Panchamruta Snanam in Hindi

क्षीराभिषेकं आप्या॑यस्व॒ समे॑तु ते वि॒श्वत॑स्सोम॒वृष्णि॑यम् । भवा॒वाज॑स्य संग॒धे ॥ क्षीरेण स्नपयामि ॥ दध्याभिषेकं द॒धि॒क्रावण्णो॑ अ॒कारिषं॒ जि॒ष्णोरश्व॑स्य वा॒जिनः॑ । सु॒र॒भिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षितारिषत् ॥ दध्ना स्नपयामि ॥ आज्याभिषेकं शु॒क्रम॑सि॒ ज्योति॑रसि॒ तेजो॑‌உसि दे॒वोवस्स॑वितो॒त्पु॑ना॒ त्वच्छि॑द्रेण प॒वित्रे॑ण॒ वसो॒ स्सूर्य॑स्य र॒श्मिभिः॑ ॥ आज्येन स्नपयामि ॥ मधु अभिषेकं मधु॒वाता॑ ऋतायते मधु॒क्षरंति॒ सिंध॑वः । माध्वी॓र्नस्स॒ंत्वोष॑धीः । मधु॒नक्त॑ मु॒तोषसि॒ मधु॑म॒त्पार्थि॑व॒ग्ं॒ रजः॑ । मधु॒द्यौर॑स्तु नः […]

Panchamruta Snanam in Bengali

ক্ষীরাভিষেকং আপ্য়া’য়স্ব সমে’তু তে বিশ্বত’স্সোমবৃষ্ণি’য়ম | ভবাবাজ’স্য় সংগধে || ক্ষীরেণ স্নপয়ামি || দধ্য়াভিষেকং দধিক্রাবণ্ণো’ অকারিষং জিষ্ণোরশ্ব’স্য় বাজিনঃ’ | সুরভিনো মুখা’করত্প্রণ আয়ূগং’ষিতারিষত || দধ্না স্নপয়ামি || আজ্য়াভিষেকং শুক্রম’সি জ্য়োতি’রসি তেজো’‌உসি দেবোবস্স’বিতোত্পু’না ত্বচ্ছি’দ্রেণ পবিত্রে’ণ বসো স্সূর্য়’স্য় রশ্মিভিঃ’ || আজ্য়েন স্নপয়ামি || মধু অভিষেকং মধুবাতা’ ঋতায়তে মধুক্ষরংতি সিংধ’বঃ | মাধ্বী”র্নস্সংত্বোষ’ধীঃ | মধুনক্ত’ মুতোষসি মধু’মত্পার্থি’বগং রজঃ’ | মধুদ্য়ৌর’স্তু নঃ […]

Panchamruta Snanam in Oriya

କ୍ଷୀରାଭିଷେକଂ ଆପ୍ୟା’ୟସ୍ଵ ସମେ’ତୁ ତେ ଵିଶ୍ଵତ’ସ୍ସୋମଵୃଷ୍ଣି’ୟମ | ଭଵାଵାଜ’ସ୍ୟ ସଂଗଧେ || କ୍ଷୀରେଣ ସ୍ନପୟାମି || ଦଧ୍ୟାଭିଷେକଂ ଦଧିକ୍ରାଵଣ୍ଣୋ’ ଅକାରିଷଂ ଜିଷ୍ଣୋରଶ୍ଵ’ସ୍ୟ ଵାଜିନଃ’ | ସୁରଭିନୋ ମୁଖା’କରତ୍ପ୍ରଣ ଆୟୂଗଂ’ଷିତାରିଷତ || ଦଧ୍ନା ସ୍ନପୟାମି || ଆଜ୍ୟାଭିଷେକଂ ଶୁକ୍ରମ’ସି ଜ୍ୟୋତି’ରସି ତେଜୋ’‌உସି ଦେଵୋଵସ୍ସ’ଵିତୋତ୍ପୁ’ନା ତ୍ଵଚ୍ଛି’ଦ୍ରେଣ ପଵିତ୍ରେ’ଣ ଵସୋ ସ୍ସୂର୍ୟ’ସ୍ୟ ରଶ୍ମିଭିଃ’ || ଆଜ୍ୟେନ ସ୍ନପୟାମି || ମଧୁ ଅଭିଷେକଂ ମଧୁଵାତା’ ଋତାୟତେ ମଧୁକ୍ଷରଂତି ସିଂଧ’ଵଃ | ମାଧ୍ଵୀ”ର୍ନସ୍ସଂତ୍ଵୋଷ’ଧୀଃ | ମଧୁନକ୍ତ’ ମୁତୋଷସି ମଧୁ’ମତ୍ପାର୍ଥି’ଵଗଂ ରଜଃ’ | ମଧୁଦ୍ୟୌର’ସ୍ତୁ ନଃ […]

