Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

த்யானம்
காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைர் அரி குல பயதாம் மௌளி பத்தேம்து ரேகாம்
ஶம்க சக்ர க்றுபாணம் த்ரிஶிக மபி கரைர் உத்வஹன்தீம் த்ரின்ற்த்ராம் |
ஸிம்ஹ ஸ்கம்தாதிரூடாம் த்ரிபுவன மகிலம் தேஜஸா பூரயம்தீம்
த்யாயேத் துர்காம் ஜயாக்யாம் த்ரிதஶ பரிவ்றுதாம் ஸேவிதாம் ஸித்தி காமைஃ ||

றுஷிருவாச ||1||

ஶக்ராதயஃ ஸுரகணா னிஹதே‌உதிவீர்யே
தஸ்மின்துராத்மனி ஸுராரிபலே ச தேவ்யா |
தாம் துஷ்டுவுஃ ப்ரணதினம்ரஶிரோதராம்ஸா
வாக்பிஃ ப்ரஹர்ஷபுலகோத்கமசாருதேஹாஃ || 2 ||

தேவ்யா யயா ததமிதம் ஜகதாத்மஶக்த்யா
னிஃஶேஷதேவகணஶக்திஸமூஹமூர்த்யா |
தாமம்பிகாமகிலதேவமஹர்ஷிபூஜ்யாம்
பக்த்யா னதாஃ ஸ்ம விததாதுஶுபானி ஸா னஃ ||3||

யஸ்யாஃ ப்ரபாவமதுலம் பகவானனன்தோ
ப்ரஹ்மா ஹரஶ்ச னஹி வக்துமலம் பலம் ச |
ஸா சண்டிகா‌உகில ஜகத்பரிபாலனாய
னாஶாய சாஶுபபயஸ்ய மதிம் கரோது ||4||

யா ஶ்ரீஃ ஸ்வயம் ஸுக்றுதினாம் பவனேஷ்வலக்ஷ்மீஃ
பாபாத்மனாம் க்றுததியாம் ஹ்றுதயேஷு புத்திஃ |
ஶ்ரத்தா ஸதாம் குலஜனப்ரபவஸ்ய லஜ்ஜா
தாம் த்வாம் னதாஃ ஸ்ம பரிபாலய தேவி விஶ்வம் ||5||

கிம் வர்ணயாம தவரூப மசின்த்யமேதத்
கிஞ்சாதிவீர்யமஸுரக்ஷயகாரி பூரி |
கிம் சாஹவேஷு சரிதானி தவாத்புதானி
ஸர்வேஷு தேவ்யஸுரதேவகணாதிகேஷு | ||6||

ஹேதுஃ ஸமஸ்தஜகதாம் த்ரிகுணாபி தோஷைஃ
ன ஜ்ஞாயஸே ஹரிஹராதிபிரவ்யபாரா |
ஸர்வாஶ்ரயாகிலமிதம் ஜகதம்ஶபூதம்
அவ்யாக்றுதா ஹி பரமா ப்ரக்றுதிஸ்த்வமாத்யா ||6||

யஸ்யாஃ ஸமஸ்தஸுரதா ஸமுதீரணேன
த்றுப்திம் ப்ரயாதி ஸகலேஷு மகேஷு தேவி |
ஸ்வாஹாஸி வை பித்று கணஸ்ய ச த்றுப்தி ஹேது
ருச்சார்யஸே த்வமத ஏவ ஜனைஃ ஸ்வதாச ||8||

யா முக்திஹேதுரவிசின்த்ய மஹாவ்ரதா த்வம்
அப்யஸ்யஸே ஸுனியதேன்த்ரியதத்வஸாரைஃ |
மோக்ஷார்திபிர்முனிபிரஸ்தஸமஸ்ததோஷை
ர்வித்யா‌உஸி ஸா பகவதீ பரமா ஹி தேவி ||9||

ஶப்தாத்மிகா ஸுவிமலர்க்யஜுஷாம் னிதானம்
முத்கீதரம்யபதபாடவதாம் ச ஸாம்னாம் |
தேவீ த்ரயீ பகவதீ பவபாவனாய
வார்தாஸி ஸர்வ ஜகதாம் பரமார்திஹன்த்ரீ ||10||

