Ananta Chaturdashi Vrat Vidhi, Puja Procedure of Anantha Padmanabha Swamy Vratham

Anantha Padmanabha Swamy Lord

Anantha Padmanabha Swamy Lord

Ananta Chaturdashi Vrat Vidhi, Puja Procedure of Anantha Padmanabha Swamy Vratham with Mantras & Slokas is given here. In 2022, Ananta Chaturdashi date is September 9.

Ananta Chaturdashi falls on the fourteenth day of Shukla Paksha in Bhadrapada Month. On the same day, Ganapathi Visarjana is also performed.

Ananta Chaturdashi Vrat Vidhi

Slokam

Shuklam bharadaram vishnum shashi varnam chathurbhujam prasanna vadhanamdhyayeth sarva vignopa shanthaye

Gururbrahmaa, gurur Vishnu. Gurur devo maheswaraha, guru sakshath parabrahmathasmisri guravey namaha

Mama Sreeman (your gothra)….. Gothrodhbhavasya, (your name) namadeyasya, darmapathni samethasya saha kutumbaanaam dharmartha kaama moksha chaturvidha phala purushartha sidhyartham shatru jayaartham evamguna visheshana vishishtayam Shubhaphala siddhyartham varshe varshe prayukta Srimad Ananta padmanabha devata muddhishya madanantha padmanabha devatha prithyartham padmapuranoktha prakarena yaavath shakti dyanavahanadhi shodashopachara pujam karishye (Touch the water).

Kalasha Puja

Thadamgathwena kalasha poojam karishye

Kalashe gandha pushpa akshataraibhyarcha kalashasyo parihastham nidhaya

Sloka

Kalashasya mukhe Vishnu kante rudra samashritha

Moole tatrastitho brahma madhye matruganasmrita

Kukshouthu sagarassarve sapta dweepa vasundhara

Rigvedo – dha yajurveda samavedo adharvana

Angaischa sahitha sarve kalashambu samashrita

Ayanthu deva poojartham durithakshya karika

Gangecha yamunechaiva Godavari saraswati

Narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhimkuru

Atha Sri Anantha Padmanabha Swamy Pujakalpah

Dhyanam

Kruthwa darbha mayam devam paridhana samanvitha

Phanai saptabhira vishnum pingalaksham chaturbhujam

Dakshinagrakare padmam shankham thasmatshyada kare

Chakramurthwakare vaame gadaantha syashyadha kare

Dadhyanam sarvalokesham sarvabharana bhushitham

Avyayam sarvalokesham peethambhara dharma harim

Dughdabdhi shaayanam dhyathwachaiva maavaha yethsudhi

Sri Anantha Padmanabhayanamaha dhyanam samarpayami

Avahanam

Agachchanantha devesha tejorashe jagadpathe

Imam mayakritam poojam gruhana surasatthama

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Avahanam samarpayami

Anant Chaturdashi Vrat Vidhi – Detailed Pooja Procedure

Aasanam

Ananthaya namasthubyam sahasra shirase namaha

Ratnasimhasanam charu prityartham pratigrihyatham

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Aasanam samarpayami

Thora Sthapana

Thasyagratho dhrudam suthram kumkumoktham suthorakam

Chaturdasha granthiyuktam upakalpya prapoojayeth

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Thora Sthapanam samarpayami

Arghyam

Anantha guna ratnaya vishwaroopa dharayacha

Arghyam dadaami the deva vishwadhipathaye namaha

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Arghyam samarpayami

Padyam

Sarvatman sarvalokesha sarva vyapin sanatana

Padyam gruhana bhagavan divyaroopa namosthute

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Padyam samarpayami

Achamaneeyam

Damodara namastestu narakarnava taraka

Gruhanaachamanam devamayadattamhi keshava

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Achamaneeyam samarpayami

Madhuparkam

Anantananta devesha ananta phaladayaka

Dadhimadhwajya samyuktam madhuparkam dadaamithe

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Madhuparkam samarpayami

Panchamritham

Anantha guna gambhira vishwaroopa dharanagha

Panchamrithaischa vidhi vatsnapayami dayanidhe

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Panchamritha snanam samarpayami

Shuddhodaka Snanam

Gangecha yamunechaiva Godavari saraswati

Narmade sindhu kaveri jalesmin sannidhim kuru

Jalam prakalpaye tirtham sarvapapa pramukthaye

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Shuddhodaka snanam samarpayami

