Lakshmi Vratam 2020 | Shaka Vratham: Ashada Shukravara Lakshmi Vrata

Mahalakshmi

Lakshmi Vratam (Shaka vratham, Ashada shukravara lakshmi vrata) is observed on Fridays or Shukravar in Ashada masam. In 2020, Lakshmi Vrata (Lakshmi Vrata Arambham) starts on June 30 (Ashada Shudda Dashami) and the Shukravars in Ashada masam are – June 26, July 3, July 10 and July 17. Lakshmi Vratam continues till Shravana Shudda Dashami […]