Panchamruta Snanam in Gujarati

ક્ષીરાભિષેકં આપ્યા’યસ્વ સમે’તુ તે વિશ્વત’સ્સોમવૃષ્ણિ’યમ | ભવાવાજ’સ્ય સંગધે || ક્ષીરેણ સ્નપયામિ || દધ્યાભિષેકં દધિક્રાવણ્ણો’ અકારિષં જિષ્ણોરશ્વ’સ્ય વાજિનઃ’ | સુરભિનો મુખા’કરત્પ્રણ આયૂગં’ષિતારિષત || દધ્ના સ્નપયામિ || આજ્યાભિષેકં શુક્રમ’સિ જ્યોતિ’રસિ તેજો’‌உસિ દેવોવસ્સ’વિતોત્પુ’ના ત્વચ્છિ’દ્રેણ પવિત્રે’ણ વસો સ્સૂર્ય’સ્ય રશ્મિભિઃ’ || આજ્યેન સ્નપયામિ || મધુ અભિષેકં મધુવાતા’ ઋતાયતે મધુક્ષરંતિ સિંધ’વઃ | માધ્વી”ર્નસ્સંત્વોષ’ધીઃ | મધુનક્ત’ મુતોષસિ મધુ’મત્પાર્થિ’વગં રજઃ’ | મધુદ્યૌર’સ્તુ નઃ […]

Panchamruta Snanam in Malayalam

ക്ഷീരാഭിഷേകം ആപ്യാ’യസ്വ സമേ’തു തേ വിശ്വത’സ്സോമവൃഷ്ണി’യമ് | ഭവാവാജ’സ്യ സംഗധേ || ക്ഷീരേണ സ്നപയാമി || ദധ്യാഭിഷേകം ദധിക്രാവണ്ണോ’ അകാരിഷം ജിഷ്ണോരശ്വ’സ്യ വാജിനഃ’ | സുരഭിനോ മുഖാ’കരത്പ്രണ ആയൂഗ്ം’ഷിതാരിഷത് || ദധ്നാ സ്നപയാമി || ആജ്യാഭിഷേകം ശുക്രമ’സി ജ്യോതി’രസി തേജോ’‌உസി ദേവോവസ്സ’വിതോത്പു’നാ ത്വച്ഛി’ദ്രേണ പവിത്രേ’ണ വസോ സ്സൂര്യ’സ്യ രശ്മിഭിഃ’ || ആജ്യേന സ്നപയാമി || മധു അഭിഷേകം മധുവാതാ’ ഋതായതേ മധുക്ഷരംതി സിംധ’വഃ | മാധ്വീ’ര്നസ്സംത്വോഷ’ധീഃ | മധുനക്ത’ മുതോഷസി മധു’മത്പാര്ഥി’വഗ്ം രജഃ’ | മധുദ്യൗര’സ്തു നഃ […]

Panchamruta Snanam in Kannada

ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕಂ ಆಪ್ಯಾ’ಯಸ್ವ ಸಮೇ’ತು ತೇ ವಿಶ್ವತ’ಸ್ಸೋಮವೃಷ್ಣಿ’ಯಮ್ | ಭವಾವಾಜ’ಸ್ಯ ಸಂಗಧೇ || ಕ್ಷೀರೇಣ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ದಧ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ ದಧಿಕ್ರಾವಣ್ಣೋ’ ಅಕಾರಿಷಂ ಜಿಷ್ಣೋರಶ್ವ’ಸ್ಯ ವಾಜಿನಃ’ | ಸುರಭಿನೋ ಮುಖಾ’ಕರತ್ಪ್ರಣ ಆಯೂಗ್‍ಮ್’ಷಿತಾರಿಷತ್ || ದಧ್ನಾ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ಆಜ್ಯಾಭಿಷೇಕಂ ಶುಕ್ರಮ’ಸಿ ಜ್ಯೋತಿ’ರಸಿ ತೇಜೋ’‌உಸಿ ದೇವೋವಸ್ಸ’ವಿತೋತ್ಪು’ನಾ ತ್ವಚ್ಛಿ’ದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇ’ಣ ವಸೋ ಸ್ಸೂರ್ಯ’ಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ’ || ಆಜ್ಯೇನ ಸ್ನಪಯಾಮಿ || ಮಧು ಅಭಿಷೇಕಂ ಮಧುವಾತಾ’ ಋತಾಯತೇ ಮಧುಕ್ಷರಂತಿ ಸಿಂಧ’ವಃ | ಮಾಧ್ವೀ”ರ್ನಸ್ಸಂತ್ವೋಷ’ಧೀಃ | ಮಧುನಕ್ತ’ ಮುತೋಷಸಿ ಮಧು’ಮತ್ಪಾರ್ಥಿ’ವಗ್ಂ ರಜಃ’ | ಮಧುದ್ಯೌರ’ಸ್ತು ನಃ […]

