Durga Ashtami Puja Vidhi, Procedure with Mantras & Slokas

Durga Mata face HD

Durga Mata face HD

Durga Ashtami Puja Vidhi, Procedure with Mantras & Slokas is explained here. Durga Ashtami falls on the eighth day of Navratri Durga Puja.

Here is the detailed procedure of Durga Ashtami Puja Vidhi…

Yaa Devi Sarva Bhuteshu, Vishnumayeti Shabdita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Buddhi Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Lajja Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shanti Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Shradda Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Kaanti Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu LakshmiRupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Dayaa Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Yaa Devi Sarva Bhuteshu Maatru Rupena Samsthita

Namastasyai, Namastasyai, Namastasyai Namo Namaha ||

Now, do Prana Pratishta

Dhyanam

Yavidya shiva keshavadi janani yavai jaganmohini

Yaa brahmadi pipeelikantha jagadanandaika sandhayani

Yaa pancha pranavadvirefa nalini yaa chitkala malini

Saa paayaath paradevata bhagavathi sri Rajarajeshwari

Sri Durga Paradevatayai namah dhyanam samarpayami

Avahanam

Hiranyavarnam harinim suvarna rajatasrajam chandram

Haranmayeem lakshmim jatavedoma aavaha

Aagachcha varade devi daithya darpanishudini |

Poojam gruhana subhage Namaste shankarapriye ||

Sri Durga Paradevatayai namah avahayami avahanam samarpayami

Asanam

Thaam avaha jatavedo lakshmi manapa gaminim

Yasyam hiranyam vindeyam gamashyam purushanaham |

Ehidevi gruhaneshi ratna simhasanam shubham |

Chandrakanthi mani sthambham sauvarnam sarva sundaram ||

Sri Durga Paradevatayai namah navaratna khachitha simhasanam samarpayami

Paadyam

Ashwapurvam rathamadhyam hasthi naadha prabhodhinim

Sriyam devi mupahvaye srirmadevi jushatham |

Eeshadi deva samsevye bhave paadyam shubhaprade

Gangadi sarithanitham samgruhana sureshwari ||

Sri Durga Paradevatayai namah paadayo paadyam samarpayami

Arghyam

Kamsosmitham hiranya prakara maardram jwalanthim

Thruptham tarpayanthim padmesthitam padma varnamthamiho pahvaye sriyam,

Lakshmi vani mukha sevye deva devesha vandithe |

Gruhanarghyam mayadattam lalithe lalithambike ||

Sri Durga Paradevatayai namah hasthayo arghyam samarpayami

Achamanam

Chandram prabhasam yasha pajvalanthim sriyam lokedeva jushta

Mudaaram tham padminimim sharana maham prapadye alakshmirme

Nashyatham thwam vrune hrinkara murthe durge sarva bhaktabhi vandite

Gruhana achamanam durge mamaa dattam maheshwari

Sri Durga Paradevatayai namaha shuddha achamaneeyam samarpayami

Snanam

Aditya varne thapasodhi jatah vanaspati sthava vriksha-dha bilva

Thasya phalani thapasanu danthu mayantha rayascha bahya lakshmi

Sri durga paradevatayai namaha hatyadi papashamanartham panchamritha snanam samarpayami

Vastram

Upaitumam devi sakha keertischa manina sahasraa durbhuthyosmi

Rashtresmin kirtivriddhim dadathu may |

Sri durga paradevatayai namaha peethambara yugmam samarpayami

Yagnopavitham

Kshuthpipasa malaam jyeshtam alakshmir nashayamyaham |

Abhuthi masamrudhincha sarvannirnudhame gruhath ||

Sri durga paradevatayai namaha suvarna yagnopavitham samarpayami

Gandham

Gandha dwaram duradarsham nitya pushtam karishinim |

Eshwarigum sarvabhuthanam thamivo pahvaye sriyam ||

Sri durga paradevatayai namaha divya sri chandanam samarpayami

Abharanam

Manasah kama maakoothim vachaspathya maseemahi pashunagum

Rupamannasya yashashrim sriyatha yashah

Sri durga paradevatayai namaha navaratna kireetanga dahara keyuradi nanavidha abharanani samarpayami

