to Lord Sri Hari

Sri Hari Sarana Sapthakam (Hari Sharana Sapthaham), the Septate on Lord Vishnu, is the seven slokas stotram solely dedicated to Lord Vishnu.

This is chanted by devotees to get rid of problems in life.

Sri Hari Sarana Sapthaham goes like….

Dheyayam vadanthi shivamevahi kechid anye,
Sakthim Ganesamaparethu divakaram vai,
Roopaisthu thairapivibhasiya thasthwameva,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //1//

No sodharo na janako janani na jaya,
Naivathmajo na cha kulam vipulam balam vaa,
Sandrusyathena kila kopi sahaya kale,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //2//

No upasitha mada mapyasamaya mahaantha,
Stheerthani chasthikadhiyani sevithani,
Devarchanam cha vidhi vannakruthan kadhapi,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //3//

Durvasana mama sada parikarshayanthi,
Chitham sareeramapi roga gana dahanthi,
Sanjeevanam cha parahasha gaham thadaiva,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //4//

Poorvam kruthani durithani mayathu yani,
Smruthvakhilani hrudayam parikampathe me,
Khyatha cha the pathitha pavaa thathu yasmath,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //5//

Dukham jara jananajamvividascha roga,
Kakaswa sookara janir niraye cha patha,
They vismruthe phalamidham vithatham hi loke,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //6//

Vedeshu darama vachaneshu thadha gatheshu,
Ramayanepi cha purana kadambake vaa,
Sarvathra sarva vidhinaa gathithasthwameva,
Thasmath thwmeva saranam Mama Sanka pane. //7//

Write Your Comment