Lingashtakam in Malayalam

ബ്രഹ്മമുരാരി സുരാര്ചിത ലിങ്ഗം നിര്മലഭാസിത ശോഭിത ലിങ്ഗമ് | ജന്മജ ദുഃഖ വിനാശക ലിങ്ഗം തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 1 || ദേവമുനി പ്രവരാര്ചിത ലിങ്ഗം കാമദഹന കരുണാകര ലിങ്ഗമ് | രാവണ ദര്പ വിനാശന ലിങ്ഗം തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 2 || സര്വ സുഗംധ സുലേപിത ലിങ്ഗം ബുദ്ധി വിവര്ധന കാരണ ലിങ്ഗമ് | സിദ്ധ സുരാസുര വംദിത ലിങ്ഗം തത്-പ്രണമാമി സദാശിവ ലിങ്ഗമ് || 3 || കനക മഹാമണി […]

Lingashtakam in Hindi

ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिंगं निर्मलभासित शोभित लिंगम् । जन्मज दुःख विनाशक लिंगं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिंगम् ॥ १ ॥ देवमुनि प्रवरार्चित लिंगं कामदहन करुणाकर लिंगम् । रावण दर्प विनाशन लिंगं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिंगम् ॥ २ ॥ सर्व सुगंध सुलेपित लिंगं बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम् । सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिंगम् ॥ ३ ॥ कनक महामणि […]

Lingashtakam in Bengali

ব্রহ্মমুরারি সুরার্চিত লিঙ্গং নির্মলভাসিত শোভিত লিঙ্গম | জন্মজ দুঃখ বিনাশক লিঙ্গং তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 1 || দেবমুনি প্রবরার্চিত লিঙ্গং কামদহন করুণাকর লিঙ্গম | রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গং তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 2 || সর্ব সুগংধ সুলেপিত লিঙ্গং বুদ্ধি বিবর্ধন কারণ লিঙ্গম | সিদ্ধ সুরাসুর বংদিত লিঙ্গং তত-প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম || 3 || কনক মহামণি […]

Lingashtakam in Oriya

ବ୍ରହ୍ମମୁରାରି ସୁରାର୍ଚିତ ଲିଙ୍ଗଂ ନିର୍ମଲଭାସିତ ଶୋଭିତ ଲିଙ୍ଗମ | ଜନ୍ମଜ ଦୁଃଖ ଵିନାଶକ ଲିଙ୍ଗଂ ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିଵ ଲିଙ୍ଗମ || 1 || ଦେଵମୁନି ପ୍ରଵରାର୍ଚିତ ଲିଙ୍ଗଂ କାମଦହନ କରୁଣାକର ଲିଙ୍ଗମ | ରାଵଣ ଦର୍ପ ଵିନାଶନ ଲିଙ୍ଗଂ ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିଵ ଲିଙ୍ଗମ || 2 || ସର୍ଵ ସୁଗଂଧ ସୁଲେପିତ ଲିଙ୍ଗଂ ବୁଦ୍ଧି ଵିଵର୍ଧନ କାରଣ ଲିଙ୍ଗମ | ସିଦ୍ଧ ସୁରାସୁର ଵଂଦିତ ଲିଙ୍ଗଂ ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିଵ ଲିଙ୍ଗମ || 3 || କନକ ମହାମଣି […]

Lingashtakam in Kannada

ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ | ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಂ ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 1 || ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಮ್ | ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಂ ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 2 || ಸರ್ವ ಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಂ ಬುದ್ಧಿ ವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಮ್ | ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಂ ತತ್-ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ || 3 || ಕನಕ ಮಹಾಮಣಿ […]

Lingashtakam in Tamil

ப்ரஹ்மமுராரி ஸுரார்சித லிங்கம் னிர்மலபாஸித ஶோபித லிங்கம் | ஜன்மஜ துஃக வினாஶக லிங்கம் தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 1 || தேவமுனி ப்ரவரார்சித லிங்கம் காமதஹன கருணாகர லிங்கம் | ராவண தர்ப வினாஶன லிங்கம் தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 2 || ஸர்வ ஸுகம்த ஸுலேபித லிங்கம் புத்தி விவர்தன காரண லிங்கம் | ஸித்த ஸுராஸுர வம்தித லிங்கம் தத்-ப்ரணமாமி ஸதாஶிவ லிங்கம் || 3 || கனக மஹாமணி […]

Lingashtakam in Gujarati

બ્રહ્મમુરારિ સુરાર્ચિત લિઙ્ગં નિર્મલભાસિત શોભિત લિઙ્ગમ | જન્મજ દુઃખ વિનાશક લિઙ્ગં તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 1 || દેવમુનિ પ્રવરાર્ચિત લિઙ્ગં કામદહન કરુણાકર લિઙ્ગમ | રાવણ દર્પ વિનાશન લિઙ્ગં તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 2 || સર્વ સુગંધ સુલેપિત લિઙ્ગં બુદ્ધિ વિવર્ધન કારણ લિઙ્ગમ | સિદ્ધ સુરાસુર વંદિત લિઙ્ગં તત-પ્રણમામિ સદાશિવ લિઙ્ગમ || 3 || કનક મહામણિ […]

Lingashtakam in English

brahmamuraari suraarchita lingaM nirmalabhaasita SObhita lingam | janmaja duHkha vinaaSaka lingaM tat-praNamaami sadaaSiva lingam || 1 || dEvamuni pravaraarchita lingaM kaamadahana karuNaakara lingam | raavaNa darpa vinaaSana lingaM tat-praNamaami sadaaSiva lingam || 2 || sarva sugaMdha sulEpita lingaM buddhi vivardhana kaaraNa lingam | siddha suraasura vaMdita lingaM tat-praNamaami sadaaSiva lingam || 3 || kanaka mahaamaNi […]

Lingashtakam in Telugu

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగమ్ | జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 1 || దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం కామదహన కరుణాకర లింగమ్ | రావణ దర్ప వినాశన లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 2 || సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగమ్ | సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం తత్-ప్రణమామి సదాశివ లింగమ్ || 3 || కనక మహామణి […]

Lingashtakam in Sanskrit

ब्रह्ममुरारि सुरार्चित लिङ्गं निर्मलभासित शोभित लिङ्गम् । जन्मज दुःख विनाशक लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 1 ॥ देवमुनि प्रवरार्चित लिङ्गं कामदहन करुणाकर लिङ्गम् । रावण दर्प विनाशन लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 2 ॥ सर्व सुगन्ध सुलेपित लिङ्गं बुद्धि विवर्धन कारण लिङ्गम् । सिद्ध सुरासुर वन्दित लिङ्गं तत्-प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम् ॥ 3 ॥ कनक महामणि […]