Pushpam

Karnamena prajabhutha mayi sambha kardthama

Sriyam vasaya may kule mataram padmamalinim ||

Sri durga paradevatayai namaha nanavidha parimala pushpani samarpayami

Dhupam

Apaprajam thusnighdani chikleetha vasame gruhe

Nicha devim mataram sriyam vasaya maykule

Sri durga paradevatayai namaha dhupamagrapayami

Deepam

Aardram pushkarinim pushtim pingalam padma malinim

Chandram hiranyayeem lakshmim jatavedoma aahava ||

Sri durga paradevatayai namaha sakshath deepam darshayami

Naivedyam

Sprinkle water with flower on the naivedyam (food offerings) and chant this mantram

Om bhur bhuvah ssuvah om tatsavitur varenyam bhargo devasya dheemahi dhiyo yonah prachodayath

Satyam thwarthena parishinchami

Sri durga paradevatayai namaha shadrasopetha naivedyam samarpayami

Amritamastu amritopa stharanamasi

Om pranaya swaha om apanaya swaha om vyanaya swaha om udanaya swaha om samanaya swaha.

Madhye madhye paniyam samarpayami

Amritapa dhanasamasi uttaraposhanam samarpayami

Hasthau prakshalayami padau prakshalayami

shuddha achamaneeyam samarpayami

Thambulam

Thaam avaha jatavedo lakshmi manapagamsim yasyam

Hiranyam prabhutam gavyo dasyo shyan vindeyam purushanaham

Sri durga paradevatayai namaha tambulam samarpayami

Neerajanam

Yasshuchi prayatho bhuthwa juhuya dajya manahwam

Sriya pancha dasharchancha srikaama sathatam japeth

Sri durga paradevatayai namaha ananda karpura neerajanam samarpayami

Mantrapushpam

Om dhatha purasthadithi mantrapushpa

Varankushau pashamabhithi mudram karairvahanthim kamalasanastham ||

Balarka koti pratibhranthi nethram bhaje hamambam jagadishwarim thaam ||

Sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike |

Saranye thryambake devi narayani namostute ||

Sri durga paradevatayai namaha suvarna mantrapushpam samarpayami

Atma Pradakshinam

Sauvarna rupe sarvagne bale Tripura sundari

Bhaktiyuktham karomeethi dakshine thei pradakshinam

Chant these mantras while doing pradakshina

Yaani kanicha papani janmantara kritanicha |

Thani thani pranashyanthi pradakshina pade pade ||

Papoham papakarmaham papatma papasambhava

Thrahimam krupaya devi sharanagatha vatsale

Anyadha sharanam nasthi thwameva sharanam mama

Tasmath karunya bhavena raksha raksha maheshwari

Sri durga paradevatayai namaha atma pradakshina namaskaraan samarpayami

Sri durga paradevatayai namaha chhathram darshayami – chamaram veejayami – geetham shravayami – nrityam darshayami – andolikan aaropayami – ashwan aaropayami – gajaan aaropayami – samastha rajopachara, devopachara, shakti upachara bhakti upachara poojam samarpayami.

Kshamapanam

Yaasya smrithyacha namokthya thapah pooja kriyadishu |

Nyunam sampurnatham yaathi sadyo vande thamambikam ||

Mantra heenam kriya heenam bhakti heenam maheshwari |

Yatpujitham mayaadevi paripurnam thadasthuthe ||

Samarpanam

Ashtottara shatanama pujayacha durgadevi supreetha suprasanna varadabhavathu

Nyunata athiriktham sarvam sagunam karothu sarvam sri durga paradevata arpanamasthu

Sashtanga namaskara

Urasa shirasa drushtya manasaa vachasaa thatha |

Padmyam karabhyam karnabhyam pranamoshtanga muchyathe ||

Write Your Comment

1 Comments

  1. vsnmprasad mellacheruvu says:

    if all these great stotras are in mp3 formats and they are downloadable, it will be of great help to one and all. kindly consider this.