Bilvashtakam, Shiva Bilva Ashtakam

Bilvashtakam is a prayer dedicated to Lord Shiva. It is chanted while performing Shiva Abhishekam with Bilva Patra (Bell leaves).

Bilvashtakam is widely chanted during Maha Shivaratri Puja, Masa Shivaratri, Pradosha Shiva Puja, Arudra Darisanam (Arudra Mahotsavam), etc..

Chanting Bilvashtakam daily can make devotee free from all his sins. Lord Shiva blesses the devotee with eternal happiness and prosperity.

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam 1

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih .
Shivapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam 2

Darshanam bilvavruixasya sparshanam papanashanam
Aghorapapasamharam ekabilvam shivarpanam 3

Shaligrama shilamekam vipranam jatu charpayet
Somayagya mahapunyam ekabilvam shivarpanam 4

Dantikoti sahasrani vajapeya shatani cha
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam 5

Akhanda bilva patrena pujite nandikeshvare
Shudhyanti sarvapapebhyo ekabilvam shivarpanam 6

Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam
Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh 7

Laxmyastanuta utpannam mahadevasya cha priyamh
Bilvavruixam prayachchhami hyekabilvam shivarpanam 8

Mulato brahmarupaya madhyato vishnurupine
Agratah shivarupaya ekabilvam shivarpanam 9

Phalastuti:

Bilvashhtakamidam punyam yah patheth shivasannidhau.
Sarvapapa vinirmuktah shivalokamavapnuyath.

Write Your Comment

12 Comments

 1. M.Meyyappan. says:

  IT WILL BE MORE BENEFICIAL IF THE VERSE IS POSTED WITH PHONETIC MARKS(LONG AND SHORT SYLLABLE MARKS)

 2. Rasna says:

  download free trijalam trigunakaram stotrin pdf or dc

 3. Vaman says:

  lord shiva song eka bilvam shivarpanam in kannada language

 4. Pukhraj says:

  free download bilva patra shivarpanam shiv stuti in sanskrit

 5. Nimita says:

  navagraha mantra adhi devata devata pdf download telugu

 6. Sudeepta says:

  how to arpan bell patra to lord shiva

 7. Vrisa says:

  www svia bilva pathram sotharam song free download

 8. Chetna says:

  om tridalam trigunakaram – shiv bilvpatra mantra songs pk

 9. Anemone says:

  tredalam tregunakarm eka belvam sivarpanam kannada full song download

 10. Shivanshi says:

  Www eka belvam shivarpanam kannada god song com

 11. Raajyashree says:

  Www ashta bilwa shivarpanam kannada god song com