Ganesha Atharvashirsha: Ganapati Athrvashirsha, Adharvashirsham lyrics

Panchamukha Ganapati

Panchamukha Ganapati

Here you can have the lyrics or text of Atharvashirsha. Also known as Ganapati Atharvashirsha, Ganesha Adharvashirsham is the sacred text dedicated to Lord Ganesha. It was written by Atharva Rishi who worshipped the Lord and had Ganpati Darshan.

It is widely recited during Ganesh Chaturthi festival celebrations. Here you can also read Phala Sruthi or merits or benefits of chanting Ganapati Atharvashirsha.

Om Namaste Ganapataye

Tvameva Pratyaksham Tatvamasi

Tvamev Kevalam Kartasi

Tvamev Kevalam Dhartasi

Tvamev Kevlam Hartasi

Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi

Tvam Sakshadatmasi Nityam || 1 ||

Rritam Vachmi

Satyam Vachmi || 2 ||

Ava tvam Mam

Ava Vaktaram

Ava Shrotaram

Ava Dataram

Ava Dhataram

Avanuchanamv Shishyam

Ava Paschatat

Ava Purastat

Avo Uttaratat

Ava Dakshinatat

Ava chordhvatat

Ava Dharatat

Sarvatomam Pahi Pahi Samantat || 3 ||

Tvam Vangmayastvam Chinmaya

Tvam Anandmayastvam Bramhamaya

Tvam Sachitananda Dvitiyosi

Tvam Pratyaksham Bramhasi

Tvam Jnanmayo Vijnanamayo Asi || 4 ||

Sarvam Jagadidam Tatvo Jayate

Sarvam Jagadidam Tvat Sti Shastati

Sarvam Jagadidam Tvay Layamesyati

Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti

Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha

Tvam Chatvarim Vak Padaini || 5 ||

Tvam Guna Traya Atitaha

Tvam Deha Treya Atitaha

Tvam Kala Treya Atitaha

Tvam Avastreya Atitaha

Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam

Tvam Shakti Treya Atmakaha

Tvam Yogino Dhayayanti Nityam

Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chndramastvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom || 6 ||

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram

Anusvara Paratarah

Ardhendu Lasitam

Taren Hridam

Etatva Manu Svarupam

Gakarah Purva Rupam

Akaro Madhyam Rupam

Anu Svaraschantya Rupam

Bindu Ruta Rupam

Nadah Sandhanam

Sagm Hitaa Sandihi

Sesha Ganeshvidhya

Ganal Rishi; Nichrud Gayatri chandah

Ganpatir devata

Om ‘GUNG’ Ganpataye Namah || 7 ||

Ek Dantaya Vid Mahe vakra Tundaya Dhimahi

Tanno danti Prachodayat || 8 ||

Ek Dantam Chatur Hastam Pashmam Kusha Dharinam

Radamch Vardam Hastair Bhi Bhranum Mushaka Dhvajam

Raktam Lambodaram Shoorpakarnkam Rakta Vasasamam

Raktam Gandhanu Liptangam Rakta Pushpaihi saupujitam

Bhaktanu Kampinam Devam Jagat Karnam Achutam

Avir Bhutam Cha Shrasta Yadao, Prakruthe Purushat Param

Evam Dhayayati Yo Nityam, Sa Yogi Yoginam Varah || 9 ||

Namo Vrat Pataye, Namo Ganapataye

Namo Pramatha patye, Namste Stu Lambodaraya Ekdantaya, Vighna Nashine Shiv Sutaya, Sri Varad Murtiye Namo Namah || 10 ||

Phala Sruthi:

Etha Datharwashisham yoh dheethe sa brahma bhooyaya kalpathe,

sa sarva vighnai rna bhadhyathe sa sarvathah sukha medhathe,

sa pancha mahapaapaa thpramuchyathe sayamadheeyano divasakrutham papam nashayathi,

prathra dheeyana rathri krutham papam nashayathi,

saayam prathah prayumjaano apapo bhavathi,

sarvathradheeyano pavighno bhavathi,

dharmartha kama moksham cha vidanthi,

idam atharvashirsha mashishyaya na deyam,

yo yadih mohaa dhhsyathi sa papiyan bhavathi,

sahasravarthanath yam yam kamamadhithe tham tha manena sadhayeth,

anena ganapathi mabhishimchathi sa vagmi bhavathi,

chaturthya manashnapan japathi sa vidhyavan bhavathi ithyath atharvana vakyam,

brahmadya charanam vidyath,

na bibhethi kadachanethi,

yo durvankurai ryajathi sa vaishravanopamo bhavathi,

yo lajai ryajathi, sa yashovan bhavathi,

sa medavan bhavathi,

yo modaka sahasrena yajathi,

sa sarvam labhathe aptau brahmanan samya ggrahayithwa surya varchasvi bhavathi,

surya grahe mahanadyam prathimaa samnidhau vaa japthya siddha mantro bhavathi,

maha vighnath pramuchyathe,

maha doshath pramuchyathe,

mahapapath pramuchyathe,

sa sarvavivadhbhavathi,

ya evam veda ithyupanishath.

Write Your Comment

16 Comments

 1. pradip patil says:

  peaceful as m chanting since six months my life going rocking happily well

 2. Jaisal says:

  how do one benefit from ganapati atharvashirsha path

 3. Peeyush says:

  do we have to chant the palasruthi of the atharvadhirsha

 4. Kanishk says:

  text of devi athrvashirsha path in hindi from upnishad

 5. Ghalib says:

  om namatsye ganapataye twameva pratyksham tatvamasi | twameva

 6. Ashnaa says:

  shree ganpati atharva shirsha stotra lyrics in hindi

 7. Lajvanti says:

  what are the benefits of reading ganesh atharvashirsha 21 times

 8. Anandmayee says:

  how many times we have to chant ganesh atharvashirsha

 9. Jairaj says:

  om namo gung ganapataye namo namah sri shi namo namah dwnload

 10. Vaisakhi says:

  lyrics of ganapati atharvashirsha in sanskrit with meaning in marathai

 11. Kamala says:

  shri ganesh atharvashirsha in english text to read

 12. Apoorva says:

  download mp3 ganesh bhajan song aka dantaya bakra tundaya gauri tanaya ya dhimahi

 13. Sachish says:

  Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tatvamasi mp3 full song

 14. Avinash says:

  benefit of reading ganesh atharavshesh according to astrology

 15. Tanu says:

  atharvashirsha stotra with word by word meaning pdf

 16. Bhamini says:

  ganapathi atharva seersham along with phalasruthi and its meaning test