மேதாஸி தேவி விதிதாகிலஶாஸ்த்ரஸாரா
துர்கா‌உஸி துர்கபவஸாகரஸனௌரஸங்கா |
ஶ்ரீஃ கைட பாரிஹ்றுதயைகக்றுதாதிவாஸா
கௌரீ த்வமேவ ஶஶிமௌளிக்றுத ப்ரதிஷ்டா ||11||

ஈஷத்ஸஹாஸமமலம் பரிபூர்ண சன்த்ர
பிம்பானுகாரி கனகோத்தமகான்திகான்தம் |
அத்யத்புதம் ப்ரஹ்றுதமாத்தருஷா ததாபி
வக்த்ரம் விலோக்ய ஸஹஸா மஹிஷாஸுரேண ||12||

த்றுஷ்ட்வாது தேவி குபிதம் ப்ருகுடீகராள
முத்யச்சஶாங்கஸத்றுஶச்சவி யன்ன ஸத்யஃ |
ப்ராணான் முமோச மஹிஷஸ்தததீவ சித்ரம்
கைர்ஜீவ்யதே ஹி குபிதான்தகதர்ஶனேன | ||13||

தேவிப்ரஸீத பரமா பவதீ பவாய
ஸத்யோ வினாஶயஸி கோபவதீ குலானி |
விஜ்ஞாதமேதததுனைவ யதஸ்தமேதத்
ன்னீதம் பலம் ஸுவிபுலம் மஹிஷாஸுரஸ்ய ||14||

தே ஸம்மதா ஜனபதேஷு தனானி தேஷாம்
தேஷாம் யஶாம்ஸி ன ச ஸீததி தர்மவர்கஃ |
தன்யாஸ்த‌ஏவ னிப்றுதாத்மஜப்றுத்யதாரா
யேஷாம் ஸதாப்யுதயதா பவதீ ப்ரஸன்னா ||15||

தர்ம்யாணி தேவி ஸகலானி ஸதைவ கர்மானி
ண்யத்யாத்றுதஃ ப்ரதிதினம் ஸுக்றுதீ கரோதி |
ஸ்வர்கம் ப்ரயாதி ச ததோ பவதீ ப்ரஸாதா
ல்லோகத்ரயே‌உபி பலதா னனு தேவி தேன ||16||

துர்கே ஸ்ம்றுதா ஹரஸி பீதி மஶேஶ ஜன்தோஃ
ஸ்வஸ்தைஃ ஸ்ம்றுதா மதிமதீவ ஶுபாம் ததாஸி |
தாரித்ர்யதுஃகபயஹாரிணி கா த்வதன்யா
ஸர்வோபகாரகரணாய ஸதார்த்ரசித்தா ||17||

ஏபிர்ஹதைர்ஜகதுபைதி ஸுகம் ததைதே
குர்வன்து னாம னரகாய சிராய பாபம் |
ஸம்க்ராமம்றுத்யுமதிகம்ய திவம்ப்ரயான்து
மத்வேதி னூனமஹிதான்வினிஹம்ஸி தேவி ||18||

த்றுஷ்ட்வைவ கிம் ன பவதீ ப்ரகரோதி பஸ்ம
ஸர்வாஸுரானரிஷு யத்ப்ரஹிணோஷி ஶஸ்த்ரம் |
லோகான்ப்ரயான்து ரிபவோ‌உபி ஹி ஶஸ்த்ரபூதா
இத்தம் மதிர்பவதி தேஷ்வஹி தே‌உஷுஸாத்வீ ||19||

கட்க ப்ரபானிகரவிஸ்புரணைஸ்ததோக்ரைஃ
ஶூலாக்ரகான்தினிவஹேன த்றுஶோ‌உஸுராணாம் |
யன்னாகதா விலயமம்ஶுமதிம்துகண்ட
யோக்யானனம் தவ விலோக யதாம் ததேதத் ||20||

துர்வ்றுத்த வ்றுத்த ஶமனம் தவ தேவி ஶீலம்
ரூபம் ததைததவிசின்த்யமதுல்யமன்யைஃ |
வீர்யம் ச ஹன்த்று ஹ்றுததேவபராக்ரமாணாம்
வைரிஷ்வபி ப்ரகடிதைவ தயா த்வயேத்தம் ||21||

கேனோபமா பவது தே‌உஸ்ய பராக்ரமஸ்ய
ரூபம் ச ஶத்றுபய கார்யதிஹாரி குத்ர |
சித்தேக்றுபா ஸமரனிஷ்டுரதா ச த்றுஷ்டா
த்வய்யேவ தேவி வரதே புவனத்ரயே‌உபி ||22||

