Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Malayalam

നതേതരാതി ഭീകരം നവോദിതാര്ക ഭാസ്വരമ് | നമത്സുരാരി നിര്ജരം നതാധികാപദുദ്ഢരമ് | സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരമ് | മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരന്തരമ് || 2 || സമസ്ത ലോക ശങ്കരം നിരസ്ത ദൈത്യ കുഞ്ജരമ് | ദരേതരോദരം വരം വരേഭ വക്ത്രമക്ഷരമ് | കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരമ് | മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരമ് || 3 || അകിഞ്ചനാര്തി മാര്ജനം ചിരന്തനോക്തി ഭാജനമ് | പുരാരി പൂര്വ നന്ദനം സുരാരി ഗര്വ […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Hindi

नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् । नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् । महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम् ॥ २ ॥ समस्त लोक शंकरं निरस्त दैत्य कुंजरम् । दरेतरोदरं वरं वरेभ वक्त्रमक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् । मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ ३ ॥ अकिंचनार्ति मार्जनं चिरंतनोक्ति भाजनम् । पुरारि पूर्व नंदनं सुरारि गर्व […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Bengali

নতেতরাতি ভীকরং নবোদিতার্ক ভাস্বরম | নমত্সুরারি নির্জরং নতাধিকাপদুদ্ঢরম | সুরেশ্বরং নিধীশ্বরং গজেশ্বরং গণেশ্বরম | মহেশ্বরং তমাশ্রয়ে পরাত্পরং নিরন্তরম || 2 || সমস্ত লোক শঙ্করং নিরস্ত দৈত্য় কুঞ্জরম | দরেতরোদরং বরং বরেভ বক্ত্রমক্ষরম | কৃপাকরং ক্ষমাকরং মুদাকরং য়শস্করম | মনস্করং নমস্কৃতাং নমস্করোমি ভাস্বরম || 3 || অকিঞ্চনার্তি মার্জনং চিরন্তনোক্তি ভাজনম | পুরারি পূর্ব নন্দনং সুরারি গর্ব […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Gujarati

નતેતરાતિ ભીકરં નવોદિતાર્ક ભાસ્વરમ | નમત્સુરારિ નિર્જરં નતાધિકાપદુદ્ઢરમ | સુરેશ્વરં નિધીશ્વરં ગજેશ્વરં ગણેશ્વરમ | મહેશ્વરં તમાશ્રયે પરાત્પરં નિરન્તરમ || 2 || સમસ્ત લોક શઙ્કરં નિરસ્ત દૈત્ય કુઞ્જરમ | દરેતરોદરં વરં વરેભ વક્ત્રમક્ષરમ | કૃપાકરં ક્ષમાકરં મુદાકરં યશસ્કરમ | મનસ્કરં નમસ્કૃતાં નમસ્કરોમિ ભાસ્વરમ || 3 || અકિઞ્ચનાર્તિ માર્જનં ચિરન્તનોક્તિ ભાજનમ | પુરારિ પૂર્વ નન્દનં સુરારિ ગર્વ […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Oriya

ନତେତରାତି ଭୀକରଂ ନଵୋଦିତାର୍କ ଭାସ୍ଵରମ | ନମତ୍ସୁରାରି ନିର୍ଜରଂ ନତାଧିକାପଦୁଦ୍ଢରମ | ସୁରେଶ୍ଵରଂ ନିଧୀଶ୍ଵରଂ ଗଜେଶ୍ଵରଂ ଗଣେଶ୍ଵରମ | ମହେଶ୍ଵରଂ ତମାଶ୍ରୟେ ପରାତ୍ପରଂ ନିରନ୍ତରମ || 2 || ସମସ୍ତ ଲୋକ ଶଙ୍କରଂ ନିରସ୍ତ ଦୈତ୍ୟ କୁଞ୍ଜରମ | ଦରେତରୋଦରଂ ଵରଂ ଵରେଭ ଵକ୍ତ୍ରମକ୍ଷରମ | କୃପାକରଂ କ୍ଷମାକରଂ ମୁଦାକରଂ ୟଶସ୍କରମ | ମନସ୍କରଂ ନମସ୍କୃତାଂ ନମସ୍କରୋମି ଭାସ୍ଵରମ || 3 || ଅକିଞ୍ଚନାର୍ତି ମାର୍ଜନଂ ଚିରନ୍ତନୋକ୍ତି ଭାଜନମ | ପୁରାରି ପୂର୍ଵ ନନ୍ଦନଂ ସୁରାରି ଗର୍ଵ […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Kannada

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಮ್ | ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಢರಮ್ | ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ | ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ || 2 || ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಮ್ | ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭ ವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ | ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ | ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ || 3 || ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಮ್ | ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in English

natEtaraati bheekaraM navOditaarka bhaasvaram | namatsuraari nirjaraM nataadhikaapadudDharam | surESvaraM nidheeSvaraM gajESvaraM gaNESvaram | mahESvaraM tamaaSrayE paraatparaM nirantaram || 2 || samasta lOka SankaraM nirasta daitya kunjaram | darEtarOdaraM varaM varEbha vaktramakSharam | kRupaakaraM kShamaakaraM mudaakaraM yaSaskaram | manaskaraM namaskRutaaM namaskarOmi bhaasvaram || 3 || akinchanaarti maarjanaM chirantanOkti bhaajanam | puraari poorva nandanaM suraari garva […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Tamil

ரசன: ஆதி ஶம்கராசார்ய னதேதராதி பீகரம் னவோதிதார்க பாஸ்வரம் | னமத்ஸுராரி னிர்ஜரம் னதாதிகாபதுத்டரம் | ஸுரேஶ்வரம் னிதீஶ்வரம் கஜேஶ்வரம் கணேஶ்வரம் | மஹேஶ்வரம் தமாஶ்ரயே பராத்பரம் னிரன்தரம் || 2 || ஸமஸ்த லோக ஶங்கரம் னிரஸ்த தைத்ய குஞ்ஜரம் | தரேதரோதரம் வரம் வரேப வக்த்ரமக்ஷரம் | க்றுபாகரம் க்ஷமாகரம் முதாகரம் யஶஸ்கரம் | மனஸ்கரம் னமஸ்க்றுதாம் னமஸ்கரோமி பாஸ்வரம் || 3 || அகிஞ்சனார்தி மார்ஜனம் சிரன்தனோக்தி பாஜனம் | புராரி பூர்வ னன்தனம் […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Telugu

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్ | నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ | సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరమ్ | మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ || 2 || సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరమ్ | దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ | కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరమ్ | మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ || 3 || అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనమ్ | పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ […]

Sree Maha Ganesha Pancharatnam in Sanskrit

नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् । नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् । सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् । महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ 2 ॥ समस्त लोक शङ्करं निरस्त दैत्य कुञ्जरम् । दरेतरोदरं वरं वरेभ वक्त्रमक्षरम् । कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् । मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ 3 ॥ अकिञ्चनार्ति मार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम् । पुरारि पूर्व नन्दनं सुरारि गर्व […]