Saptamatrika Navratri, Sharad Navratri Puja of Seven Divine Mothers

Saptamatrika Navratri is the 10-day festival to worship Saptamatrakas – Seven Divine mothers. During Sharad Navratri, saptamatrakas along with dwarapalaka devatas are worshipped in Tamil Nadu. In 2020, Saptamatraka Navratri along with Durga Saran Navaratri begins on October 17 and ends on October 25-26. Brahmi (Brahmani), Maheshwari, Kaumari, Vaishnavi, Varahi, Indrani, Chamundi, Vajreshwari, etc are […]