Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Kannada

ರಚನ: ಋಷಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ

ಧ್ಯಾನಂ
ನಗಾಧೀಶ್ವರ ವಿಷ್ತ್ರಾಂ ಫಣಿ ಫಣೋತ್ತ್ಂಸೋರು ರತ್ನಾವಳೀ
ಭಾಸ್ವದ್ ದೇಹ ಲತಾಂ ನಿಭೌ ನೇತ್ರಯೋದ್ಭಾಸಿತಾಮ್ |
ಮಾಲಾ ಕುಂಭ ಕಪಾಲ ನೀರಜ ಕರಾಂ ಚಂದ್ರಾ ಅರ್ಧ ಚೂಢಾಂಬರಾಂ
ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಭೈರವಾಂಗ ನಿಲಯಾಂ ಪದ್ಮಾವತೀಚಿಂತಯೇ ||

ಋಷಿರುವಾಚ ||1||

ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ ದೂತೋ‌உಮರ್ಷಪೂರಿತಃ |
ಸಮಾಚಷ್ಟ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದೈತ್ಯರಾಜಾಯ ವಿಸ್ತರಾತ್ || 2 ||

ತಸ್ಯ ದೂತಸ್ಯ ತದ್ವಾಕ್ಯಮಾಕರ್ಣ್ಯಾಸುರರಾಟ್ ತತಃ |
ಸ ಕ್ರೋಧಃ ಪ್ರಾಹ ದೈತ್ಯಾನಾಮಧಿಪಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮ್ ||3||

ಹೇ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಶು ತ್ವಂ ಸ್ವಸೈನ್ಯ ಪರಿವಾರಿತಃ|
ತಾಮಾನಯ ಬಲ್ಲಾದ್ದುಷ್ಟಾಂ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ವಿಹ್ವಲಾಮ್ ||4||

ತತ್ಪರಿತ್ರಾಣದಃ ಕಶ್ಚಿದ್ಯದಿ ವೋತ್ತಿಷ್ಠತೇ‌உಪರಃ|
ಸ ಹಂತವ್ಯೋ‌உಮರೋವಾಪಿ ಯಕ್ಷೋ ಗಂಧರ್ವ ಏವ ವಾ ||5||

ಋಷಿರುವಾಚ ||6||

ತೇನಾಙ್ಞಪ್ತಸ್ತತಃ ಶೀಘ್ರಂ ಸ ದೈತ್ಯೋ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ|
ವೃತಃ ಷಷ್ಟ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಣಾಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂದ್ರುತಂಯಮೌ ||6||

ನ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ತತೋ ದೇವೀಂ ತುಹಿನಾಚಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ|
ಜಗಾದೋಚ್ಚೈಃ ಪ್ರಯಾಹೀತಿ ಮೂಲಂ ಶುಂಬನಿಶುಂಭಯೋಃ ||8||

ನ ಚೇತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾದ್ಯ ಭವತೀ ಮದ್ಭರ್ತಾರಮುಪೈಷ್ಯತಿ
ತತೋ ಬಲಾನ್ನಯಾಮ್ಯೇಷ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣವಿಹ್ವಲಾಮ್ ||9||

ದೇವ್ಯುವಾಚ ||10||

ದೈತ್ಯೇಶ್ವರೇಣ ಪ್ರಹಿತೋ ಬಲವಾನ್ಬಲಸಂವೃತಃ|
ಬಲಾನ್ನಯಸಿ ಮಾಮೇವಂ ತತಃ ಕಿಂ ತೇ ಕರೋಮ್ಯಹಮ್ ||11||

ಋಷಿರುವಾಚ ||12||

ಇತ್ಯುಕ್ತಃ ಸೋ‌உಭ್ಯಧಾವತ್ತಾಮ್ ಅಸುರೋ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಃ|
ಹೂಂಕಾರೇಣೈವ ತಂ ಭಸ್ಮ ಸಾ ಚಕಾರಾಂಬಿಕಾ ತದಾ ||13||

ಅಥ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಮಹಾಸೈನ್ಯಮ್ ಅಸುರಾಣಾಂ ತಥಾಂಬಿಕಾ|
ವವರ್ಷ ಸಾಯುಕೈಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣೈಸ್ತಥಾ ಶಕ್ತಿಪರಶ್ವಧೈಃ ||14||

