Padmavathi Karthika Brahmotsavam 2022 | Tiruchanur Padmavati Ammavari Karteeka Brahmotsavalu

Padmavathi Ammavari karthika Brahmotsavam are held during Kartika masam in Tiruchanur temple dedicated to Goddess Padmavati. In 2022, Padmavati Devi Kartika brahmotsavam starts on November 19 and ends on November 29. Brahmotsavam begins with Ankurarpana and Dwajarohanam and ends with Chakra Snanam and Dwajavarohanam. The most important days in Karthika Brahmotsavams are – Garuda Vahana […]