Lakshmi Vratam 2019 | Shaka Vratham: Ashada Shukravara Lakshmi Vrata

Mahalakshmi

Lakshmi Vratam (Shaka vratham, Ashada shukravara lakshmi vrata) is observed on Fridays or Shukravar in Ashada masam. In 2019, Lakshmi Vrata (Lakshmi Vrata Arambham) starts on July 11 (Ashada Shudda Dashami) and the Shukravars in Ashada masam are – July 5, July 12, July 19 and July 26. Lakshmi Vratam continues till Shravana Shudda Dashami […]