Chaturmas Vrata Sankalpa Mantras

Lord Vishnu cosmic sleep

Lord Vishnu cosmic sleep

Here are the Chaturmas Vrata Sankalpa Mantras for all four vratas in Chaturmas. Shaka Vrata (Ashada Month), Dadhi Vrata (Shravana Month), Ksheera Vrata (Bhadrapada Month) and Dwidala Vrata (Ashwina Month)..

Chaturmas Vrata begins in Ashada Month and ends in Kartik Month. It is performed during four holy months – Shravana Month, Bhadrapada Month, Ashwina Month and Kartik Month.

Here are the Chaturmas Vrata Sankalpa Mantras

ChathurmAsya vrata Sankalpa Mantra

supte tvayi jagannAtha jagatsuptaM bhavedidaM |

vibuddhe cha vibuddhyeta prasanno me bhavAchyuta ||

chaturo vArShikAnmAsAn.h deva deva jagatpate |

nirvighnaM siddhimAyAtu prasAdAttava keshava ||

gR^ihIte.asmin.h vrate deva paMchatvaM yadi me bhavet.h |

tadA bhavet.h susaMpUrNaM prasAdAtte janArdana ||

 

Shaka vrata Sankalpa (Ashada Shukla dwadashi)

shAkavratAM mayA deva gR^ihItaM puratastava |

nirvighnaM siddhimAyAtu prasAdAtte ramApate ||

 

Shaka Vrata Samarpana Mantra

upAyanamidaM deva vratasaMpUrtihetave |
shAkaM tu dvijavaryAya sahiraNyaM dadAmyahaM ||

 

Dadhi Vrata Sankalpa (Shravana sukla Dwadashi)

dadhi bhAdrapate mAsi varjayiShye sadA hare|

imaM kariShye niyamaM nirvighnaM kuru keshava ||

 

Ksheera Vrata Sankalpa (Bhadrapada shukla dwadashi)

KsheeravratamidaM deva gR^ihItaM puratastava |

nirvighnaM siddhimAyAtu prasAdAtte ramApate ||

 

Dwidala vrata Sankalpa (Ashvija shukla dwadashi)

kArthike dvidalaM dhAnyaM varjayiShye sadA hare |

imaM kariShye niyamaM nirvighnaM kuru keshava ||

 

ChathurmAsa vrata samarpana mantra

idaM vrataM mayA deva kR^itaM prItyai tava prabho |

nyUnaM saMpUrNatAM  yAtu tvatprasAdAjjanArdana ||

Write Your Comment