Vastra Yugmam

Sridharaya namastubhyam vishnuve paramatmane

Pithambaram pradasyami ananthaya mahatmane

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Vastra Yugmam samarpayami

Upaveetham

Narayana namastesthu thrahimam bhava sagarath

Brahmasutram chotthariyam gruhana purushottama

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Upaveetham samarpayami

Gandham

Sri gandham chandano mishram kumkumadi bhiranvitam

Vilepanam surashreshta prithyartham pratigrihyatam

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Gandhan samarpayami

Akshatan

Shaliyan tandulan ramyaan mayadattan shubhavahan

Achyutanantha govinda akshatan sweekuru prabho

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Akshatan samarpayami

Pushpa pooja

Karaveerairjatiku sumaishchampa kairvakulai shubhai

Shatapatraischa kalharair archayeth purushottamam

Sri Anantha Padmanabhayanamaha Pushpani samarpayami

Adhanga Pooja

Om Ananthaya Namaha  – Paadau Poojayami

Om Sheshaya Namaha  – gulphou Poojayami

Om kalatmane Namaha  – Janghe Poojayami

Om vishveroopaya Namaha  – jaanooni Poojayami

Om jagannathaya Namaha  – guhyam Poojayami

Om govindaya Namaha  – shrothram Poojayami

Om padmanabhaya Namaha  – nabhim Poojayami

Om sarvatmane Namaha  – kukshim Poojayami

Om sri vatsa vakshase Namaha  – vakshasthalam Poojayami

Om chakrahastaya Namaha  – hasthan Poojayami

Om ajanubahave Namaha  – baahoon Poojayami

Om sri kantaya Namaha  – kantam Poojayami

Om chandramukhaya Namaha  – mukham Poojayami

Om vachaspathaye Namaha  – vakthram Poojayami

Om keshavaya Namaha  – nasikam Poojayami

Om narayanaya Namaha  – nethram Poojayami

Om anantha padmanabhaya Namaha  – shiram Poojayami

Om vishnave Namaha  – sarvanyangani Poojayami

Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Shatanamavali (108 Names)

