ஸ்ரீ சிவ நாமாவளி (SRI SIVA NAMAVALI)

ஸ்ரீ சிவ நாமாவளி(SRI SIVA NAMAVALI)

ஓம் ஶிவாய நம:
ஓம் மஹேஶ்வராய நம:
ஓம் ஶம்பவே நம:
ஓம் பினாகினே நம:
ஓம் ஶஶிஶேகராய நம:
ஓம் வாமதேவாய நம:
ஓம் விரூபாக்ஷாய நம:
ஓம் கபர்தினே நம:
ஓம் நீலலோஹிதாய நம:
ஓம் ஶங்கராய நம

ஓம் ஶூலபாணயே நம:
ஓம் கட்வாங்கினே நம:
ஓம் விஷ்ணுவல்லபாய நம:
ஓம் ஶிபிவிஷ்டாய நம:
ஓம் அம்பிகானாதாய நம:
ஓம் ஶ்ரீகண்டாய நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் ஶர்வாய நம:
ஓம் த்ரிலோகேஶாய நம

ஓம் ஶிதிகண்டாய நம:
ஓம் ஶிவாப்ரியாய நம:
ஓம் உக்ராய நம:
ஓம் கபாலினே நம:
ஓம் காமாரயே நம:
ஓம் அன்தகாஸுர ஸூதனாய நம:
ஓம் கங்காதராய நம:
ஓம் லலாடாக்ஷாய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் க்ருபானிதயே நம:

ஓம் பீமாய நம:
ஓம் பரஶுஹஸ்தாய நம:
ஓம் ம்ருகபாணயே நம:
ஓம் ஜடாதராய நம:
ஓம் கைலாஸவாஸினே நம:
ஓம் கவசினே நம:
ஓம் கடோராய நம:
ஓம் த்ரிபுரான்தகாய நம:
ஓம் வ்ருஷாங்காய நம:
ஓம் வ்ருஷபாரூடாய நம:

ஓம் விக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸாமப்ரியாய நம:
ஓம் ஸ்வரமயாய நம:
ஓம் த்ரயீமூர்தயே நம:
ஓம் அனீஶ்வராய நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் லோசனாய நம:
ஓம் ஹவிஷே நம:
ஓம் யஜ்ஞமயாய நம:

ஓம் ஸோமாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ராய நம:
ஓம் ஸதாஶிவாய நம:
ஓம் விஶ்வேஶ்வராய நம:
ஓம் வீரபத்ராய நம:
ஓம் கணனாதாய நம:
ஓம் ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் ஹிரண்யரேதஸே நம:
ஓம் துர்தர்ஷாய நம:

ஓம் கிரீஶாய நம:
ஓம் கிரிஶாய நம:
ஓம் அனகய நம:
ஓம் பூஷணாய நம:
ஓம் பர்காய நம:
ஓம் கிரிதன்வனே நம:
ஓம் கிரிப்ரியாய நம:
ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம:
ஓம் புராராதயே நம:
ஓம் பகவதே நம:

ஓம் ப்ரமதாதிபாய நம:
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்மதனவே நம:
ஓம் ஜகத்வ்யாபினே நம:
ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் வ்யோமகேஶாய நம:
ஓம் மஹாஸேன ஜனகாய நம:
ஓம் சாருவிக்ரமாய நம:
ஓம் ருத்ராய நம:
ஓம் பூதபதயே நம:

ஓம் ஸ்தாணவே நம:
ஓம் அஹிர்புத்ன்யாய நம:
ஓம் திகம்பராய நம:
ஓம் அஷ்டமூர்தயே நம:
ஓம் அனேகாத்மனே நம:
ஓம் ஸ்வாத்த்விகாய நம:
ஓம் ஶுத்தவிக்ரஹாய நம:
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
ஓம் கண்டபரஶவே நம:
ஓம் அஜாய நம:

ஓம் பாஶவிமோசகாய நம:
ஓம் ம்ருடாய நம:
ஓம் பஶுபதயே நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் பூஷதன்தபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்ராய நம:
ஓம் தக்ஷாத்வரஹராய நம:

ஓம் ஹராய நம:
ஓம் பகனேத்ரபிதே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே நம:
ஓம் அபவர்கப்ரதாய நம:
ஓம் அனந்தாய நம:
ஓம் தாரகாய நம:
ஓம் பரமேஶ்வராய நம:

தொகுத்து வழங்கியவர்
ரா. ஹரிஷங்கர்

Write Your Comment