Panchamruta Snanam in Tamil

க்ஷீராபிஷேகம் ஆப்யா’யஸ்வ ஸமே’து தே விஶ்வத’ஸ்ஸோமவ்றுஷ்ணி’யம் | பவாவாஜ’ஸ்ய ஸம்கதே || க்ஷீரேண ஸ்னபயாமி || தத்யாபிஷேகம் ததிக்ராவண்ணோ’ அகாரிஷம் ஜிஷ்ணோரஶ்வ’ஸ்ய வாஜினஃ’ | ஸுரபினோ முகா’கரத்ப்ரண ஆயூக்ம்’ஷிதாரிஷத் || தத்னா ஸ்னபயாமி || ஆஜ்யாபிஷேகம் ஶுக்ரம’ஸி ஜ்யோதி’ரஸி தேஜோ’‌உஸி தேவோவஸ்ஸ’விதோத்பு’னா த்வச்சி’த்ரேண பவித்ரே’ண வஸோ ஸ்ஸூர்ய’ஸ்ய ரஶ்மிபிஃ’ || ஆஜ்யேன ஸ்னபயாமி || மது அபிஷேகம் மதுவாதா’ றுதாயதே மதுக்ஷரம்தி ஸிம்த’வஃ | மாத்வீ”ர்னஸ்ஸம்த்வோஷ’தீஃ | மதுனக்த’ முதோஷஸி மது’மத்பார்தி’வக்ம் ரஜஃ’ | மதுத்யௌர’ஸ்து னஃ […]

Panchamruta Snanam in English

kSheeraabhiShEkaM aapyaa’yasva samE’tu tE viSvata’ssOmavRuShNi’yam | bhavaavaaja’sya saMgadhE || kSheerENa snapayaami || dadhyaabhiShEkaM dadhikraavaNNO’ akaariShaM jiShNOraSva’sya vaajina’H | surabhinO mukhaa’karatpraNa aayoog’MShitaariShat || dadhnaa snapayaami || aajyaabhiShEkaM Sukrama’si jyOti’rasi tEjO’si dEvOvassa’vitOtpu’naa tvacChi’drENa pavitrE’Na vasO ssoorya’sya raSmibhi’H || aajyEna snapayaami || madhu abhiShEkaM madhuvaataa’ RutaayatE madhukSharaMti siMdha’vaH | maadhvee”rnassaMtvOSha’dheeH | madhunakta’ mutOShasi madhu’matpaarthi’vagM raja’H | madhudyaura’stu naH […]

Panchamruta Snanam in Telugu

క్షీరాభిషేకం ఆప్యా’యస్వ సమే’తు తే విశ్వత’స్సోమవృష్ణి’యమ్ | భవావాజ’స్య సంగధే || క్షీరేణ స్నపయామి || దధ్యాభిషేకం దధిక్రావణ్ణో’ అకారిషం జిష్ణోరశ్వ’స్య వాజినః’ | సురభినో ముఖా’కరత్ప్రణ ఆయూగ్‍మ్’షితారిషత్ || దధ్నా స్నపయామి || ఆజ్యాభిషేకం శుక్రమ’సి జ్యోతి’రసి తేజో’‌உసి దేవోవస్స’వితోత్పు’నా త్వచ్ఛి’ద్రేణ పవిత్రే’ణ వసో స్సూర్య’స్య రశ్మిభిః’ || ఆజ్యేన స్నపయామి || మధు అభిషేకం మధువాతా’ ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధ’వః | మాధ్వీ”ర్నస్సంత్వోష’ధీః | మధునక్త’ ముతోషసి మధు’మత్పార్థి’వగ్ం రజః’ | మధుద్యౌర’స్తు నః […]

Panchamruta Snanam in Sanskrit

क्षीराभिषेकं आप्या॑यस्व॒ समे॑तु ते वि॒श्वत॑स्सोम॒वृष्णि॑यम् । भवा॒वाज॑स्य सङ्ग॒धे ॥ क्षीरेण स्नपयामि ॥ दध्याभिषेकं द॒धि॒क्रावण्णो॑ अ॒कारिषं॒ जि॒ष्णोरश्व॑स्य वा॒जिनः॑ । सु॒र॒भिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षितारिषत् ॥ दध्ना स्नपयामि ॥ आज्याभिषेकं शु॒क्रम॑सि॒ ज्योति॑रसि॒ तेजो॑‌உसि दे॒वोवस्स॑वितो॒त्पु॑ना॒ त्वच्छि॑द्रेण प॒वित्रे॑ण॒ वसो॒ स्सूर्य॑स्य र॒श्मिभिः॑ ॥ आज्येन स्नपयामि ॥ मधु अभिषेकं मधु॒वाता॑ ऋतायते मधु॒क्षरन्ति॒ सिन्ध॑वः । माध्वी॓र्नस्स॒न्त्वोष॑धीः । मधु॒नक्त॑ मु॒तोषसि॒ मधु॑म॒त्पार्थि॑व॒ग्ं॒ रजः॑ । मधु॒द्यौर॑स्तु नः […]