Vishakha Nakshatra stotram

Vishakha nakshatra stotram is a daily prayer for Visakha nakshatra natives to chant. VIshakha, also known as Visakam nakshatra or Visaakham Nakshatra, is the 16th of 27 nakshatrams in Hindu astrology. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives happiness, self confidence, and wealth for the natives of Visakha nakshatra. The natives of each padam or Charan of nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more meritorious.

Vishakha Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Sudhanva-Khandaparashur-Daruno Dravinapradah
Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah

Visaakam Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak
Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam

Visakha stotram for 3rd Padam or Charan:

Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah
Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah

Vishakha Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah
Shrivasta-Vakshah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah

Write Your Comment

1 Comments

  1. midhun says:

    At what time should we chant these stoteas?