Durga Suktam in English

Durga Suktam in English, Durga Suktam lyrics in English are given here. Durga Suktam is one of the popular prayers dedicated to Goddess Durga.

Here are the lyrics of Durga Suktam in English

OM || jaatavE’dasE sunavaama sOma’ maraateeyatO nida’haati vEda’H |
sa na’H par-Shadati’ durgaaNi viSvaa’ naavEva siMdhu’M duritaatyagniH ||

taamagniva’rNaaM tapa’saa jvalaMteeM vai’rOchaneeM ka’rmaphalEShu juShTaa”m |
durgaaM dEveegM Sara’NamahaM prapa’dyE sutara’si tarasE’ nama’H ||

agnE tvaM paa’rayaa navyO’ asmaaMth-svastibhirati’ durgaaNi viSvaa” |
pooScha’ pRuthvee ba’hulaa na’ urvee bhavaa’ tOkaaya tana’yaaya SaMyOH ||

viSvaa’ni nO durgahaa’ jaatavEdaH siMdhunna naavaa du’ritaati’par-Shi |
agnE’ atrivanmana’saa gRuNaanO”smaaka’M bOdhyavitaa tanoonaa”m ||

pRutanaa jitagM saha’maanamugramagnigM hu’vEma paramaath-sadhasthaa”t |
sa na’H par-Shadati’ durgaaNi viSvaa kShaama’ddEvO ati’ duritaatyagniH ||

pratnOShi’ kameeDyO’ adhvarEShu’ sanaaccha hOtaa navya’Scha satsi’ |
svaaMchaa”gnE tanuva’M pipraya’svaasmabhya’M cha saubha’gamaaya’jasva ||

gObhirjuShTa’mayujO niShi’ktaM tavE”Mdra viShNOranusaMcha’rEma |
naaka’sya pRuShThamabhi saMvasaa’nO vaiShNa’veeM lOka iha maa’dayaMtaam ||

OM kaatyaayanaaya’ vidmahE’ kanyakumaari’ dheemahi | tannO’ durgiH prachOdayaa”t ||

OM SaaMtiH SaaMtiH SaaMti’H ||

Durga Suktam in Other Languages

Write Your Comment