Om anathaya Namah

Om padmanabhaya Namah

Om sheshaya Namah

Om saptha phananvithaya Namah

Om thalpathmakaya Namah

Om padmakaraya Namah

Om pingaprasanna lochanaya Namah

Om gadadharaya Namah

Om chaturbahave Namah

Om shanka chakradharaya Namah

Om avyayaya Namah

Om navamra pallavaa bhasaya Namah

Om brahmasutra virajitaya Namah

Om shila supujitaya Namah

Om devaya Namah

Om kaundinya vrata toshitaya Namah

Om nabhasya shuklasta chaturdashi pujyaya Namah

Om phaneshwaraya Namah

Om sankarshanaya Namah

Om chitswarupaya Namah

Om sutragrande Namah

Om susamsthitaya Namah

Om kaundinya varadaya Namah

Om prithvidharini Namah

Om pathala nayakaya Namah

Om sahasrakshaya Namah

Om akhiladharaya Namah

Om sarvayogi krupakaraya Namah

Om sahasra padma sampujyaya Namah

Om ketaki kusuma priyaya Namah

Om sahasrabahave Namah

Om sahasra shirase Namah

Om shritajana priyaya Namah

Om bhaktadukha haraya Namah

Om srimathe Namah

Om bhavasagara tarakaya Namah

Om Yamuna theera sadrushtaya Namah

Om sarvanagendra vanditaya Namah

Om yamunaradhya padabjaya Namah

Om yudhishtira supujithaya Namah

Om dhyeyaya Namah

Om Vishnu paryankaya Namah

Om chakshu shravana vallabhaya Namah

Om sarvakama pradaya Namah

Om sevyaya Namah

Om bhimasenamrita pradaya Namah

Om phanamani vibhushitaya Namah

Om satyamurtaye Namah

Om shukla thanave Namah

Om neelavasase Namah

Om jagatgurave Namah

Om avyaktha padaya Namah

Om brahmanyaya Namah

Om subramanya nivasabhuve Namah

Om ananta bhogashayanaya Namah

Om divakara munitashaya Namah

Om madhukavriksha samstanaya Namah

Om divakara varapradaya Namah

Om dakshahastha sada pujyaya Namah

Om shivalinga nivastadhiye Namah

Om tripratihara samdrushaya Namah

Om mukhadaapi padambujaya Namah

Om nrisimha kshetra nilayaya Namah

Om durga samanvithaya Namah

Om matsya tirtha viharine Namah

Om dhardharmadi rupavathe Namah

Om maharogayudhaya Namah

Om varthi tirasthaya Namah

Om karunanidhaye Namah

Om om tamraparni parshvavarthine Namah

Om mahathe Namah

Om dharmaparayanaya Namah

Om mahakavya pranethre Namah

Om nagalokeshwaraya Namah

Om swabhuve Namah

Om ratnasimhasana aseenaya Namah

Om spuran makara kundalaya Namah

Om sahasraditya samkashaya Namah

Om purana purushaya Namah

Om jwalath ratna kireetadyaya Namah

Om sarvabharana bhushitaya Namah

Om nagakanyashtatha pranthaya Namah

Om dikpalaka paripujithaya Namah

Om gandharva gaana santhushtaya Namah

Om yogashastra pravarthakaya Namah

Om devavainika sampujyaya Namah

Om vaikuntaya Namah

Om sarvathomukhaya Namah

Om ratnangadha lasathbahave Namah

Om balabhadraya Namah

Om pralambaghne Namah

Om kanthikarshanaya Namah

Om bhaktha vatsalaya Namah

Om revati priyaya Namah

Om niradharaya Namah

Om kapilaya Namah

Om kamaphaalaya Namah

Om achyutagrajaya Namah

Om asthikagurave Namah

Om avyagraya Namah

Om baladevaya Namah

Om mahabalaya Namah

Om ajaaya Namah

Om vathashana dheeshaya Namah

Om mahatejase Namah

Om niranjanaya Namah

Om sarvaloka pratapanaya Namah

Om sajvala pralayagnimukhe Namah

Om sarvalokaika samharthre Namah

Om sarveshtartha pradayakaya Namah

Anantha Padmanabhaswamine Namaha Ashotottara Shatanama Pooja Sampurnam

Thoragranthi Pooja

Krishnaya Namaha – Prathama Granthim – Pujayami

Vishnave Namaha – Dwitiya Granthim – Pujayami

Jishnave Namaha – Tritiya Granthim – Pujayami

Kalayana Namaha – Chaturtha Granthim – Pujayami

Brahmane Namaha – Panchama Granthim – Pujayami

Bhaskaraya Namaha – Shashtama Granthim – Pujayami

Sheshaya Namaha – Sapthama Granthim – Pujayami

Somaya Namaha – Ashtama Granthim – Pujayami

Eshwaraya Namaha – Navama Granthim – Pujayami

Vishwathmane Namaha – Dashama Granthim – Pujayami

Mahakaalaya Namaha – Ekadasha Granthim – Pujayami

Srishti sthityantha karine Namaha – Dwadasha Granthim – Pujayami

Achyuthaya Namaha – Trayodasha Granthim – Pujayami

Sri Anantha Padmanabha Namaha – Chaturdasha Granthim – Pujayami

Dhupam

Vanaspathi rasai divyainanagam daischa samyuthah

Aghreyasaarva devanam dhupoyam pratigrihyatam

Anantha Padmanabhaya Namaha dhupam samarpayami

Deepam

Sajyam trivarthi samyuktam vahni na jyotitham mayaa

Gruhana mangalamdeepam trailokya timirapaham

Anantha Padmanabhaya Namaha deepam samarpayami

Naivedyam

Naivedyam gruhyadevesha bhaktim mehya chalamkuru

Apsitham mevaram dehi parathra cha paramgathim

Annam chaturvidham bhakthai rasai shadbhi samanvitham

Mayaaniveditham thubhyam sweekurushwa janardhana

Anantha Padmanabhaya Namaha Naivedyam samarpayami

Tambulam

Phoogiphala samayuktam nagavalli dalairyutham

Karpurachurna samyuktam tambulam pratigrihyatam

Anantha Padmanabhaya Namaha Tambulam samarpayami

Neerajanam – Mantrapushpam

Samassarva hitharthaya jagadhaadhara murthaye

Srishti sthithyantha rupayah ananthaya namonamah neerajanam samarpayami

Anantha Padmanabhaya Namaha Neerajana Mantrapushpam samarpayami

Pradakshina Namaskaran

Yanikani cha papani janmanthara krithanicha

Thani thani pranashyanti pradakshina pade pade

Papoham papakarmaham papatma papasambhava

Thrahimam krupaya deva sharanagatha vatsala

Anyadha sharanam nasthi thwameva sharanam mama

Tasmathkarunya bhavena raksharaksha janardhana

Namaste devadevesha Namaste purushottama

Anantha Padmanabhaya Namaha Pradakshina namaskaran samarpayami

Thora grahanam

Daridrya nashanarthaya putrapautra pravruddhaye

Ananthakhyamidam sutram dharayamyaham uttamam

Anantha Padmanabhaya Namaha Thoragrahanam samarpayami

Thora Namaskaram

Anantha samsara maha samudra magnam samubhyuddhara vasudeva

Anantha rupin viniyojayajasya ananta sutraya namonamaste

Anantha Padmanabhaya Namaha Thora namaskaran samarpayami

Thora Bandhanam

Samsara gahwara guhanusukham vihurthum

Vanchathi may kuru kulodbhava shuddha satthwa

Sampujyancha tribhuneshamanantha rupam

Badnanthi dakshinakare vara thorakam thei

Anantha Padmanabhaya Namaha Thora bandhanam karishyami

Jeerna Thora Visarjanam

Anantha nantha deveshah ananta phaladayaka

Sutragrandhishu samsthaya vishwarupaya the namaha

Anantha Padmanabhaya Namaha Jeernathora visarjanam samarpayami

Upayadana daanam

Anantha pratigrihnathi anantho vai dadathi cha

Ananthastharako babhya ananthaya namonamah

Ithi Poojaa Vidhanam Samapthah

Here you need to chant the story of Ananta Chaturdashi (Ananta Chaturdashi Vratha Katha)

                   !!!!!! Jai Bolo Anantha Padmanabha Swami Ki Jai !!!!!!

Write Your Comment

3 Comments

  1. Mukulita says:

    step by step pooja vidhan for anant padmanab vrata

  2. nagarajan says:

    I didn’t find Yamuna pooja

  3. Subramanyam vuppuluri says:

    THORA AVALABITY IN. U S A OR DELIVERY