Govinda Namaavali in Tamil

ஶ்ரீனிவாஸா கோவிம்தா ஶ்ரீ வேம்கடேஶா கோவிம்தா
பக்த வத்ஸல கோவிம்தா பாகவதா ப்ரிய கோவிம்தா
னித்ய னிர்மல கோவிம்தா னீலமேக ஶ்யாம கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

புராண புருஷா கோவிம்தா பும்டரீகாக்ஷ கோவிம்தா
னம்த னம்தனா கோவிம்தா னவனீத சோரா கோவிம்தா
பஶுபாலக ஶ்ரீ கோவிம்தா பாப விமோசன கோவிம்தா
துஷ்ட ஸம்ஹார கோவிம்தா துரித னிவாரண கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஶிஷ்ட பரிபாலக கோவிம்தா கஷ்ட னிவாரண கோவிம்தா
வஜ்ர மகுடதர கோவிம்தா வராஹ மூர்தீ கோவிம்தா
கோபீஜன லோல கோவிம்தா கோவர்தனோத்தார கோவிம்தா
தஶரத னம்தன கோவிம்தா தஶமுக மர்தன கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

பக்ஷி வாஹனா கோவிம்தா பாம்டவ ப்ரிய கோவிம்தா
மத்ஸ்ய கூர்ம கோவிம்தா மது ஸூதனா ஹரி கோவிம்தா
வராஹ ன்ருஸிம்ஹ கோவிம்தா வாமன ப்றுகுராம கோவிம்தா
பலராமானுஜ கோவிம்தா பௌத்த கல்கிதர கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

வேணு கான ப்ரிய கோவிம்தா வேம்கட ரமணா கோவிம்தா
ஸீதா னாயக கோவிம்தா ஶ்ரிதபரிபாலக கோவிம்தா
தரித்ரஜன போஷக கோவிம்தா தர்ம ஸம்ஸ்தாபக கோவிம்தா
அனாத ரக்ஷக கோவிம்தா ஆபத்பாம்தவ கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஶரணாகதவத்ஸல கோவிம்தா கருணா ஸாகர கோவிம்தா
கமல தளாக்ஷா கோவிம்தா காமித பலதாத கோவிம்தா
பாப வினாஶக கோவிம்தா பாஹி முராரே கோவிம்தா
ஶ்ரீமுத்ராம்கித கோவிம்தா ஶ்ரீவத்ஸாம்கித கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

தரணீ னாயக கோவிம்தா தினகர தேஜா கோவிம்தா
பத்மாவதீ ப்ரிய கோவிம்தா ப்ரஸன்ன மூர்தே கோவிம்தா
அபய ஹஸ்த கோவிம்தா அக்ஷய வரதா கோவிம்தா
ஶம்க சக்ரதர கோவிம்தா ஸாரம்க கதாதர கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

விராஜ தீர்த கோவிம்தா விரோதி மர்தன கோவிம்தா
ஸாலக்ராம ஹர கோவிம்தா ஸஹஸ்ர னாம கோவிம்தா
லக்ஷ்மீ வல்லப கோவிம்தா லக்ஷ்மணாக்ரஜ கோவிம்தா
கஸ்தூரி திலக கோவிம்தா காம்சனாம்பரதர கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

கருட வாஹனா கோவிம்தா கஜராஜ ரக்ஷக கோவிம்தா
வானர ஸேவித கோவிம்தா வாரதி பம்தன கோவிம்தா
ஏடு கொம்டல வாடா கோவிம்தா ஏகத்வ ரூபா கோவிம்தா
ராம க்ரிஷ்ணா கோவிம்தா ரகுகுல னம்தன கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ப்ரத்யக்ஷ தேவ கோவிம்தா பரம தயாகர கோவிம்தா
வஜ்ர மகுடதர கோவிம்தா வைஜயம்தி மால கோவிம்தா
வட்டீ காஸுல வாடா கோவிம்தா வாஸுதேவ தனயா கோவிம்தா
பில்வபத்ரார்சித கோவிம்தா பிக்ஷுக ஸம்ஸ்துத கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஸ்த்ரீ பும் ரூபா கோவிம்தா ஶிவகேஶவ மூர்தி கோவிம்தா
ப்ரஹ்மானம்த ரூபா கோவிம்தா பக்த தாரகா கோவிம்தா
னித்ய கள்யாண கோவிம்தா னீரஜ னாபா கோவிம்தா
ஹதி ராம ப்ரிய கோவிம்தா ஹரி ஸர்வோத்தம கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஜனார்தன மூர்தி கோவிம்தா ஜகத் ஸாக்ஷி ரூபா கோவிம்தா
அபிஷேக ப்ரிய கோவிம்தா அபன்னிராஸாத கோவிம்தா
னித்ய ஶுபாத கோவிம்தா னிகில லோகேஶா கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

ஆனம்த ரூபா கோவிம்தா அத்யம்த ரஹித கோவிம்தா
இஹபர தாயக கோவிம்தா இபராஜ ரக்ஷக கோவிம்தா
பத்ம தலக்ஷ கோவிம்தா பத்மனாபா கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

திருமல னிவாஸா கோவிம்தா துலஸீ வனமால கோவிம்தா
ஶேஷ ஸாயி கோவிம்தா ஶேஷாத்ரி னிலய கோவிம்தா
ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸா கோவிம்தா ஶ்ரீ வேம்கடேஶா கோவிம்தா
கோவிம்தா ஹரி கோவிம்தா கோகுல னம்தன கோவிம்தா

Govinda Namaavali in Other Languages

Write Your Comment