Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Bengali

এতানি জ্য়োতির্লিংগানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ |
সপ্ত জন্ম কৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্য়তি ||

সংপূর্ণ স্তোত্রম

সৌরাষ্ট্রদেশে বিশদে‌உতিরম্য়ে জ্য়োতির্ময়ং চংদ্রকলাবতংসম |
ভক্তপ্রদানায় কৃপাবতীর্ণং তং সোমনাথং শরণং প্রপদ্য়ে || 1 ||

শ্রীশৈলশৃংগে বিবিধপ্রসংগে শেষাদ্রিশৃংগে‌உপি সদা বসংতম |
তমর্জুনং মল্লিকপূর্বমেনং নমামি সংসারসমুদ্রসেতুম || 2 ||

অবংতিকায়াং বিহিতাবতারং মুক্তিপ্রদানায় চ সজ্জনানাম |
অকালমৃত্য়োঃ পরিরক্ষণার্থং বংদে মহাকালমহাসুরেশম || 3 ||

কাবেরিকানর্মদয়োঃ পবিত্রে সমাগমে সজ্জনতারণায় |
সদৈব মাংধাতৃপুরে বসংতম ওংকারমীশং শিবমেকমীডে || 4 ||

পূর্বোত্তরে প্রজ্বলিকানিধানে সদা বসং তং গিরিজাসমেতম |
সুরাসুরারাধিতপাদপদ্মং শ্রীবৈদ্য়নাথং তমহং নমামি || 5 ||

য়ং ডাকিনিশাকিনিকাসমাজে নিষেব্য়মাণং পিশিতাশনৈশ্চ |
সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শংকরং ভক্তহিতং নমামি || 6 ||

শ্রীতাম্রপর্ণীজলরাশিয়োগে নিবধ্য় সেতুং বিশিখৈরসংখ্য়ৈঃ |
শ্রীরামচংদ্রেণ সমর্পিতং তং রামেশ্বরাখ্য়ং নিয়তং নমামি || 7 ||

য়াম্য়ে সদংগে নগরে‌உতিরম্য়ে বিভূষিতাংগং বিবিধৈশ্চ ভোগৈঃ |
সদ্ভক্তিমুক্তিপ্রদমীশমেকং শ্রীনাগনাথং শরণং প্রপদ্য়ে || 8 ||

সানংদমানংদবনে বসংতম আনংদকংদং হতপাপবৃংদম |
বারাণসীনাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্বনাথং শরণং প্রপদ্য়ে || 9 ||

সহ্য়াদ্রিশীর্ষে বিমলে বসংতং গোদাবরিতীরপবিত্রদেশে |
য়দ্দর্শনাত পাতকং পাশু নাশং প্রয়াতি তং ত্র্য়ংবকমীশমীডে || 1০ ||

মহাদ্রিপার্শ্বে চ তটে রমংতং সংপূজ্য়মানং সততং মুনীংদ্রৈঃ |
সুরাসুরৈর্য়ক্ষ মহোরগাঢ্য়ৈঃ কেদারমীশং শিবমেকমীডে || 11 ||

ইলাপুরে রম্য়বিশালকে‌உস্মিন সমুল্লসংতং চ জগদ্বরেণ্য়ম |
বংদে মহোদারতরস্বভাবং ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্য়ং শরণং প্রপদ্য়ে || 12 ||

জ্য়োতির্ময়দ্বাদশলিংগকানাং শিবাত্মনাং প্রোক্তমিদং ক্রমেণ |
স্তোত্রং পঠিত্বা মনুজো‌உতিভক্ত্য়া ফলং তদালোক্য় নিজং ভজেচ্চ ||

রচন: আদি শংকরাচার্য়

Dwadasa Jyotirlinga Stotram in Other Languages

Write Your Comment