ತತೋ ಧುತಸಟಃ ಕೋಪಾತ್ಕೃತ್ವಾ ನಾದಂ ಸುಭೈರವಮ್|
ಪಪಾತಾಸುರ ಸೇನಾಯಾಂ ಸಿಂಹೋ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ವವಾಹನಃ ||15||

ಕಾಂಶ್ಚಿತ್ಕರಪ್ರಹಾರೇಣ ದೈತ್ಯಾನಾಸ್ಯೇನ ಚಾಪಾರಾನ್|
ಆಕ್ರಾಂತ್ಯಾ ಚಾಧರೇಣ್ಯಾನ್ ಜಘಾನ ಸ ಮಹಾಸುರಾನ್ ||16||

ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಪಾಟಯಾಮಾಸ ನಖೈಃ ಕೋಷ್ಠಾನಿ ಕೇಸರೀ|
ತಥಾ ತಲಪ್ರಹಾರೇಣ ಶಿರಾಂಸಿ ಕೃತವಾನ್ ಪೃಥಕ್ ||17||

ವಿಚ್ಛಿನ್ನಬಾಹುಶಿರಸಃ ಕೃತಾಸ್ತೇನ ತಥಾಪರೇ|
ಪಪೌಚ ರುಧಿರಂ ಕೋಷ್ಠಾದನ್ಯೇಷಾಂ ಧುತಕೇಸರಃ ||18||

ಕ್ಷಣೇನ ತದ್ಬಲಂ ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಯಂ ನೀತಂ ಮಹಾತ್ಮನಾ|
ತೇನ ಕೇಸರಿಣಾ ದೇವ್ಯಾ ವಾಹನೇನಾತಿಕೋಪಿನಾ ||19||

ಶ್ರುತ್ವಾ ತಮಸುರಂ ದೇವ್ಯಾ ನಿಹತಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮ್|
ಬಲಂ ಚ ಕ್ಷಯಿತಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ದೇವೀ ಕೇಸರಿಣಾ ತತಃ ||20||

ಚುಕೋಪ ದೈತ್ಯಾಧಿಪತಿಃ ಶುಂಭಃ ಪ್ರಸ್ಫುರಿತಾಧರಃ|
ಆಙ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ಚ ತೌ ಚಂಡಮುಂಡೌ ಮಹಾಸುರೌ ||21||

ಹೇಚಂಡ ಹೇ ಮುಂಡ ಬಲೈರ್ಬಹುಭಿಃ ಪರಿವಾರಿತೌ
ತತ್ರ ಗಚ್ಛತ ಗತ್ವಾ ಚ ಸಾ ಸಮಾನೀಯತಾಂ ಲಘು ||22||

ಕೇಶೇಷ್ವಾಕೃಷ್ಯ ಬದ್ಧ್ವಾ ವಾ ಯದಿ ವಃ ಸಂಶಯೋ ಯುಧಿ|
ತದಾಶೇಷಾ ಯುಧೈಃ ಸರ್ವೈರ್ ಅಸುರೈರ್ವಿನಿಹನ್ಯತಾಂ ||23||

ತಸ್ಯಾಂ ಹತಾಯಾಂ ದುಷ್ಟಾಯಾಂ ಸಿಂಹೇ ಚ ವಿನಿಪಾತಿತೇ|
ಶೀಘ್ರಮಾಗಮ್ಯತಾಂ ಬದ್ವಾ ಗೃಹೀತ್ವಾತಾಮಥಾಂಬಿಕಾಮ್ ||24||

|| ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣೇ ಸಾವರ್ನಿಕೇಮನ್ವಂತರೇ ದೇವಿ ಮಹತ್ಮ್ಯೇ ಶುಂಭನಿಶುಂಭಸೇನಾನೀಧೂಮ್ರಲೋಚನವಧೋ ನಾಮ ಷಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾಯಃ ||

ಆಹುತಿ
ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಜಯಂತೀ ಸಾಂಗಾಯೈ ಸಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ಸಪರಿವಾರಾಯೈ ಸವಾಹನಾಯೈ ಮಹಾಹುತಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ಸ್ವಾಹಾ ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6 in Other Languages

Write Your Comment