Lakshmi Vratam 2019 | Shaka Vratham: Ashada Shukravara Lakshmi Vrata

Mahalakshmi

Lakshmi Vratam (Shaka vratham, Ashada shukravara lakshmi vrata) is observed on Fridays or Shukravar in Ashada masam. In 2019, Lakshmi Vrata (Lakshmi Vrata Arambham) starts on July 11 (Ashada Shudda Dashami) and the Shukravars in Ashada masam are – July 5, July 12, July 19 and July 26. Lakshmi Vratam continues till Shravana Shudda Dashami […]

Lakshmi Vratam: Shaaka Vratam, Ashada Shukravara Mahalaxmi Devi Vrata

Lakshmi Vratam, Shaaka Vratam is observed on every Shukravaram (Fridays) in Ashada masam. Lakshmi Vratam is also called as Ashada Shukravara Mahalaxmi Vrata. Beginning from the Ashada Shudda Dashami the vrata is observed for one month. Who are not able to observe Shaaka Vrata for the whole month will observe the vrata even for five […]