Lakshmi Ashtottara Shatanamavali – 108 Names of Goddess Maha Laxmi

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali explains the 108 names of Goddess Lakshmi. It describes the power, beauty, nature, and the grace of Goddess Lakshmi in these 108 names. It is chanted daily be staunch devotees and some chant it during special pujas such as Varalakshmi Vratham, Shukravara Lakshmi Puja, Diwali Lakshmi Puja, Lakshmi Vrata, etc.. Om prakrityai […]

Shri Mahalakshmi Ashtottaram, Prayer to Goddess Mahalaxmi

Shri Mahalakshmi Ashtottaram is a prayer dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is a popular prayer of Goddess Mahalakshmi.. Mahalakshmi Ashtottaram is chanted daily but mostly chanted during Mahalakshmi Puja, Varlakshmi Pujan, Mahalakshmi Vrata and Diwali Lakshmi Pujan.. Sri Devyuvacha Devadeva mahadeva trikalajna maheshvara | Karunakara devesha bhaktanugrahakaraka || 1|| Ashtottarashatam lakshmyah shrotumichchhami tattvatah | Ishvara […]