Bilvashtakam, Shiva Bilva Ashtakam

Bilvashtakam is a prayer dedicated to Lord Shiva. It is chanted while performing Shiva Abhishekam with Bilva Patra (Bell leaves).

Bilvashtakam is widely chanted during Maha Shivaratri Puja, Masa Shivaratri, Pradosha Shiva Puja, Arudra Darisanam (Arudra Mahotsavam), etc..

Chanting Bilvashtakam daily can make devotee free from all his sins. Lord Shiva blesses the devotee with eternal happiness and prosperity.

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam 1

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih .
Shivapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam 2

Darshanam bilvavruixasya sparshanam papanashanam
Aghorapapasamharam ekabilvam shivarpanam 3

Shaligrama shilamekam vipranam jatu charpayet
Somayagya mahapunyam ekabilvam shivarpanam 4

Dantikoti sahasrani vajapeya shatani cha
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam 5

Akhanda bilva patrena pujite nandikeshvare
Shudhyanti sarvapapebhyo ekabilvam shivarpanam 6

Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam
Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh 7

Laxmyastanuta utpannam mahadevasya cha priyamh
Bilvavruixam prayachchhami hyekabilvam shivarpanam 8

Mulato brahmarupaya madhyato vishnurupine
Agratah shivarupaya ekabilvam shivarpanam 9

Phalastuti:

Bilvashhtakamidam punyam yah patheth shivasannidhau.
Sarvapapa vinirmuktah shivalokamavapnuyath.

Leave a Comment.

66 Comments

 1. Www ashta bilwa shivarpanam kannada god song com

  Comment by Raajyashree at August 12, 2013 at 6:27 am
 2. Www eka belvam shivarpanam kannada god song com

  Comment by Shivanshi at August 4, 2013 at 9:15 am
 3. tredalam tregunakarm eka belvam sivarpanam kannada full song download

  Comment by Anemone at July 30, 2013 at 2:22 pm
 4. om tridalam trigunakaram – shiv bilvpatra mantra songs pk

  Comment by Chetna at July 28, 2013 at 8:34 am
 5. www svia bilva pathram sotharam song free download

  Comment by Vrisa at July 3, 2013 at 6:12 pm
 6. how to arpan bell patra to lord shiva

  Comment by Sudeepta at May 13, 2013 at 12:58 pm
 7. navagraha mantra adhi devata devata pdf download telugu

  Comment by Nimita at April 16, 2013 at 1:26 am
 8. free download bilva patra shivarpanam shiv stuti in sanskrit

  Comment by Pukhraj at April 15, 2013 at 3:07 pm
 9. lord shiva song eka bilvam shivarpanam in kannada language

  Comment by Vaman at March 16, 2013 at 6:03 pm
 10. download free trijalam trigunakaram stotrin pdf or dc

  Comment by Rasna at March 11, 2013 at 7:26 pm
 11. Yes! We will try to do it in coming days..

  Comment by Naveen Sanagala at February 24, 2012 at 12:51 pm
 12. IT WILL BE MORE BENEFICIAL IF THE VERSE IS POSTED WITH PHONETIC MARKS(LONG AND SHORT SYLLABLE MARKS)

  Comment by M.Meyyappan. at February 24, 2012 at 1:27 am