Best Month for Srisailam Darshanam | Auspicious Time for Visiting Srisailam Temple

Srisailam Temple

Srisailam Temple

Which is the best month for Srisailam Temple Darshanam? Which is the best and auspicious month to visit Srisailam Shiva Temple / Srisailam Bhramarambika Temple?

Having Darshanam of Srisailam Temple in any month is very auspicious. And the list of merits are mentioned here..

Srisailam Temple Darshanam in Chaitra Masam – Sakala Shubha Prapti & Bahuyagna Phalam (Merits equivalent of observing multiple Yagnas).

Vaishakha Masam – Kashta Nashanam, Laksha Godaana Phalam (Merit equivalent of donating 1 lakh cows).

Jyeshta Masam – Vanchitha Siddhi, Swarnadaana Phalam (Merit equivalent of donating gold).

Ashada Masam – Koti Godaana Phalam (Merit equivalent of donating 1 crore cows to Lord Shiva).

Shravana Masam – Yojana Sthala Daanam to Brahmin (Merit equivalent of donating one Yojana agricultural land to Brahmin)

Bhadrapada Masam – Paadi Godaana Phalam to Brahmin (Merit equivalent of donating cows to Brahmin).

Ashwayuja Masam – Sakalapaapa Nashanam & Ashta Aishwarya Prapti

Karthika Masam – Vajapeya Yaaga Phalam (Merit equivalent of observing Vajapeya Yagna)

Margashira Masam – Poundarika Yagna Phalam (Merit equivalent of observing Poundarika Yagnam)

Pushya Masam – Athiratra Yagna Phalam (Merit equivalent of observing Athiratra Yagnam)

Magha Masam – Rajasuya Yagna Phalam (Merit equivalent of observing Rajasuya Yagnam)

Phalguna Masam – Sakala Sampada Prapti.

Write Your Comment