Chaturthi Shraddha 2019 | Fourth day of Pithru Paksham

Chaturthi Shraddha is the fourth day of Pithru Paksham or Mahalayam Paksham. In 2019, Chaturthi Shraddh date is September 18. It falls on Chaturthi of Krishna Paksha in Bhadrapada month as per Marathi, Gujarati, Kannada & Telugu calendars and in Ashwin month in North Indian Hindi Panchangam. Shraddh Timings, 18 September 2019 Chaturthi Shraddh 2019 […]

Chaturthi Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 18 September 2019

‘Chaturthi Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Chaturthi Shraddha in Mahalaya Paksha (Pitru Paksha). In 2019, Chaturthi Shraddh date is September 18. 18 September 2019 (Chaturthi Shraddh Sankalpam) Adya Sri  Bhagavatha maha purushasya  Vishnor Agnaya  pravarthamanasya  Adhya Brahmana  Dweethiya parardhe  Swetha  Varaha kalpe  Vaivaswatha manvanthare  ashta vimsathi thame  kali yuge  prathame padhe ,jambu dweepe, […]

Chaturthi Shraddha, Pitru Paksha’s Fourth day

Chaturthi Shraddha 2015, Chaturthi Shraddha 2015 date, when is Chaturthi Shraddha in 2015? Chaturthi Shraddha is the fourth day of Pithru Paksham or Mahalayam Paksham. It falls on Chaturthi of Krishna Paksha in Bhadrapada month as per Marathi, Gujarati, Kannada & Telugu calendars and in Ashwin month in North Indian Hindi Panchangam. In 2015, Chaturthi Shraddh date […]