த்ரைலோக்யமேததகிலம் ரிபுனாஶனேன
த்ராதம் த்வயா ஸமரமூர்தனி தே‌உபி ஹத்வா |
னீதா திவம் ரிபுகணா பயமப்யபாஸ்தம்
அஸ்மாகமுன்மதஸுராரிபவம் னமஸ்தே ||23||

ஶூலேன பாஹி னோ தேவி பாஹி கட்கேன சாம்பிகே |
கண்டாஸ்வனேன னஃ பாஹி சாபஜ்யானிஸ்வனேன ச ||24||

ப்ராச்யாம் ரக்ஷ ப்ரதீச்யாம் ச சண்டிகே ரக்ஷ தக்ஷிணே |
ப்ராமணேனாத்மஶூலஸ்ய உத்தரஸ்யாம் ததேஶ்வரீ ||25||

ஸௌம்யானி யானி ரூபாணி த்ரைலோக்யே விசரன்திதே |
யானி சாத்யன்த கோராணி தைரக்ஷாஸ்மாம்ஸ்ததாபுவம் ||26||

கட்கஶூலகதாதீனி யானி சாஸ்த்ராணி தே‌உம்பிகே |
கரபல்லவஸங்கீனி தைரஸ்மான்ரக்ஷ ஸர்வதஃ ||27||

றுஷிருவாச ||28||

ஏவம் ஸ்துதா ஸுரைர்திவ்யைஃ குஸுமைர்னன்தனோத்பவைஃ |
அர்சிதா ஜகதாம் தாத்ரீ ததா கன்தானு லேபனைஃ ||29||

பக்த்யா ஸமஸ்தைஸ்ரி ஶைர்திவ்யைர்தூபைஃ ஸுதூபிதா |
ப்ராஹ ப்ரஸாதஸுமுகீ ஸமஸ்தான் ப்ரணதான் ஸுரான்| ||30||

தேவ்யுவாச ||31||

வ்ரியதாம் த்ரிதஶாஃ ஸர்வே யதஸ்மத்தோ‌உபிவாஞ்சிதம் ||32||

தேவா ஊசு ||33||

பகவத்யா க்றுதம் ஸர்வம் ன கிஞ்சிதவஶிஷ்யதே |
யதயம் னிஹதஃ ஶத்ரு ரஸ்மாகம் மஹிஷாஸுரஃ ||34||

யதிசாபி வரோ தேய ஸ்த்வயா‌உஸ்மாகம் மஹேஶ்வரி |
ஸம்ஸ்ம்றுதா ஸம்ஸ்ம்றுதா த்வம் னோ ஹிம் ஸேதாஃபரமாபதஃ||35||

யஶ்ச மர்த்யஃ ஸ்தவைரேபிஸ்த்வாம் ஸ்தோஷ்யத்யமலானனே |
தஸ்ய வித்தர்த்திவிபவைர்தனதாராதி ஸம்பதாம் ||36||

வ்றுத்தயே‌உ ஸ்மத்ப்ரஸன்னா த்வம் பவேதாஃ ஸர்வதாம்பிகே ||37||

றுஷிருவாச ||38||

இதி ப்ரஸாதிதா தேவைர்ஜகதோ‌உர்தே ததாத்மனஃ |
ததேத்யுக்த்வா பத்ரகாளீ பபூவான்தர்ஹிதா ன்றுப ||39||

இத்யேதத்கதிதம் பூப ஸம்பூதா ஸா யதாபுரா |
தேவீ தேவஶரீரேப்யோ ஜகத்ப்ரயஹிதைஷிணீ ||40||

புனஶ்ச கௌரீ தேஹாத்ஸா ஸமுத்பூதா யதாபவத் |
வதாய துஷ்ட தைத்யானாம் ததா ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||41||

ரக்ஷணாய ச லோகானாம் தேவானாமுபகாரிணீ |
தச்ச்று ணுஷ்வ மயாக்யாதம் யதாவத்கதயாமிதே
ஹ்ரீம் ஓம் ||42||

|| ஜய ஜய ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவி மஹத்ம்யே ஶக்ராதிஸ்துதிர்னாம சதுர்தோ‌உத்யாயஃ ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஹ்ரீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸாயுதாயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்மீ பீஜாதிஷ்டாயை மஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 4 in Other Languages

Write Your Comment