Sarvari Nama Samvatsaram | 2020-2021 Hindu Year | Sharvari Nama Samvatsara

Sarvari Nama Samvatsaram marks the Hindu Year 2020-2021. It is the 34th year in 60-year Hindu calendar cycle (Prabhavaadi). This Sarvari Nama Samvatsaram marks the 1955885121st year of the creation (Srushyadhi Gatha Saurabdha), 5121st year of Kaliyuga Shatabdha, 2077th year in Vikram Samvat abdha,1942nd year of Shalivahana Shaka Abdha, 2091-2092 year of Sri Aadi Shankaracharya […]