Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Tamil

ரசன: றுஷி மார்கம்டேய

த்யானம்
வித்யுத்தாம ஸமப்ரபாம் ம்றுகபதி ஸ்கம்த ஸ்திதாம் பீஷணாம்|
கன்யாபிஃ கரவால கேட விலஸத்தஸ்தாபி ராஸேவிதாம்
ஹஸ்தைஶ்சக்ர கதாஸி கேட விஶிகாம் குணம் தர்ஜனீம்
விப்ராண மனலாத்மிகாம் ஶிஶிதராம் துர்காம் த்ரினேத்ராம் பஜே

தேவ்யுவாச||1||

ஏபிஃ ஸ்தவைஶ்ச மா னித்யம் ஸ்தோஷ்யதே யஃ ஸமாஹிதஃ|
தஸ்யாஹம் ஸகலாம் பாதாம் னாஶயிஷ்யாம்ய ஸம்ஶயம் ||2||

மதுகைடபனாஶம் ச மஹிஷாஸுரகாதனம்|
கீர்தியிஷ்யன்தி யே த த்வத்வதம் ஶும்பனிஶும்பயோஃ ||3||

அஷ்டம்யாம் ச சதுர்தஶ்யாம் னவம்யாம் சைகசேதஸஃ|
ஶ்ரோஷ்யன்தி சைவ யே பக்த்யா மம மாஹாத்ம்யமுத்தமம் ||4||

ன தேஷாம் துஷ்க்றுதம் கிஞ்சித் துஷ்க்றுதோத்தா ன சாபதஃ|
பவிஷ்யதி ன தாரித்ர்யம் ன சை வேஷ்டவியோஜனம் ||5||

ஶத்ருப்யோ ன பயம் தஸ்ய தஸ்யுதோ வா ன ராஜதஃ|
ன ஶஸ்த்ரானலதோ யௌகாத் கதாசித் ஸம்பவிஷ்யதி ||6||

தஸ்மான்மமைதன்மாஹத்ம்யம் படிதவ்யம் ஸமாஹிதைஃ|
ஶ்ரோதவ்யம் ச ஸதா பக்த்யா பரம் ஸ்வஸ்த்யயனம் ஹி தத் ||7||

உப ஸர்கான ஶேஷாம்ஸ்து மஹாமாரீ ஸமுத்பவான்|
ததா த்ரிவித முத்பாதம் மாஹாத்ம்யம் ஶமயேன்மம ||8||

யத்ரைத த்பட்யதே ஸம்யங்னித்யமாயதனே மம|
ஸதா ன தத்விமோக்ஷ்யாமி ஸான்னித்யம் தத்ர மேஸ்திதம் ||9||

பலி ப்ரதானே பூஜாயாமக்னி கார்யே மஹோத்ஸவே|
ஸர்வம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் உச்சார்யம் ஶ்ராவ்யமேவச ||10||

ஜானதாஜானதா வாபி பலி பூஜாம் ததா க்றுதாம்|
ப்ரதீக்ஷிஷ்யாம்யஹம் ப்ரீத்யா வஹ்னி ஹோமம் ததா க்றுதம் ||11||

ஶரத்காலே மஹாபூஜா க்ரியதே யாச வார்ஷிகீ|
தஸ்யாம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் ஶ்ருத்வா பக்திஸமன்விதஃ ||12||

ஸர்வபாதாவினிர்முக்தோ தனதான்யஸமன்விதஃ|
மனுஷ்யோ மத்ப்ரஸாதேன பவிஷ்யதி ன ஸம்ஶயஃ||13||

ஶ்ருத்வா மமைதன்மாஹாத்ம்யம் ததா சோத்பத்தயஃ ஶுபாஃ|
பராக்ரமம் ச யுத்தேஷு ஜாயதே னிர்பயஃ புமான்||14||

ரிபவஃ ஸம்க்ஷயம் யான்தி கள்யாணாம் சோபபத்யதே|
னன்ததே ச குலம் பும்ஸாம் மஹாத்ம்யம் மமஶ்றுண்வதாம்||15||

ஶான்திகர்மாணி ஸர்வத்ர ததா துஃஸ்வப்னதர்ஶனே|
க்ரஹபீடாஸு சோக்ராஸு மஹாத்ம்யம் ஶ்றுணுயான்மம||16||

உபஸர்காஃ ஶமம் யான்தி க்ரஹபீடாஶ்ச தாருணாஃ
துஃஸ்வப்னம் ச ன்றுபிர்த்றுஷ்டம் ஸுஸ்வப்னமுபஜாயதே||17||

பாலக்ரஹாபிபூதானம் பாலானாம் ஶான்திகாரகம்|
ஸம்காதபேதே ச ன்றுணாம் மைத்ரீகரணமுத்தமம்||18||

துர்வ்றுத்தானாமஶேஷாணாம் பலஹானிகரம் பரம்|
ரக்ஷோபூதபிஶாசானாம் படனாதேவ னாஶனம்||19||

ஸர்வம் மமைதன்மாஹாத்ம்யம் மம ஸன்னிதிகாரகம்|
பஶுபுஷ்பார்க்யதூபைஶ்ச கன்ததீபைஸ்ததோத்தமைஃ||20||

