Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram in Telugu

మునిరువాచ కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ | శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర || 1 || బ్రహ్మోవాచ దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే | అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల || 2 || మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణమ్ | మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి || 3 || విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమమ్ | సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయమ్ || 4 || సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదమ్ | తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం […]

Sree Durga Sahasra Nama Stotram in Telugu

|| అథ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామస్తోత్రమ్ || నారద ఉవాచ – కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో | సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ || 1|| గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా | మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి || 2|| స్కంద ఉవాచ – శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా | యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ || 3|| మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ | మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా || 4|| […]

Sree Lalita Sahasra Namavali in Telugu

అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ | అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ || ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ | సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ || సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ || అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః | ఓం శ్రీమహారాఙ్ఞై నమః | ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 2

సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టమశ్రుపూర్ణాకులేక్షణమ్ | విషీదంతమిదం వాక్యమువాచ మధుసూదనః || 1 || శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వా కశ్మలమిదం విషమే సముపస్థితమ్ | అనార్యజుష్టమస్వర్గ్యమకీర్తికరమర్జున || 2 || క్లైబ్యం మా స్మ గమః పార్థ నైతత్త్వయ్యుపపద్యతే | క్షుద్రం హృదయదౌర్బల్యం త్యక్త్వోత్తిష్ఠ పరంతప || 3 || అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మమహం సాంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన | ఇషుభిః ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హావరిసూదన || 4 || గురూనహత్వా హి మహానుభావాన్శ్రేయో భోక్తుం […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 3

అర్జున ఉవాచ జ్యాయసీ చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన | తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ || 1 || వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే | తదేకం వద నిశ్చిత్య యేన శ్రేయో‌உహమాప్నుయామ్ || 2 || శ్రీభగవానువాచ లోకే‌உస్మింద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయానఘ | ఙ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినామ్ || 3 || న కర్మణామనారంభాన్నైష్కర్మ్యం పురుషో‌உశ్నుతే | న చ సంన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్ఛతి || 4 […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 4

శ్రీభగవానువాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయమ్ | వివస్వాన్మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే‌உబ్రవీత్ || 1 || ఏవం పరంపరాప్రాప్తమిమం రాజర్షయో విదుః | స కాలేనేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప || 2 || స ఏవాయం మయా తే‌உద్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః | భక్తో‌உసి మే సఖా చేతి రహస్యం హ్యేతదుత్తమమ్ || 3 || అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః | కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 5

అర్జున ఉవాచ సంన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి | యచ్ఛ్రేయ ఏతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితమ్ || 1 || శ్రీభగవానువాచ సంన్యాసః కర్మయోగశ్చ నిఃశ్రేయసకరావుభౌ | తయోస్తు కర్మసంన్యాసాత్కర్మయోగో విశిష్యతే || 2 || ఙ్ఞేయః స నిత్యసంన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి | నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ప్రముచ్యతే || 3 || సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః | ఏకమప్యాస్థితః సమ్యగుభయోర్విందతే ఫలమ్ || […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 6

శ్రీభగవానువాచ అనాశ్రితః కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః | స సంన్యాసీ చ యోగీ చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః || 1 || యం సంన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ | న హ్యసంన్యస్తసంకల్పో యోగీ భవతి కశ్చన || 2 || ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే | యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే || 3 || యదా హి నేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే | సర్వసంకల్పసంన్యాసీ యోగారూఢస్తదోచ్యతే || 4 […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 7

శ్రీభగవానువాచ మయ్యాసక్తమనాః పార్థ యోగం యుంజన్మదాశ్రయః | అసంశయం సమగ్రం మాం యథా ఙ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు || 1 || ఙ్ఞానం తే‌உహం సవిఙ్ఞానమిదం వక్ష్యామ్యశేషతః | యజ్ఙ్ఞాత్వా నేహ భూయో‌உన్యజ్ఙ్ఞాతవ్యమవశిష్యతే || 2 || మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే | యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్త్వతః || 3 || భూమిరాపో‌உనలో వాయుః ఖం మనో బుద్ధిరేవ చ | అహంకార ఇతీయం మే భిన్నా ప్రకృతిరష్టధా || 4 || అపరేయమితస్త్వన్యాం […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 8

అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ | అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే || 1 || అధియఙ్ఞః కథం కో‌உత్ర దేహే‌உస్మిన్మధుసూదన | ప్రయాణకాలే చ కథం ఙ్ఞేయో‌உసి నియతాత్మభిః || 2 || శ్రీభగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో‌உధ్యాత్మముచ్యతే | భూతభావోద్భవకరో విసర్గః కర్మసంఙ్ఞితః || 3 || అధిభూతం క్షరో భావః పురుషశ్చాధిదైవతమ్ | అధియఙ్ఞో‌உహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాం వర || 4 || అంతకాలే […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 9

శ్రీభగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే | ఙ్ఞానం విఙ్ఞానసహితం యజ్ఙ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే‌உశుభాత్ || 1 || రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమమ్ | ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయమ్ || 2 || అశ్రద్దధానాః పురుషా ధర్మస్యాస్య పరంతప | అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యుసంసారవర్త్మని || 3 || మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా | మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వవస్థితః || 4 || న చ మత్స్థాని భూతాని పశ్య […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 10

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 10 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 10 in Telugu. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. శ్రీభగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 11

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 11 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 11 in Telugu. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మసంఙ్ఞితమ్ | […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 12

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 12 lyrics. Here you can find the text of Bhagvad Gita Chapter 12 in Telugu. Bhagvad Gita Bhagvad Gita or simply know as Gita is the Hindu sacred scripture and considered as one of the important scriptures in the history of literature and philosophy. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే | […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 13

శ్రీభగవానువాచ ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే | ఏతద్యో వేత్తి తం ప్రాహుః క్షేత్రఙ్ఞ ఇతి తద్విదః || 1 || క్షేత్రఙ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వక్షేత్రేషు భారత | క్షేత్రక్షేత్రఙ్ఞయోర్ఙ్ఞానం యత్తజ్ఙ్ఞానం మతం మమ || 2 || తత్క్షేత్రం యచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్ | స చ యో యత్ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన మే శృణు || 3 || ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధైః పృథక్ | బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితైః || […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 14

శ్రీభగవానువాచ పరం భూయః ప్రవక్ష్యామి ఙ్ఞానానాం ఙ్ఞానముత్తమమ్ | యజ్ఙ్ఞాత్వా మునయః సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతాః || 1 || ఇదం ఙ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమాగతాః | సర్గే‌உపి నోపజాయంతే ప్రలయే న వ్యథంతి చ || 2 || మమ యోనిర్మహద్బ్రహ్మ తస్మిన్గర్భం దధామ్యహమ్ | సంభవః సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత || 3 || సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః | తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోనిరహం బీజప్రదః పితా || […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 15

శ్రీభగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధఃశాఖమశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయమ్ | ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్ || 1 || అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయప్రవాలాః | అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే || 2 || న రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠా | అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలమసంగశస్త్రేణ దృఢేన ఛిత్త్వా || 3 || తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్గతా న నివర్తంతి భూయః | తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 16

శ్రీభగవానువాచ అభయం సత్త్వసంశుద్ధిర్ఙ్ఞానయోగవ్యవస్థితిః | దానం దమశ్చ యఙ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ || 1 || అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగః శాంతిరపైశునమ్ | దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ || 2 || తేజః క్షమా ధృతిః శౌచమద్రోహో నాతిమానితా | భవంతి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత || 3 || దంభో దర్పో‌உభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ | అఙ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీమ్ || 4 || దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా | మా […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 17

అర్జున ఉవాచ యే శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః | తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్త్వమాహో రజస్తమః || 1 || శ్రీభగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా | సాత్త్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు || 2 || సత్త్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత | శ్రద్ధామయో‌உయం పురుషో యో యచ్ఛ్రద్ధః స ఏవ సః || 3 || యజంతే సాత్త్వికా దేవాన్యక్షరక్షాంసి రాజసాః […]

Bhagavad Gita in Telugu – Chapter 18

అర్జున ఉవాచ సంన్యాసస్య మహాబాహో తత్త్వమిచ్ఛామి వేదితుమ్ | త్యాగస్య చ హృషీకేశ పృథక్కేశినిషూదన || 1 || శ్రీభగవానువాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సంన్యాసం కవయో విదుః | సర్వకర్మఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః || 2 || త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః | యఙ్ఞదానతపఃకర్మ న త్యాజ్యమితి చాపరే || 3 || నిశ్చయం శృణు మే తత్ర త్యాగే భరతసత్తమ | త్యాగో హి పురుషవ్యాఘ్ర త్రివిధః సంప్రకీర్తితః || 4 || […]