Hanuman Chalisa in Tamil

Hanuman Chalisa in Tamil, Hanuman Chalisa lyrics in Tamil language..

Hanuman Chalisa is a Hanuman devotional song which has forty chaupais (verses).

Written and first sung by Sant Tulsidas in the Awadhi language, Hanuman Chalisa was also included in his Ramcharitmanas in Hindi.

Here, you can get the lyrics of Hanuman Chalisa in Tamil. Those whoever chants this would have the grace of Lord Hanuman.

ரசன: துலஸீ தாஸ்

த்யானம் கோஷ்பதீக்றுத வாராஶிம் மஶகீக்றுத ராக்ஷஸம் | ராமாயண மஹாமாலா ரத்னம் வம்தே அனிலாத்மஜம் || யத்ர யத்ர ரகுனாத கீர்தனம் தத்ர தத்ர க்றுதமஸ்த காம்ஜலிம் | பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசனம் மாருதிம் னமத ராக்ஷஸாம்தகம் ||

சௌபாஈ ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர | ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா | அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ | குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா | கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை | காம்தே மூம்ஜ ஜனேஊ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன | தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர | ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா | ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹிம் திகாவா | விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே | ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே | ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உர லாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாஈ | தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாஈ || 12 ||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ ஜாஸ காவை | அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா | னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

ஜம(யம) குபேர திகபால ஜஹாம் தே | கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா | ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா | லம்கேஶ்வர பஏ ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ | லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ | ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே | ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே | ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா | தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை | தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை | மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா | ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட தேம்(ஸேம்) ஹனுமான சுடாவை | மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா | தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோஇ லாவை | ஸோஈ அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா | ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே | அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னௌ(னவ) னிதி கே தாதா | அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா | ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை | ஜனம ஜனம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாஈ | ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாஈ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரஈ | ஹனுமத ஸேஇ ஸர்வ ஸுக கரஈ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா | ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாஈ | க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாஈ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோஈ | சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோஈ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா | ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா | கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

தோஹா பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் | ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் || ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய | போலோ பாஈ ஸப ஸன்தனகீ ஜய |

Hanuman Chalisa in Other Languages

Write Your Comment