விப்ராணாம் போஜனைர்ஹோமைஃ ப்ரொக்ஷணீயைரஹர்னிஶம்|
அன்யைஶ்ச விவிதைர்போகைஃ ப்ரதானைர்வத்ஸரேண யா||21||

ப்ரீதிர்மே க்ரியதே ஸாஸ்மின் ஸக்றுதுச்சரிதே ஶ்ருதே|
ஶ்ருதம் ஹரதி பாபானி ததாரோக்யம் ப்ரயச்சதி ||22||

ரக்ஷாம் கரோதி பூதேப்யோ ஜன்மனாம் கீர்தினம் மம|
யுத்தேஷு சரிதம் யன்மே துஷ்ட தைத்ய னிபர்ஹணம்||23||

தஸ்மிஞ்ச்றுதே வைரிக்றுதம் பயம் பும்ஸாம் ன ஜாயதே|
யுஷ்மாபிஃ ஸ்துதயோ யாஶ்ச யாஶ்ச ப்ரஹ்மர்ஷிபிஃ க்றுதாஃ||24||

ப்ரஹ்மணா ச க்றுதாஸ்தாஸ்து ப்ரயச்சன்து ஶுபாம் மதிம்|
அரண்யே ப்ரான்தரே வாபி தாவாக்னி பரிவாரிதஃ||25||

தஸ்யுபிர்வா வ்றுதஃ ஶூன்யே க்றுஹீதோ வாபி ஶத்றுபிஃ|
ஸிம்ஹவ்யாக்ரானுயாதோ வா வனேவா வன ஹஸ்திபிஃ||26||

ராஜ்ஞா க்ருத்தேன சாஜ்ஞப்தோ வத்யோ பன்த கதோ‌உபிவா|
ஆகூர்ணிதோ வா வாதேன ஸ்திதஃ போதே மஹார்ணவே||27||

பதத்ஸு சாபி ஶஸ்த்ரேஷு ஸம்க்ராமே ப்றுஶதாருணே|
ஸர்வாபாதாஶு கோராஸு வேதனாப்யர்திதோ‌உபிவா||28||

ஸ்மரன் மமைதச்சரிதம் னரோ முச்யேத ஸங்கடாத்|
மம ப்ரபாவாத்ஸிம்ஹாத்யா தஸ்யவோ வைரிண ஸ்ததா||29||

தூராதேவ பலாயன்தே ஸ்மரதஶ்சரிதம் மம||30||

றுஷிருவாச||31||

இத்யுக்த்வா ஸா பகவதீ சண்டிகா சண்டவிக்ரமா|
பஶ்யதாம் ஸர்வ தேவானாம் தத்ரைவான்தரதீயத||32||

தே‌உபி தேவா னிராதங்காஃ ஸ்வாதிகாரான்யதா புரா|
யஜ்ஞபாகபுஜஃ ஸர்வே சக்ருர்வி னிஹதாரயஃ||33||

தைத்யாஶ்ச தேவ்யா னிஹதே ஶும்பே தேவரிபௌ யுதி
ஜகத்வித்வம்ஸகே தஸ்மின் மஹோக்ரே‌உதுல விக்ரமே||34||

னிஶும்பே ச மஹாவீர்யே ஶேஷாஃ பாதாளமாயயுஃ||35||

ஏவம் பகவதீ தேவீ ஸா னித்யாபி புனஃ புனஃ|
ஸம்பூய குருதே பூப ஜகதஃ பரிபாலனம்||36||

தயைதன்மோஹ்யதே விஶ்வம் ஸைவ விஶ்வம் ப்ரஸூயதே|
ஸாயாசிதா ச விஜ்ஞானம் துஷ்டா றுத்திம் ப்ரயச்சதி||37||

வ்யாப்தம் தயைதத்ஸகலம் ப்ரஹ்மாண்டம் மனுஜேஶ்வர|
மஹாதேவ்யா மஹாகாளீ மஹாமாரீ ஸ்வரூபயா||38||

ஸைவ காலே மஹாமாரீ ஸைவ ஸ்றுஷ்திர்பவத்யஜா|
ஸ்திதிம் கரோதி பூதானாம் ஸைவ காலே ஸனாதனீ||39||

பவகாலே ன்றுணாம் ஸைவ லக்ஷ்மீர்வ்றுத்திப்ரதா க்றுஹே|
ஸைவாபாவே ததா லக்ஷ்மீ ர்வினாஶாயோபஜாயதே||40||

ஸ்துதா ஸம்பூஜிதா புஷ்பைர்கன்ததூபாதிபிஸ்ததா|
ததாதி வித்தம் புத்ராம்ஶ்ச மதிம் தர்மே கதிம் ஶுபாம்||41||

|| இதி ஶ்ரீ மார்கண்டேய புராணே ஸாவர்னிகே மன்வன்தரே தேவீ மஹத்ம்யே பலஶ்ருதிர்னாம த்வாதஶோ‌உத்யாய ஸமாப்தம் ||

ஆஹுதி
ஓம் க்லீம் ஜயம்தீ ஸாம்காயை ஸஶக்திகாயை ஸபரிவாராயை ஸவாஹனாயை வரப்ரதாயை வைஷ்ணவீ தேவ்யை அஹாஹுதிம் ஸமர்பயாமி னமஃ ஸ்வாஹா ||

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 12 in Other Languages

Write Your Comment