ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி நாமாவளி, MA SARASWATI DEVI NAMAVALI

ஸ்ரீ சரஸ்வதி தேவி நாமாவளி
ஓம் ஶ்ரீ ஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் மஹாபத்ராயை நம:
ஓம் மஹாமாயாயை நம:
ஓம் வரப்ரதா நம:
ஓம் ஶ்ரீப்ரதா நம:
ஓம் பத்மனிலயா நம:
ஓம் பத்மாக்ஷ்யை நம:
ஓம் பத்மவக்த்ரிகாயை நம:
ஓம் ஶிவானுஜாயை நம:
ஓம் புஸ்தகஹஸ்தாயை நம:
ஓம் ஜ்ஞானமுத்ராயை நம:
ஓம் ரமா நம:
ஓம் காமரூபா நம:
ஓம் மஹாவித்யா நம:
ஓம் மஹாபாஶின்யை நம:
ஓம் மஹாஶ்ரயாயை நம:
ஓம் மாலின்யை நம:
ஓம் மஹாபோகாயை நம:
ஓம் மஹாபுஜாயை நம:
ஓம் மஹாபாகா நம:
ஓம் மஹோத்ஸாஹா நம:
ஓம் திவ்யாங்கா நம:
ஓம் ஸுரவன்திதா நம:
ஓம் மஹாகால்த்யை நம:
ஓம் மஹாபாஶாயை நம:
ஓம் மஹாகாராயை நம:
ஓம் மஹாங்குஶாயை நம:
ஓம் ஸீதாயை நம:
ஓம் விமலாயை நம:
ஓம் விஶ்வாயை நம:
ஓம் வித்யுன்மாலா நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் சன்த்ரிகா நம:
ஓம் விபூஷிதாயை நம:
ஓம் மஹாபலாயை நம:
ஓம் ஸாவித்ர்யை நம:
ஓம் ஸுரஸாயை நம:
ஓம் தேவ்யை நம:
ஓம் திவ்யாலங்காரபூஷிதாயை நம:
ஓம் வாக்தேவ்யை நம:
ஓம் வஸுதாயை நம:
ஓம் தீவ்ராயை நம:
ஓம் மஹாத்ரா நம:
ஓம் மஹாபலா நம:
ஓம் போகதா நம:
ஓம் பாரத்யை நம:
ஓம் பாமாயை நம:
ஓம் கோமத்யை நம:
ஓம் ஜடிலாயை நம:
ஓம் வாஸாயை நம:
ஓம் சண்டிகா நம:
ஓம் ஸுபத்ரா நம:
ஓம் பூஜிதா நம:
ஓம் வினித்ரா நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் ப்ராஹ்ம்யை நம:
ஓம் ஞானைகஸாதனா நம:
ஓம் ஸௌதாமின்யை நம:
ஓம் ஸுதாமூர்தயே நம:
ஓம் வீணாயை நம:
ஓம் ஸுவாஸின்யை நம:
ஓம் வித்யாரூபாயை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மஜாயாயை நம:
ஓம் விஶாலாயை நம:
ஓம் பத்மலோசனாயை நம:
ஓம் ப்ரமதின்யை நம:
ஓம் மர்தின்யை நம:
ஓம் ஸர்வாத்மிகாயை நம:
ஓம் த்ரயீமூர்த்யை நம:
ஓம் ஶுபதாயை நம:
ஓம் ஶாஸ்த்ரரூபிண்யை நம:
ஓம் ஸர்வதேவஸ்துதாயை நம:
ஓம் ஸௌம்யாயை நம:
ஓம் நமஸ்க்ருதாயை நம:
ஓம் ரக்தபீஜநிஹன்த்ர்யை நம:
ஓம் சாமுண்டா நம:
ஓம் முண்டகாம்பிகா நம:
ஓம் கால்தராத்ர்யை நம:
ஓம் ப்ரஹரணாயை நம:
ஓம் கல்தாதாராயை நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனா நம:
ஓம் வராரோஹா நம:
ஓம் வாக்தேவ்யை நம:
ஓம் வாராஹ்யை நம:
ஓம் வாரிஜாஸனா நம:
ஓம் சித்ராம்பராயை நம:
ஓம் சித்ரகன்தாயை நம:
ஓம் சித்ரமால்யவிபூஷிதா நம:
ஓம் கான்தாயை நம:
ஓம் காமப்ரதாயை நம:
ஓம் வன்த்யாயை நம:
ஓம் பாக்யதா நம:
ஓம் ஶ்வேதானநாயை நம:
ஓம் ரக்தமத்யாயை நம:
ஓம் த்விபுஜாயை நம:
ஓம் ஸுரபூஜிதாயை நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாயை நம:
ஓம் நீலஜங்காயை நம:
ஓம் சதுர்வர்கபலப்ரதாயை நம:
ஓம் ஸாம்ராஜ்ஜ்யை நம:
ஓம் ஶிவாத்மிகாயை நம:
ஓம் ஹம்ஸாஸனாயை நம:
ஓம் மஹாவித்யாயை நம:
ஓம் மன்த்ரவித்யாயை நம:
ஓம் ஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் மஹாஸரஸ்வத்யை நம:
ஓம் வித்யாயை நம:
ஓம் ஜ்ஞானைகதத்பராயை நம:
தொகுத்து வழங்கியவர்
ரா. ஹரிஷங்கர்

Write Your Comment